• news.cision.com/
  • Konecranes Oyj/
  • Konecranes Abp:s aktieägarnas nomineringsråds och vissa aktieägares förslag till den ordinarie bolagsstämman

Konecranes Abp:s aktieägarnas nomineringsråds och vissa aktieägares förslag till den ordinarie bolagsstämman

Report this content

KONECRANES ABP BÖRSMEDDELANDE 20 januari 2021 kl. 10.15

Konecranes Abp:s aktieägarnas nomineringsråds och vissa aktieägares förslag till den ordinarie bolagsstämman

Konecranes Abp:s aktieägarnas nomineringsråd ("Nomineringsrådet") har presenterat till Konecranes styrelse sitt förslag beträffande styrelsens kompensation som ska läggas fram till Konecranes ordinarie bolagsstämma, som hålls 30.3.2021. Nomineringsrådet ska enligt sin arbetsordning fatta beslut om förslag till den ordinarie bolagsstämman enhälligt. Nomineringsrådet har informerat styrelsen om att Nomineringsrådet inte kunde uppnå ett enhälligt förslag beträffande antalet eller val av styrelseledamöter och att Nomineringsrådet därmed inte kommer att göra ett förslag beträffande dessa ärenden.

Kallelsen till den ordinarie bolagsstämman publiceras senare av bolaget.

Vissa aktieägares förslag till sammansättning av styrelsen

Bolagets aktieägare HC Holding Oy Ab, Solidium Oy och Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, representerande sammanlagt ungefär 21,48 procent av samtliga aktier och röster i bolaget, har meddelat åt Konecranes styrelse, att de föreslår för den ordinarie bolagsstämman att antalet styrelseledamöter i bolaget fastställs till sju (7), att de tidigare styrelseledamöterna Janina Kugel, Ulf Liljedahl, Per Vegard Nerseth, Päivi Rekonen, Christoph Vitzthum, Niko Mokkila och Janne Martin återväljs för en mandatperiod som utgår vid utgången av 2022 års ordinarie bolagsstämma, samt att Christoph Vitzthum väljs till styrelseordförande.

Kandidaterna och en utvärdering av deras oberoende presenteras på bolagets internetsidor investors.konecranes.com.

Nomineringsrådets förslag till styrelsens kompensation

Nomineringsrådet föreslår för bolagsstämman 30.3.2021 att till de styrelse­ledamöter som väljs, med undantag för personalrepresentanten i styrelsen, betalas oförändrade årsarvoden enligt följande: styrelseordförandes årsarvode är 140 000 euro, styrelsens viceordförandes årsarvode är 100 000 euro om en viceordförande utses av styrelsen och annan styrelseledamots årsarvode är 70 000 euro. Om en styrelseledamots mandatperiod utgår före utgången av 2022 års ordinarie bolagsstämma, är han eller hon berättigad till en proportionell andel av årsarvodet beräknat på basis av hans eller hennes verkliga mandatperiod.

Ytterligare föreslår Nomineringsrådet att 40 procent av årsarvodet utbetalas i Konecranes aktier som förvärvas till förmån för styrelseledamöterna från marknaden till ett pris som fastställs i offentlig handel i Helsingforsbörsen. Förvärvet av aktier genomföras i fyra lika stora rater, och varje rat skall förvärvas inom två veckor från och med dagen efter respektive publicering av bolagets delårsrapporter och bokslutsbulletin för år 2021. Bolaget ska betala transaktionskostnaderna och överlåtelseskatten i samband med förvärv av aktier som används till utbetalningen av arvodet. Skulle det inte vara möjligt att utbetala arvodet i aktier på grund av rättsliga eller andra författningsmässiga begränsningar eller ett annat av bolaget eller en styrelseledamot beroende skäl, betalas arvodet i pengar. Om den föreslagna fusionen av Konecranes och Cargotec ska genomföras, eventuell återstående obetald arvodet kommer att betalas i pengar i förhållande till styrelsens verkliga mandatperiod.

Ytterligare föreslås att ordföranden för styrelsens revisionskommitté och ordföranden för personalkommittén erhåller 3 000 euro i mötesarvode och övriga styrelsemedlemmar erhåller 1 500 euro i mötesarvode för varje styrelsekommittémöte de deltar i. 

Personer anställda av bolaget är ej berättigade till styrelsearvode, i enlighet med avtalet om personalpresentation mellan Konecranes och dess arbetstagare.

Resekostnader för alla styrelsemedlemmar, inklusive personalrepresentanten i styrelsen, ersätts mot kvitto.

Nomineringsrådets sammansättning

Nomineringsrådet har bestått av Peter Therman, vice ordförande i styrelsen för Hartwall Capital, Pauli Anttila, investeringsdirektör för Solidium, Mikko Mursula, verkställande direktörens ställföreträdare och investeringsdirektör för Ilmarinen, och Stig Gustavson.

Dessutom har Christoph Vitzthum, styrelseordförande för Konecranes, verkat som sakkunnig i Nomineringsrådet, utan att vara medlem i rådet.

 

KONECRANES ABP

Kiira Fröberg,
Direktör, investerarrelationer

YTTERLIGARE INFORMATION
Kiira Fröberg, Direktör, investerarrelationer,
tfn +358 (0) 20 427 2050

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2019 omsatte koncernen 3,33 miljarder euro. Med MHE-Demag sysselsätter koncernen cirka 17 000 anställda i 50 länder. Konecranes aktier är noterade på Nasdaq-börsen i Helsingfors (symbol: KCR).

DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki
Stora medier
www.konecranes.com

Prenumerera