Otydliga föreskrifter hindrar ett kostnadseffektivt byggande

Report this content

Det är svårt att skapa kostnadseffektiva och efterfrågade lösningar i bostadsbyggandet när byggreglerna är otydliga och tolkas olika. Det visar de undersökningar som Kommittén för modernare byggregler har tagit fram.  

Olika tolkningar av Boverkets byggregler (BBR) sker både mellan kommuner, inom kommuner och mellan kommuner och byggherrar. Kommunernas olika tolkningar av byggreglerna minskar incitament att investera i byggsystem som kan sänka byggkostnaderna, exempelvis serietillverkning av bostäder.

- Osäkerheten om lösningar kan återanvändas i flera kommuner hindrar ett kostnadseffektivt byggande, säger Kurt Eliasson, utredare i Kommittén för modernare byggregler.

Majoriteten av byggherrarna anser att olika tolkningar av byggreglerna utgör ett inträdeshinder som försämrar etablerings- och konkurrensvillkoren. Kommunerna uppger att det framför allt skapar onödigt merarbete och ökade administrativa kostnader när det uppstår diskussioner och tveksamheter. Både kommuner och byggherrar uppger att främsta orsaken till att olika tolkningar görs är att föreskrifterna i BBR är otydliga, samt att mängden regler uppfattas som mycket omfattande.

- BBR behöver reformeras och förtydligas för att möjliggöra byggandet av fler och flexiblare bostäder som fungerar över tid, säger Anna Sander, utredare i Kommittén för modernare byggregler.

Eftersom föreskrifterna ofta är otydliga har allmänna råd och standarder i praktiken blivit styrande för bedömningen av om statliga krav är uppfyllda eller ej. Kommittén anser att det är olyckligt eftersom standarder och allmänna råd inte ska ha den funktionen.

- Vår utgångspunkt är att det är det är staten, via Boverket, som ska bestämma vad samhällets krav ska vara, inte branschen via standarder. Eftersom standardiseringen i grunden är marknadsdriven är det inte samhällsintressen som primärt driver framtagandet av standarder. Det är därför olämpligt om Boverket skulle vara beroende av standardiseringens förutsättningar vid utformningen av samhällets krav, säger Kurt Eliasson.

- Vi kommer att presentera en helhet av åtgärder som förutsätter varandra för att tillämpningen av byggreglerna ska bli enkel, förutsägbar och samtidigt flexibel. Våra förslag grundar sig på en gedigen faktainsamling, samtal med tillämpare runt om i landet, ett flertal enkätundersökningar, internationella jämförelser och egna analyser, säger Anna Sander.

 

 Kommittén för moderna byggregler lämnar sitt slutbetänkande till regeringen i december 2019. Kommittén har tidigare lämnat två delbetänkanden. Läs mer på www.modernarebyggregler.se.

 

 

Anna-Maria Engqvist
Kommunikatör
076-777 98 08
anna-maria.engqvist@regeringskansliet.se
www.modernarebyggregler.se
Regeringskansliet, N 2017:05, kv. Garnisonen, 103 33 Stockholm
Besöksadress: Karlavägen 100 A, plan 8

Kommittén för modernare byggregler lämnar slutbetänkandet till bostadsminister Per Bolund den 19 december 2019. Kommitténs uppdrag är att se över och modernisera delar av plan-och bygglagen, delar av plan- och byggförordningen och Boverkets byggregler, i syfte att gynna ökad konkurrens och ökat bostadsbyggande. Utredare för kommittén är Kurt Eliasson, tidigare vd för SABO och Anna Sander, projektchef för stadsutvecklingsområdet Rosendal i Uppsala kommun. Läs mer om uppdraget på www.modernarebyggregler.se

Taggar:

Media

Media

Citat

Osäkerheten om lösningar kan återanvändas i flera kommuner hindrar ett kostnadseffektivt byggande
Kurt Eliasson, utredare i Kommittén för modernare byggregler
Vi kommer att presentera en helhet av åtgärder som förutsätter varandra för att tillämpningen av byggreglerna ska bli enkel, förutsägbar och samtidigt flexibel.
Anna Sander, utredare i Kommittén för modernare byggregler.