Förslag på modernare byggregler lämnas till regeringen

Report this content

Kommittén för modernare byggregler lämnar idag över sitt slutbetänkande till finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund.

I stora delar av landet breder bostadsbristen ut sig. Bostadsbyggandet har inte ökat i tillräcklig omfattning och det som byggs möter inte behovet av ett diversifierat utbud till rimliga kostnader som många kan efterfråga.

– Våra förslag möjliggör ett kostnadseffektivt, innovativt byggande för att tillgodose behovet av bra bostäder som fler kan efterfråga säger Kurt Eliasson, utredare i Kommittén för modernare byggregler.

Kommittén lämnar idag över ett paket av åtgärder för att regelverket och dess tillämpning ska blir enklare, mer förutsägbar och samtidigt mer flexibel. Kommittén presenterar fem huvudförslag: 

1. Det blir enklare att bygga om

Kommittén föreslår att kraven för ombyggnad tas bort från plan- och bygglagen. Eftersom dagens utformningskrav och tekniska egenskapskrav måste implementeras i hela byggnaden även när endast en del byggs om uppstår kostnader som anses orimliga. Många ombyggnader uteblir som skulle kunna bidra till att befintligt bostadsbeståndet nyttjas mer effektivt.
– Med vårt förslag anpassas endast den del som ändras, renoveras eller byggs om till dagens bestämmelser, säger Kurt Eliasson.

2. Nya föreskrifter möjliggör flexiblare planlösning

Kommittén föreslår större frihet gällande bostadsutformning för att få en ökad variation av bostäder. Med endast två kravnivåer, en för bostäder på högst 35 kvadratmeter och en för bostäder över 35 kvadratmeter ökar flexibiliteten i planlösningen, utan att göra avkall på tillgängligheten.
– Det blir möjligt att producera små lägenheter för andra än studenter och mellanstora bostäder där planlösningen enklare kan anpassas efter olika behov. Vi har hittat lösningar som säkerställer goda bostäder, med både yteffektivitet och tillgänglighet. Barnperspektivet stärks också genom möjlighet till flera avskiljbara utrymmen, säger Anna Sander, utredare i Kommittén för modernare byggregler.
Att sömn och vila ska kunna avskiljas med väggar till­sammans med förslaget att detta utrymme också ska ha tillgång till fönster och utblick säkrar att dessa utrymmen är hälsosamma för barns lek, utveckling och studier. Det gynnar dessutom flera bo­endekategorier där antal avskilda rum är viktigt, exempelvis familjer med barn varannan vecka, studentkollektiv eller genera­tions­boenden.

3. Reformering av Boverkets byggregler tydliggör samhällets krav

Kommittén föreslår att Boverket får i uppdrag att reformera byggreglerna, minimera allmänna råd i föreskrifter och ta bort hänvisningar till standarder. Då föreskrifterna uppfattas som otydliga har de allmänna råden och standarderna blivit styrande för bedömningen av om kraven är uppfyllda eller ej. Eftersom standardiseringen i grunden är marknadsdriven är det inte samhällsintressen som primärt driver framtagandet av standarder. Kommitténs utgångspunkt är att det är staten, via Boverket, som ska bestämma samhällets krav.
– Föreskrifterna förtydligas samtidigt som hänvisningarna till de i praktiken styrande detaljkraven i allmänna råd och standarder försvinner. Det ökar förutsättningarna för fungerande funktionskrav, det vill säga att samhället fastställer vilka krav som gäller för en byggnad, men överlåter till byggherren att välja lösning för att uppfylla kraven, säger Anna Sander.  

4. Ny myndighet skapar enhetlig tillämpningen av byggreglerna.

Kommittén föreslår att en ny myndighet, Byggkravsnämnden, införs med uppgift att ge förhandsavgörande om en föreslagen lösning uppfyller vissa krav. Bedömningen av ärendet som byggherren initierar, ska ske utifrån att en byggnad ska vara lämplig för sitt ändamål, tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga samt uppfylla samtliga tekniska egenskapskrav. Ett positivt förhandsavgörande ska vara bindande för kommunens byggnadsnämnd vid prövning av bygglov och bedömning vid startbesked.
Genom Byggkravsnämndens förhandsavgöranden skapas vägledande praxis, vilket gör tillämpningen av regelverket mer enhetlig och förutsägbar.
– Vårt förslag underlättar framför allt för byggherrar som vill utveckla industriellt byggande och serietillverka hus som uppförs i flera kommuner. Det gynnar även konkurrensen på marknaden och etableringen av utländska byggherrar, säger Kurt Eliasson.

5. Kontrollprocessen förenklas och förtydligas.

Kommittén föreslår att certifierade sakkunniga och kontrollansvariga avskaffas i plan- och bygglagen. Systemen har flera brister och garanterar varken en oberoende bedömning eller motverkar byggfel. Det främsta problemet är att certifierade sakkunniga och kontrollansvariga har en beroendeställning till byggherren då det är byggherren som väljer vem som ska anlitas och betalar för tjänsten. Kommittén föreslår även att det i plan- och bygglagen beskrivs vad som ska gås igenom vid de arbetsplatsbesök som byggnadsnämnderna utför på byggarbetsplatserna, samt att bestämmelserna för kontrollplanen förtydligas i föreskrifter.
– Med dessa förändringar blir kontrollprocessen tydligare och enklare. Tillsammans med förslagen om reformering av Boverkets byggregler samt Byggkravsnämnden kommer tillämpningen av reglerna underlättas avsevärt, säger Anna Sander.

 

Fakta: Kommittén för modernare byggregler tillsattes 2017 med uppdrag att modernisera och förenkla regelverket, främja ökat bostadsbyggande och ökad konkurrens, utan att äventyra hälsa, säkerhet, gestaltningskvalitet, en god livsmiljö och ett långsiktigt hållbart byggande. Utredare har varit Kurt Eliasson, tidigare vd för SABO och Anna Sander, projektchef för stadsutvecklingsområdet Rosendal i Uppsala kommun. Läs mer på www.modernarebyggregler.se

 

 

 

 

Anna-Maria Engqvist
Kommunikatör
076-777 98 08
anna-maria.engqvist@regeringskansliet.se

Kurt Eliasson, utredare Kommittén för modernare byggregler, 070-590 52 17
Anna Sander, utredare Kommittén för modernare byggregler, 073-404 20 06

Taggar: