Uppdatering avseende årsstämma

Report this content

Aktieägarna i Klaria Pharma Holding AB (publ) är kallade till årsstämma den 24 april 2020, kl. 10.00 på Advokatfirman Lindberg & Saxons kontor, Sturegatan 46 i Stockholm. Styrelsen har beslutat att årsstämman ska genomföras med följande försiktighets­åtgärder med anledning av den pågående pandemin orsakad av coronaviruset/ covid‑19.

Antalet deltagare som tillåts delta fysiskt på stämman kommer att begränsas i enlighet med de rekommendationer som gäller då årsstämman hålls den 24 april 2020. Personer som är sjuka eller misstänker att de kan ha varit utsatta för smitta ska undvika att delta i årsstämman i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende coronaviruset/ covid-19 https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/. Även om Klaria Pharma Holding AB (publ) vidtar åtgärder för minimera risken för spridning av coronaviruset/ covid-19 vid årsstämman så finns det inga garantier för att deltagare inte kan utsättas för viruset. Klaria Pharma Holding AB (publ) ger därför aktieägarna möjlighet att lämna fullmakt till ett ombud eller poströsta i enlighet med de formulär som tillhandahålls på bolagets webbplats https://www.klaria.com/sv/investerare/bolagsstyrning/bolagsstaemmor/%C3%A5rsstaemma-2020/

Observera dock att aktieägare som ska delta i stämman måste dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 april 2020, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 17 april 2020 per post på adress Klaria Pharma Holding AB (publ), VirdingsAllé 2, 754 50 Uppsala, per telefon 08 446 42 99 eller per e-mail info@klaria.com. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 17 april 2020 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i stämman. Detta gäller oavsett om aktieägaren deltar fysiskt på årsstämman, lämnar fullmakt eller poströstar.

Poströstning

Poströstning sker på den blankett som tillhandahålls på bolagets webbplats. Blanketten för poströstning ska skickas till bolaget så att bolaget senast den 23 april 2020 har mottagit blanketten. 

Blanketten tillsammans med kopia på identitetshandlingar ska skickas till bolaget antingen per post på adress Klaria Pharma Holding AB (publ), Virdings Allé 2, 754 50 Uppsala, eller via e-mail info@klaria.com.

För information om hur personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Stockholm den 15 april 2020

KLARIA PHARMA HOLDING AB (publ)

Styrelsen

För mer information, besök Klaria Pharma Holdings webbplats klaria.com eller kontakta:
Jesper Wiklund, VD Klaria Pharma Holding AB (publ)
investor.relations@klaria.com
Tel: 08-446 42 99

 

Detta är Klaria Pharma Holding AB
Klarias (Klaria Pharma Holding AB) är ett svenskt noterat läkemedelsbolag som utvecklar innovativa, snabbverkande produkter. Genom att kombinera en patenterad teknologi en film som fäster i munslemhinnan med väl beprövade substanser, har företaget utvecklat ett koncept för läkemedelsdistribution med många fördelar och tänkbara användningsområden. Klaria är noterat på First North Growth Market under kortnamnet KLAR. FNCA Sweden är Certified Advisor 
(info@fnca.se, 08-528 00 399) för Klaria Pharma Holding AB. För mer information, se www.klaria.com.

Prenumerera

Dokument & länkar