Konecranes ABP: Halvårsrapport januari–juni 2020

Report this content

KONECRANES ABP HALVÅRSRAPPORT JANUARI–JUNI 2020, 24 juli 2020 kl. 8.00

Konecranes ABP: Halvårsrapport januari–juni 2020

Stark prestanda i en utmanande marknadsomgivning

Detta meddelande är en sammanfattning av Konecranes Abp:s halvårsrapport januari-juni 2020. Pdf-version av den fullständiga rapporten finns som bilaga till detta meddelande. Rapporten finns också på Konecranes webbsidor på adressen www.konecranes.com.

Rapporten omfattar en jämförelse mot Konecranes historiska siffror som beskriver Konecranes fristående ekonomiska information så som den rapporterades för 2019. I dessa ingår inte siffrorna för MHE-Demag, eftersom förvärvet av MHE-Demag slutfördes i januari 2020. Konecranes och MHE-Demags samlade verksamhet inleddes den 2 januari 2020.

Som underlag för jämförelse inkluderar den här rapporten kommentarer om MHE-Demags ekonomiska prestanda under 2020 under separata rubriker.

Siffrorna inom parentes avser samma period året innan, om inget annat anges.

ANDRA KVARTALET I KORTHET

- Orderingång 581,5 MEUR (822,7), -29,3 procent (-28,9 procent i jämförbara valutakurser), ordern minskade inom alla affärsområden. Frånsett MHE-Demag minskade orderingången med 32,1 procent
- Avtalsbasens årsvärde för Service ökade med 11,2 procent (+12,5 procent i jämförbara valutakurser) till 282,9 MEUR (254,4). Orderingången för Service var 209,1 MEUR (253,2), -17,4 procent (-16,7 procent i jämförbara valutakurser). Frånsett MHE-Demag ökade avtalsbasens årsvärde med 6,3 procent medan orderingången inom Service minskade med 21,8 procent
- Orderstocken var 1 904,5 MEUR (1 967,8) i slutet av juni, –3,2 procent (-2,7 procent i jämförbara valutakurser). Frånsett MHE-Demag minskade orderstocken med 10,0 procent
- Omsättningen var 704,7 MEUR (794,0), -11,3 procent (-10,7 procent i jämförbara valutakurser), omsättningen minskade inom alla affärsområden. Frånsett MHE-Demag minskade omsättningen med 14,7 procent
- Den justerade EBITA-marginalen var 8,2 procent (8,4) och justerad EBITA var 57,5 MEUR (67,0); framgångsrik balansering av efterfrågan och utbud, kostnadskontroll samt framsteg i de strategiska initiativen uppvägde nästan helt den omsättningsdrivna nedgången av koncernens justerade EBITA
- Rörelsevinst 42,7 MEUR (38,0), 6,1 procent av omsättningen (4,8)
- Resultat per aktie (efter utspädning) 0,38 euro (0,25)

JANUARI–JUNI 2020 I KORTHET

– Orderingång 1 318,5 MEUR (1 670,8), -21,1 procent (-21,0 procent i jämförbara valutakurser).
– Orderingång för Service 475,2 MEUR (508,7), –6,6 procent (–6,6 procent i jämförbara valutakurser).
- Omsättning 1 474,2 MEUR (1 552,3), -5,0 procent (-4,8 procent i jämförbara valutakurser)
- Justerad EBITA-marginal 5,3 procent (7,4) och justerad EBITA 78,6 MEUR (115,4); den justerade EBITA-marginalen avtog inom alla tre affärsområden
- Rörelsevinst 50,5 MEUR (65,3), 3,4 procent av omsättningen (4,2), omstruktureringskostnader totalt 10,1 MEUR (37,8)
- Resultat per aktie (efter utspädning) 0,53 euro (0,42)
- Fritt kassaflöde 107,5 MEUR (34,5)
- Nettoskuld 770,2 MEUR (743,5) och skuldsättningsgrad (gearing) 62,8 procent (60,5)

UTSIKTER FÖR EFTERFRÅGAN

Den globala utsikten för efterfrågan är förknippad med stor osäkerhet till följd av COVID-19-pandemin. Den nuvarande efterfrågan inom de industriella kundsegmenten visar tecken på en förbättring i Europa och Nordamerika jämfört med andra kvartalet, men de ligger fortfarande under 2019 års nivå. För närvarande är efterfrågan i Europa överlag mindre osäker än i Nordamerika. Även om efterfrågan i Kina har förbättrats jämfört med början av 2020, är efterfrågan i övriga Asien och Stillahavsområdet svag.

Den globala containergenomströmningen har minskat och många hamnoperatörer skjuter upp beslutsfattandet i den rådande situationen. De långsiktiga utsikterna inom containerhantering ser dock goda ut överlag.

FINANSIELL STYRNING

Baserat på den aktuella orderstocken och efterfrågan förväntar sig Konecranes att omsättningen för helåret 2020 minskar jämfört med fjolåret. Konecranes förväntar sig att den justerade EBITA-marginalen för helåret 2020 minskar jämfört med fjolåret.

NYCKELTALEN

Andra kvartalet Januari – juni
4-6
/
2020
4-6
/
2019
Förändr
%
1-6
/
2020
1-6
/
2019
Förändr
%
R12M 1-12
/
2019
Orderingång, MEUR 581,5 822,7 -29,3 1 318,5 1 670,8 -21,1 2 815,1 3 167,3
Orderstock vid periodens slut, MEUR 1 904,5 1 967,8 -3,2 1 824,3
Omsättning, MEUR 704,7 794,0 -11,3 1 474,2 1 552,3 -5,0 3 248,8 3 326,9
Justerad EBITDA, MEUR 1 83,0 92,6 -10,3 129,0 164,7 -21,6 337,5 373,2
Justerad EBITDA, % 1 11,8 % 11,7 % 8,8 % 10,6 % 10,4 % 11,2 %
Justerad EBITA, MEUR 2 57,5 67,0 -14,2 78,6 115,4 -31,9 238,3 275,1
Justerad EBITA, % 2 8,2 % 8,4 % 5,3 % 7,4 % 7,3 % 8,3 %
Justerad rörelsevinst (EBIT), MEUR 1 48,5 60,9 -20,3 60,6 103,0 -41,2 207,9 250,4
Justerad rörelsemarginal, % 1 6,9 % 7,7 % 4,1 % 6,6 % 6,4 % 7,5 %
Rörelsevinst (EBIT), MEUR 42,7 38,0 12,4 50,5 65,3 -22,7 133,9 148,7
Rörelsemarginal, % 6,1 % 4,8 % 3,4 % 4,2 % 4,1 % 4,5 %
Vinst före skatter, MEUR 42,4 27,9 51,8 58,5 46,2 26,6 130,8 118,5
Räkenskapsperiodens vinst, MEUR 30,3 20,1 50,8 41,8 33,3 25,7 91,3 82,8
Resultat per aktie, före utspädning, EUR 0,38 0,25 54,9 0,53 0,42 26,5 1,14 1,03
Resultat per aktie, efter utspädning, EUR 0,38 0,25 54,9 0,53 0,42 26,5 1,14 1,03
Räntebärande nettoskulder / eget kapital, % 62,8 % 60,5 % 52,6 %
Nettoskulder / Justerad EBITDA, rullande 12 månadersperiod (R12M) 1 2,3 2,0 1,8
Avkastning på sysselsatt kapital, % 6,5 % 6,3 %
Justerad avkastning på sysselsatt kapital, % 3 10,2 % 12,7 %
Fritt kassaflöde, MEUR 53,7 6,5 107,5 34,5 221,5 148,5
Medelantal anställda under perioden 17 105 16 035 6,7 16 104

1) Utan justeringsposter. Se också not 11 i bokslutssammandrag
2) Utan justeringsposter och avskrivning av förvärvsallokeringar. Se också not 11 i bokslutssammandrag
3) Avkastning på sysselsatt kapital utan justeringsposter. Se också not 11 i bokslutssammandrag

 

VD och koncernchef Rob Smith:

Tack vare utmärkt lagarbete och fokus på prestandan inom hela företaget kunde Konecranes rapportera starka resultat för andra kvartalet under extraordinära omständigheter. Balansering av efterfrågan och utbud i realtid samt kostnadskontroll, som båda möjliggjordes av vår digitala telemetriförmåga, kombinerat med framstegen inom våra strategiska initiativ gav resultat under kvartalet. Med den här prestandan är Konecranes välpositionerat för framtida utmaningar när vi fortsätter hantera osäkerheten och konsekvenserna för våra marknader till följd av COVID-19-viruset.

Andra kvartalet avslutades i en avsevärt annorlunda omgivning än i vilken den började. I april var många länder i Europa och Nordamerika, som är våra starkaste regioner, mitt uppe i omfattande fysiska begränsningar och nedstängningar på grund av COVID-19-pandemin. Situationen förbättrades under kvartalet när många länder kunde börja lätta på sina begränsningar. I juni började orderingången inom alla våra tre affärsområden återhämta sig tack vare förbättrade marknadsförhållanden överlag, även om de regionala variationerna var stora.

Under hela krisen har vi haft fokus på våra anställdas säkerhet och på att stödja våra kunders affärskritiska verksamheter. Även om nedstängningar inte betyder att affärsverksamheten stannar, påverkades vår omsättning under andra kvartalet tydligt av COVID-19 pandemin. Många av våra kunder begränsade åtkomsten till sina anläggningar, vilket påverkade våra möjligheter att genomföra serviceverksamhet på plats samt leverera och installera ny utrustning. Detta ledde till att omsättningen minskade med elva procent jämfört med året innan med MHE-Demag inkluderat. Trots osäkerheten på marknaden har vi inte sett att några signifikanta ordern skulle ha avbeställts inom något av våra affärsområden.

När pandemin började belasta vår verksamhet i slutet av första kvartalet, svarade vi snabbt och vidtog åtgärder för att lindra konsekvenserna för verksamheten. Den insyn i krananvändningen och digitala telemetrin som TRUCONNECT ger har hjälpt oss att balansera efterfrågan och utbud i realtid och att skräddarsy våra tjänster till kunderna. Vi har justerat kostnader inom hela verksamheten, bland annat genom permitteringar, minskade arbetstimmar, rationalisering av utgifter och bestående kostnadsjusteringar. Återhämtningen från COVID-19-krisen kommer inte att vara okomplicerad. Fortsatta utmaningar såsom återkommande begränsningar av åtkomsten till kundernas anläggningar är sannolika. Vi kommer fortsättningsvis att följa situationen noggrant och balansera verksamheten samt anpassa vår kostnadsbas.

Förutom att lindra verkningarna av COVID-19-pandemin har vi framskridit med våra strategiska initiativ som infördes i samband med rapporten för första kvartalet: tillväxt av omsättning och lönsamhet inom Service, förbättring av lönsamhet inom Industriutrustning samt projektledning, Lean-verksamhet och utmärkt upphandling. Dessa initiativ ger resultat och vissa av resultaten syntes redan under andra kvartalet. Vi ser fram emot att tala mer om dessa under de kommande kvartalen och planerar att ordna ett tillfälle där vi presenterar vår strategi under fjärde kvartalet.

Detta framgångsrika och snabba svar på förändringarna i efterfrågan samt framstegen med våra strategiska initiativ gjorde att vi kunde nå en justerad EBITA-marginal på 8,2 procent under andra kvartalet. Detta ligger nära vår lönsamhet i fjol och är en stark prestation mitt i krisen. Jag vill ta tillfället i akt och tacka alla Konecranes-anställda för deras imponerande engagemang för och fokus på våra kunders säkerhet. Tack!

Lönsamheten inom Service återvände till en väg av tillväxt med en 1,1 procentenhets förbättring av den justerade EBITA-marginalen jämfört med året innan, så att den nu steg till 17,2 procent – vilket också är en sekventiell förbättring, från 13,8 procent under första kvartalet. Värdet på avtalsbasen ökade också på årsnivå och sekventiellt trots den utmanande marknadsomgivningen, vilket bevisar att vi kan utnyttja långsiktiga tillväxtmöjligheter även mitt i en pandemi.

Många av våra strategiska initiativ är inriktade på att förbättra affärsområdet Industriutrustning, som lyckades göra en vändning i lönsamheten under kvartalet med en justerad EBITA-marginal på 1,7 procent. Marginalen var -4 procent under första kvartalet. Omsättningen förbättrades en aning sekventiellt och överskred våra förväntningar. Detta tack vare lättande fysiska åtkomstbegränsningar i Kina och vissa länder i Europa. Det finns fortfarande mycket att göra för att förbättra denna underpresterande verksamhet, men de första resultaten är på god väg.

Hamnlösningar avslutade kvartalet med en justerad EBITA-marginal på 6,4 procent – en tydlig förbättring jämfört med första kvartalet. Omsättningen avtog både på årsbasis och sekventiellt till följd av resebegränsningar och begränsad åtkomst till anläggningar. Orderingången minskade också på årsbasis och sekventiellt. Även om osäkerheten på marknaden och minskande containervolymer har gjort vissa hamnkunder försiktigare, anser vi att de långsiktiga positiva utsikterna för verksamheten kvarstår.

Vi kommer att fortsätta driva effektivitetsförbättringar i hela företaget. Vi har nått en överenskommelse med arbetstagarnas representanter och fackförbund om att avsluta tillverkningen av reachstackers på vår anläggning i Montceau-les-Mines i Frankrike. Vi håller även på att identifiera möjligheter att förbättra effektiviteten i våra affärsprocesser inom administrationen och i koncernfunktionerna. COVID-19-pandemin har accelererat behovet att undersöka alla aspekter av verksamheten för att säkerställa att kostnadsbasen är anpassad till den minskade och osäkra efterfrågan.

Trots osäkerheten på marknaden har vi åter börjat ge styrning för helåret 2020. Baserat på vår nuvarande orderstock och efterfrågan förväntar vi oss att omsättningen och den justerade EBITA-marginalen landar på en nivå som ligger under 2019. I enlighet med de aningen bättre marknadsstämningarna jämfört med kvartalet innan förväntar vi oss att omsättningen under tredje kvartalet förbättras sekventiellt. Tack vare vår förmåga till flexibel verksamhet förväntar vi oss att vår justerade EBITA-marginal också kommer att växa jämfört med andra kvartalet.

Dessa händelserika första sex månader som VD och koncernchef på Konecranes har stärkt min övertygelse om att företaget har en intressant framtid tack vare dess enastående egenskaper, potential och begåvade människor. Konecranes kommer att ta sig ur pandemin på samma sätt som vi gick in i den: som ledare i den globala lyftindustrin.

INFORMATION FÖR ANALYTIKER OCH PRESS

En internationell telefonkonferens i realtid för analytiker, investerare och medier ordnas fredagen den 24 juli 2020 kl. 11.00 finsk tid. Halvårsrapporten presenteras av Konecranes VD och koncernchef Rob Smith och finansdirektör Teo Ottola.

Se pressmeddelandet från den 10 juli 2020 för mer information om deltagande per telefon.

NÄSTA RAPPORT
Konecranes Abc planerar att publicera sin delårsrapport för januari–september 2020 den 28 oktober 2020.

 

KONECRANES ABP
Kiira Fröberg, investerarrelationer

 

YTTERLIGARE INFORMATION
Kiira Fröberg, investerarrelationer, tfn +358 (0) 20 427 2050

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2019 omsatte koncernen 3,33 miljarder euro. Medräknat MHE-Demag, har koncernen cirka 17 300 anställda i 50 länder. Konecranes aktier är noterade på Nasdaq-börsen i Helsingfors (symbol: KCR).

DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki
Media
www.konecranes.com

Prenumerera

Dokument & länkar