Citat

Osäkerheten om lösningar kan återanvändas i flera kommuner hindrar ett kostnadseffektivt byggande
Kurt Eliasson, utredare i Kommittén för modernare byggregler
Vi kommer att presentera en helhet av åtgärder som förutsätter varandra för att tillämpningen av byggreglerna ska bli enkel, förutsägbar och samtidigt flexibel.
Anna Sander, utredare i Kommittén för modernare byggregler.
I vårt slutbetänkande i december kommer vi att presentera förslag som i högre grad möjliggör nya lösningar och innovationer inom byggandet
Kurt Eliasson
Vi har en god bild av hur dagens byggregler används och fungerar. Det är en samstämmig bild som ges oavsett vilka vi möter.
Kurt Eliasson, utredare för kommittén
Målen för förslagen är att främja och driva på utvecklingen av en resurseffektiv byggmaterialanvändning under byggnadsverkens hela livscykel, genom att möjliggöra medvetna materialval och underlätta utveckling inom området.
Kurt Eliasson och Anna Sander, utredare i kommittén.
Det var intressant att få ta del av konkreta exempel där svårigheter uppstår med dagens byggregler.
Kurt Eliasson, utredare
-  I nuläget hämtar vi in information och lyssnar till olika synpunkter. Vi jämför även med andra länder, tar del av forskning och gör egna undersökningar. Därefter ska vi se över hur regelverket kan moderniseras.
Kurt Eliasson
Ett bättre fungerande standardiseringsarbete inom byggområdet är en förutsättning för att stärka de svenska företagens konkurrenskraft och för att import- och exportmarknaden ska fungera. Det påverkar bostadsbyggandet på längre sikt.
Kurt Eliasson, utredare
Ett ökat statligt engagemang och villkorad medfinansiering säkerställer att samhällsintressen så som säkerhet, miljö, hälsa och tillgänglighet tas tillvara i byggstandardiseringen, vilket i förlängningen påverkar de enskilda konsumenterna.
Anna Sander, utredare
Eftersom standarder är ett verktyg för samhällbyggnads-branschens för att uppnå ett effektivt arbetssätt och därmed främja konkurrenskraften internationellt, europeiskt och nationellt är det viktigt att svenska företag, myndigheter och organisationer deltar i utvecklingen av standarder.
Kurt Eliasson, utredare
Det finns även ett statligt intresse i utvecklingen av standarder eftersom myndigheters deltagande bidrar till att samhällsintressen tas tillvara. Det handlar bland annat om att trygga säkerhet, miljö, hälsa och tillgänglighet i svenska bostäder och i andra byggnadsverk. Så det är angeläget också för staten att standardiseringen fungerar tillfredsställande.
Anna Sander, utredar
En återkommande synpunkt som framförts är att byggreglerna är svåra att navigera i. För att byggreglerna ska fungera effektivt kommer vi att ser över struktur, omfattning, tillgänglighet och kontroll
Kurt Eliasson, utredare
En synpunkt som framförts är att det blir fler innovativa lösningar om man reglerar funktioner i stället för lösningar. Avvägningen mellan å enda sidan förutsägbarhet och å andra sidan funktionskrav är en av de intressanta frågeställningar som kommit fram i samtalen
Anna Sander, utredare