Önskemål om tydliga byggregler som inte detaljstyr

Samhällsbyggnadssektorn anser att byggreglerna ska vara enklare att använda och reglera egenskaper för byggnader, inte vilka lösningar som ska väljas, enligt en undersökning som SIFO har genomfört.

SIFO har på uppdrag av Kommittén för modernare byggregler undersökt hur branschen ser på dagens byggregler. De aktörer som är mest nöjda med byggreglerna är kommuner, länsstyrelser och myndigheter, där hälften uppger att de tycker att byggreglerna är bra eller mycket bra. De angav bland annat att byggreglerna ger säkerhet på arbetsplatserna, upprätthåller en god lägstanivå, bidrar till mer miljökrav samt förkortar och förenklar byggutredningar.
Av de som anser att dagens byggregler är mindre bra eller dåliga är de flesta verksamma inom fastighetsbolag. Bättre tillgänglighet, tydlighet så att reglerna inte tolkas olika mellan kommunerna, högre miljökrav och bättre kontroll så att reglerna följs är några förslag på förbättringar som har framförts.
– SIFO-undersökningen kompletterar den information vi har fått i samtal med 35 olika aktörer inom samhällsbyggnadssektorn. En återkommande synpunkt som framförts är att byggreglerna är svåra att navigera i. För att byggreglerna ska fungera effektivt kommer vi att ser över struktur, omfattning, tillgänglighet och kontroll, säger Kurt Eliasson, utredare i kommittén.

Reglera funktioner eller ange lösningar?
En klar majoritet av branschens aktörer anser enligt undersökningen att byggreglerna ska fastställa egenskaper och funktioner för en bostad, men överlåta till byggherren att välja lösning. Det innebär ett stöd för dagens funktionsregler.
– En synpunkt som framförts i våra samtal med aktörer är att det blir fler innovativa lösningar om man reglerar funktioner i stället för lösningar. Avvägningen mellan å enda sidan förutsägbarhet och å andra sidan funktionskrav är en av de intressanta frågeställningar som kommit fram i samtalen, säger Anna Sander, utredare i kommittén.

 

 

Fakta SIFO-undersökningen:
Grupper som deltagit i undersökningen: arkitekter och tekniska konsulter, byggbolag, exploatörer, byggmaterialsproducenter, fastighetsbolag samt kommun-länsstyrelse-myndighet.
Metod: intervjuerna med gjordes via telefon.  
Period: intervjuerna gjordes den 12 juni – 5 juli 2017.
Antal intervjuer: 773

Bifogas: Pressbild på Kurt Eliasson och Anna Sander samt bilder från SIFO-undersökningen.

Kontakt:
Anna-Maria Engqvist
Kommunikatör i Kommittén för modernare byggregler
076-777 98 08
anna-maria.engqvist@regeringskansliet.se
www.modernarebyggregler.se
Regeringskansliet, N 2017:05, kv. Garnisonen, 103 33 Stockholm
Besöksadress: Karlavägen 100 A, plan 8

Kommittén för modernare byggregler: kommittén är utsedd av Näringsdepartementet och arbetar fram till den 13 december 2019. Kommitténs uppdrag är att se över och modernisera delar av plan-och bygglagen, delar av plan- och byggförordningen och Boverkets byggregler, i syfte att gynna ökad konkurrens och ökat bostadsbyggande. Utredare för kommittén är Kurt Eliasson, tidigare vd för SABO och Anna Sander, projektchef för stadsutvecklingsområdet Rosendal i Uppsala kommun. Läs mer om uppdraget på www.modernarebyggregler.se

Taggar:

Om oss

Kommittén för modernare byggregler är utsedd av Näringsdepartementet och arbetar fram till den 13 december 2019. Under perioden ska tre delbetänkande lämnas samt löpande förslag till Boverket. Utredare är Kurt Eliasson, före detta vd på SABO och Anna Sander, projektledare för stadsutvecklingsområdet Rosendal i Uppsala kommun. www.modernarebyggregler.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

En återkommande synpunkt som framförts är att byggreglerna är svåra att navigera i. För att byggreglerna ska fungera effektivt kommer vi att ser över struktur, omfattning, tillgänglighet och kontroll
Kurt Eliasson, utredare
En synpunkt som framförts är att det blir fler innovativa lösningar om man reglerar funktioner i stället för lösningar. Avvägningen mellan å enda sidan förutsägbarhet och å andra sidan funktionskrav är en av de intressanta frågeställningar som kommit fram i samtalen
Anna Sander, utredare