Konecranes Abp: delårsrapport januari–september 2021

Report this content

KONECRANES ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2021 28 OKTOBER 2021 kl. 8.30 EEST

Konecranes Abp: delårsrapport januari–september 2021

Q3: fortsatt stark prestanda och verkställande

Detta meddelande är en sammanfattning av Konecranes Abp:s delårsrapport januari–september 2021. Pdf-version av den fullständiga rapporten finns som bilaga till detta meddelande. Rapporten finns också på Konecranes webbsidor på adressen www.konecranes.com.

Siffrorna i rapporten är oreviderade. Siffrorna inom parentes avser samma period året innan, om inget annat anges.

TREDJE KVARTALET I KORTHET

- Orderingång 713,7 MEUR (565,5), +26,2 procent (+25,1 procent i jämförbara valutakurser), tack vare ökad orderingång inom alla tre affärsområden.
- Service ökade avtalsbasens årsvärde med 2,8 procent (+1,5 procent i jämförbara valutakurser) till 286,7 MEUR (278,8). Orderingången för Service var 257,9 MEUR (218,9), +17,8 procent (+16,8 procent i jämförbara valutakurser)
- Orderstocken var 1 997,4 MEUR (1 742,8) i slutet av september, +14,6 procent (+13,3 procent i jämförbara valutakurser)
- Omsättning 773,6 MEUR (767,9), +0,7 procent (+0,1 procent i jämförbara valutakurser), omsättningen ökade inom affärsområdena Service och Hamnlösningar medan den minskade inom Industriutrustning
- Justerad EBITA-marginal 10,0 procent (10,4) och justerad EBITA 77,4 MEUR (80,1); minskningen berodde främst på tillfälliga personalkostnadsbesparingar under jämförelseperioden
- Rörelsevinst 49,9 MEUR (40,3), 6,4 procent av omsättningen (5,2), omstrukturerings- och fusionskostnader uppgick till 19,4 MEUR (30,9)
- Resultat per aktie (efter utspädning) 0,40 euro (0,33)
- Fritt kassaflöde 39,0 miljoner euro (81,4)

JANUARI–SEPTEMBER 2021 I KORTHET

- Orderingång 2 283,2 MEUR (1 884,0), +21,2 procent (+22,8 procent i jämförbara valutakurser)
- Orderingång för Service 770,6 MEUR (694,1), +11,0 procent (+13,4 procent i jämförbara valutakurser)
- Omsättning 2 236,8 MEUR (2 242,1), -0,2 procent (+1,1 procent i jämförbara valutakurser)
- Justerad EBITA-marginal 8,9 procent (7,1) och justerad EBITA 199,0 MEUR (158,7); den justerade EBITA-marginalen förbättrades inom alla tre affärsområden
- Rörelsevinst 134,0 MEUR (90,8), 6,0 procent av omsättningen (4,0), omstrukturerings- och fusionskostnader uppgick till 40,1 MEUR (41,0)
- Resultat per aktie (efter utspädning) 0,99 euro (0,85)
- Fritt kassaflöde 72,0 MEUR (188,9)
- Nettoskuld 592,8 MEUR (742,7) och skuldsättningsgrad (gearing) 46,7 procent (61,5)

UTSIKTER FÖR EFTERFRÅGAN UNDER FJÄRDE KVARTALET

De globala utsikterna för efterfrågan är förknippade med stor osäkerhet till följd av covid-19-pandemin.

I Europa och Nordamerika är efterfrågemiljön inom de industriella kundsegmenten fortsättningsvis stabil. I Asien och Stillahavsområdet ligger efterfrågemiljön under nivån före covid-19 utanför Kina.

Den globala containergenomströmningen fortsätter på en rekordhög nivå och de långsiktiga utsikterna förknippade med containerhantering är överlag goda.

FINANSIELL STYRNING

Konecranes förväntar sig att omsättningen ökar helåret 2021 jämfört med 2020. Konecranes förväntar sig att helårets justerade EBITA-marginal förbättras jämfört med 2020.

NYCKELTALEN

Tredje kvartalet Januari - September
7-9/
2021
7-9/
2020
Förändr % 1-9/
2021
1-9/
2020
Förändr % R12M
 
1-12/
2020
Orderingång, MEUR 713,7 565,5 26,2 2 283,2 1 884,0 21,2 3 126,5 2 727,3
Orderstock vid periodens slut, MEUR 1 997,4 1 742,8 14,6 1 715,5
Omsättning, MEUR 773,6 767,9 0,7 2 236,8 2 242,1 -0,2 3 173,6 3 178,9
Justerad EBITDA, MEUR 1 98,6 103,2 -4,5 264,1 232,2 13,7 388,6 356,7
Justerad EBITDA, % 1 12,7 % 13,4 % 11,8 % 10,4 % 12,2 % 11,2 %
Justerad EBITA, MEUR 2 77,4 80,1 -3,4 199,0 158,7 25,4 301,1 260,8
Justerad EBITA, % 2 10,0 % 10,4 % 8,9 % 7,1 % 9,5 % 8,2 %
Justerad rörelsevinst (EBIT), MEUR 1 69,2 71,2 -2,7 174,1 131,8 32,1    267,1 224,9
Justerad rörelsemarginal, % 1 9,0 % 9,3 % 7,8 % 5,9 % 8,4 % 7,1 %
Rörelsevinst (EBIT), MEUR 49,9 40,3 23,7 134,0 90,8 47,6    217,0 173,8
Rörelsemarginal, % 6,4 % 5,2 % 6,0 % 4,0 % 6,8 % 5,5 %
Vinst före skatter, MEUR 43,1 35,6 21,1 110,9 94,1 17,9 187,1 170,3
Räkenskapsperiodens vinst, MEUR 31,4 25,9 21,2 78,2 67,7 15,4 133,3 122,9
Resultat per aktie, före utspädning, EUR 0,40 0,33 21,6 0,99 0,85 15,4 1,68 1,54
Resultat per aktie, efter utspädning, EUR 0,40 0,33 21,6 0,99 0,85 15,4 1,68 1,54
Räntebärande nettoskulder / eget kapital, % 46,7 % 61,5 % 46,1 %
Nettoskulder / Justerad EBITDA, rullande 12 månadersperiod (R12M) 1 1,5 2,2 1,6
Avkastning på sysselsatt kapital, % 9,3 % 8,3 %
Justerad avkastning på sysselsatt kapital, % 3 13,1 % 11,1 %
Fritt kassaflöde, MEUR 39,0 81,4 72,0 188,9 249,2 366,1
Medelantal anställda under perioden 16 638  17 068 -2,5  17 027

1) Utan justeringsposter. Se också not 10 i bokslutssammandrag
2) Utan justeringsposter och avskrivning av förvärvsallokeringar. Se också not 10 i bokslutssammandrag
3) Avkastning på sysselsatt kapital utan justeringsposter. Se också not 10 i bokslutssammandrag

VD OCH KONCERNCHEF ROB SMITH:

Konecranes gjorde ett imponerande uthålligt resultat under tredje kvartalet. Vi arbetade hårt för att lindra effekterna av de globala problemen med tillgång på komponenter och rapporterade en justerad EBITA-marginal på 10,0 procent – vår näst högsta lönsamhet någonsin för tredje kvartalet. Vi har en rekordstor orderstock och engagemanget och prestandan är fortsatt stark i hela organisationen. Jag tror starkt på våra gällande planer för att leverera den tillväxt i omsättning och justerad EBITA-marginal som vi förväntar oss för helåret 2021.

Under tredje kvartalet var marknadsklimatet över lag gott och liknade kvartalet innan, även om osäkerheten på marknaden till följd av covid-19 fortfarande inte är förbi. På årsbasis ökade Konecranes orderingång för tredje kvartalet med 25,1 procent i jämförbara valutakurser, vilket återspeglar covid-19-pandemins effekter på fjolårets tredje kvartal och de nedstängningar som pandemin medförde. Åter en gång var orderingången för våra kortcykliga produkter god.

Tillgången på komponenter, fördröjningar hos kunderna och övriga begränsningar inom leveranskedjan påverkade fortsättningsvis omsättningen under tredje kvartalet med en kvartalsvis inverkan om cirka 60 MEUR. Som ett resultat av detta ökade omsättningen under tredje kvartalet endast marginellt på årsbasis. Till följd av vår starka orderingång från årets början och fördröjningar i försäljningen slog vår orderstock ett nytt rekord och uppgick till 1 997,4 MEUR i slutet av september.

Vår justerade EBITA-marginal för tredje kvartalet var 10,0 procent, vilket är en utmärkt prestation med beaktande av globala problem med komponenter och andra utmaningar i leveranskedjan samt de avbrott som pandemin fortsättningsvis orsakar i många länder. Vi landade 0,4 procentenheter under fjolårets rekordhöga justerade EBITA-marginal för tredje kvartalet. Detta främst på grund av tillfälliga faktorer som hade en positiv inverkan på våra personalkostnader i fjol.

Beträffande tredje kvartalets prestanda inom varje affärsområde ökade orderingången inom Service med 16,8 procent på årsbasis i jämförbara valutakurser och beställningarna ökade i alla tre regioner. Även om bristen på komponenter och fördröjd logistik påverkade omsättningen för Service var den justerade EBITA-marginalen 18,9 procent, vilket är alla tiders högsta värde för tredje kvartalet. Avtalsbasens värde ökade med 1,5 procent från fjolåret i jämförbara valutakurser, vilket fortsättningsvis visar på uthålligheten hos vår tillväxtmotor Service under pandemin.

Industriutrustnings externa orderingång ökade med 32,1 procent i jämförbara valutakurser. Omsättningen påverkades fortsättningsvis av fördröjningar hos kunderna och begränsningar i leveranskedjan, vilket ledde till en justerad EBITA-marginal om 4,4 procent för Industriutrustning, 0,6 procentenheter under fjolårets värde. Vi gjorde fortsättningsvis goda framsteg med våra strategiska initiativ.

Inom Hamnlösningar var aktiviteten ännu hög i hamnarna, men efter tre kvartal i följd med exceptionellt starka kumulativa beställningar ledde projektverksamhetens knöliga natur och tidpunkterna för kundernas beslutsfattande till mindre beställningar under tredje kvartalet jämfört med de föregående kvartalen. Över lag anser vi att de långsiktiga utsikterna för beställningar som gäller containerhantering hålls goda. Trots det allmänt goda genomförandet av försäljningen inom Hamnlösningar påverkades försäljningen av mobil utrustning av komponentbrist, och som en följd av detta uppgick den justerade EBITA-marginalen för Hamnlösningar till 6,3 procent och var mindre än i fjol.

Vi har uppdaterat våra utsikter för efterfrågan för fjärde kvartalet för att återspegla det aktuella marknadsklimatet och vi ger ny styrning för 2021 trots de utmaningar beträffande leveranskedjan som har påverkat oss sedan årets början. Vi förväntar oss att omsättningen ökar helåret 2021 jämfört med 2020 och att helårets justerade EBITA-marginal förbättras jämfört med 2020. Vad beträffar problemen med tillgången på komponenter, fördröjningar hos kunderna och andra begränsningar i leveranskedjan, förväntar vi oss att de kommer att fortsätta under fjärde kvartalet och in på 2022. Genom att bygga vidare på våra framgångsrika integrationer av MHE-Demag och MHPS, och för att stärka kundfokuset och förbättra effektiviteten ytterligare, planerar vi att utvärdera ett ännu närmare samarbete mellan affärsområdena Service och Industriutrustning.

Vår offentliggjorda fusion med Cargotec framskrider väl – ansökningar om myndighetsgodkännanden och integrationsplaneringsteamens arbete framskrider väl. I augusti erhöll Konecranes och Cargotec ett ovillkorligt godkännande av den planerade fusionen från Kinas konkurrensmyndighet State Administration for Market Regulation. Under sommaren har flera konkurrensmyndigheter, däribland Europeiska kommissionen, Storbritanniens Competition and Markets Authority (CMA) samt US Department of Justice, inlett fas II-prövningar av fusionen. Dialogen och samarbetet med alla relevanta konkurrensmyndigheter är fortsatt god och Konecranes och Cargotec arbetar aktivt för att svara på de orosmoment som vissa konkurrensmyndigheter har uttryckt och överväger sätt att mildra vissa av dessa orosmoment. Vi är övertygade om att fusionen kommer att verkställas senast i slutet av första halvåret 2022, och båda bolagen fortsätter sin verksamhet helt separat och självständigt ända tills alla villkor för verkställandet av fusionen uppfylls och transaktionen slutförs.

Fjärde kvartalet kommer att vara mitt sista som VD och koncernchef på Konecranes. Jag är fullt engagerad i att Konecranes fortsätter att leverera utmärkt prestanda för våra kunder, anställda, investerare och andra intressenter. När jag kom till bolaget sade jag att Konecranes är ett utmärkt bolag med ett imponerande arv, enastående egenskaper och begåvade människor, och jag står fortfarande bakom dessa ord. Jag är stolt över alla de framsteg och prestationer som Konecranes har gjort och kommer att fortsätta att göra och bolaget har en ljus och lovande framtid framför sig. Tillsammans med Cargotec kommer Konecranes att skapa en global ledare inom hållbara materialflöden.

INFORMATION FÖR ANALYTIKER OCH PRESS

En internationell videokonferens i realtid för analytiker, investerare och medier ordnas den 28 oktober 2021 kl. 10.30 EEST. Delårsrapporten presenteras av Konecranes VD och koncernchef Rob Smith och finansdirektör Teo Ottola.

Se pressmeddelandet från den 14 oktober 2021 för mer information om deltagande per telefon.

NÄSTA RAPPORT

Konecranes Abp planerar att publicera en bokslutskommuniké för 2021 den 3 februari 2022.

KONECRANES ABP
Kiira Fröberg
Direktör, investerarrelationer

YTTERLIGARE INFORMATION
Kiira Fröberg,
Direktör, investerarrelationer,
tfn +358 (0)20 427 2050

VIKTIGT MEDDELANDE

Fusionen och fusionsvederlagsvärdepapperen har inte och kommer inte att registreras enligt U.S. Securities Act och får inte erbjudas, säljas eller levereras inom eller till USA, utom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller en transaktion som inte träffas av, U.S. Securities Act.

Informationen i detta meddelande är inte riktad till, eller avsedd för distribution till eller användning av, någon person eller entitet som är medborgare eller bosatt i eller på, eller befinner sig i eller på, någon plats, stat, land eller annan jurisdiktion där sådan distribution eller användning skulle strida mot lagar eller regler eller skulle kräva registrering eller tillstånd inom sådan jurisdiktion och det utgör inte ett erbjudande eller en inbjudan från eller på uppdrag av Konecranes eller någon annan person att köpa några värdepapper.

Informationen i detta meddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som är information om Konecranes nuvarande förväntningar och prognoser beträffande sin finansiella situation, verksamhetsresultat, planer, mål, framtida prestationer och affärsverksamhet. Dessa uttalanden kan inkludera, utan begränsning, eventuella uttalanden som föregås av, följs av eller innefattar ord som ”mål”, ”tror”, ”förväntar sig”, ”siktar mot”, ”avser”, ”kan komma att”, ”förutser”, ”uppskattar”, ”planerar”, ”prognostiserar”, ”kommer att”, ”kan ha”, ”sannolikt”, ”bör”, ”skulle”, ”skulle kunna” och andra ord och termer av liknande innebörd eller negationen därav. Sådana framtidsinriktade uttalanden innefattar kända och okända risker, osäkerheter och andra viktiga faktorer utom Konecranes kontroll som skulle kunna förorsaka att Konecranes verkliga resultat eller prestationer blir väsentligt annorlunda än det förväntade resultatet eller prestationerna som uttrycks eller antyds i sådana framtidsinriktade uttalanden. Sådana framtidsinriktade uttalanden baseras på ett flertal antaganden angående Konecranes nuvarande och framtida affärsstrategier och miljön i vilken det kommer verka i framtiden.

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2020 omsatte koncernen 3,2 miljarder euro. Koncernen har cirka 16 500 anställda i 50 länder. Konecranes aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).

DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki
Centrala medier
www.konecranes.com

Prenumerera