Konecranes Abp:s delårsrapport januari-mars 2022

Report this content

KONECRANES ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2022 27 APRIL 2022 kl. 8.30 EEST

 

Konecranes Abp:s delårsrapport januari-mars 2022

 

Rekordhöga beställningar i en utmanande marknadsmiljö

 

Detta meddelande är en sammanfattning av Konecranes Abp:s delårsrapport januari-mars 2022. Pdf-version av den fullständiga rapporten finns som bilaga till detta meddelande. Rapporten finns också på Konecranes webbsidor på adressen www.konecranes.com.

 

Siffrorna i rapporten är oreviderade. Siffrorna inom parentes avser samma period året innan, om inget annat anges.

 

FÖRSTA KVARTALET I KORTHET

 

- Orderingång 1 029,6 MEUR (762,8), +35,0 procent (+32,4 procent i jämförbara valutakurser), tack vare en ökad orderingång inom alla tre affärsområden.

- Service ökade avtalsbasens årsvärde med 6,0 procent (+2,6 procent i jämförbara valutakurser) till 300,7 MEUR (283,6). Orderingången för Service var 283,1 MEUR (255,2), +10,9 procent (+6,9 procent i jämförbara valutakurser)

- Orderstocken var 2 485,2 MEUR (1 866,7) i slutet av mars, +33,1 procent (+30,7 procent i jämförbara valutakurser)

- Omsättning 672,1 MEUR (704,0), -4,5 procent (-6,7 procent i jämförbara valutakurser), omsättningen ökade inom affärsområdena Service och Industriutrustning medan den minskade inom Hamnlösningar

- Justerad EBITA-marginal 6,6 procent (8,0) och justerad EBITA 44,1 MEUR (56,2); den minskade justerade EBITA-marginalen berodde i huvudsak på mindre omsättning och kostnadsinflation inom Industriutrustning

- Rörelsevinst -19,5 MEUR (37,5), -2,9 procent av omsättningen (5,3), justeringarna uppgick till 56,7 MEUR (10,3) och utgjordes främst av kostnader förknippade med verkningarna av kriget i Ukraina och av fusionsrelaterade kostnader

- Resultat per aktie (efter utspädning) -0,26 euro (0,23)

- Fritt kassaflöde 2,6 miljoner euro (17,7)

- Nettoskuld 545,3 MEUR (569,2) och skuldsättningsgrad (gearing) 40,3 procent (47,4)

- Verkningar av kriget i Ukraina: 78,9 MEUR av avskrivna ryska beställningar och återföring av 32,1 MEUR i omsättning till Ryssland. Resultatinverkan av återföringen av omsättning och nedskrivningen av tillgångar i Ukraina uppgår till 46,9 MEUR negativt på rörelsevinstsnivån, hela summan ingår i justeringarna.

- Styrelsen föreslår en utdelning på 1,25 (0.88) euro per aktie för 2021

 

 

UTSIKTER FÖR EFTERFRÅGAN UNDER ANDRA KVARTALET

 

De globala utsikterna för efterfrågan är fortsatt förknippad med osäkerhet på grund av att kriget i Ukraina har ökat inflationen och orosmomenten beträffande tillgången till material. Covid-19-pandemin fortsätter också.

 

I Europa och Nordamerika är efterfrågan inom de industriella kundsegmenten på en sund nivå. I Asien och Stillahavsområdet ligger efterfrågan på en lägre nivå än i Europa och Nordamerika.

 

Den globala containergenomströmningen fortsätter på en hög nivå och de långsiktiga utsikterna förknippade med containerhantering är överlag goda.

 

 

FINANSIELL STYRNING

 

Konecranes förväntar sig att omsättningen för helåret 2022 ökar jämfört med 2021. Konecranes förväntar sig att den justerade EBITA-marginalen för helåret 2022 förbättras från 2021.

 

 

NYCKELTALEN

 

 

 1-3/
2022

 1-3/
2021

Förändr %

R12M
 

1-12/
2021

Orderingång, MEUR

1 029,6

762,8

35,0

3 442,3

3 175,5

Orderstock vid periodens slut, MEUR

2 485,2

1 866,7

33,1

 

2 036,8

Omsättning, MEUR

672,1

704,0

-4,5

3 153,9

3 185,7

Justerad EBITDA, MEUR 1

66,3

79,0

-16,1

386,1

398,9

Justerad EBITDA, % 1

9,9 %

11,2 %

 

12,2 %

12,5 %

Justerad EBITA, MEUR 2

44,1

56,2

-21,7

300,0

312,2

Justerad EBITA, % 2

6,6 %

8,0 %

 

9,5 %

9,8 %

Justerad rörelsevinst (EBIT), MEUR 1

37,1

47,8

-22,3

268,4

279,1

Justerad rörelsemarginal, % 1

5,5 %

6,8 %

 

8,5 %

8,8 %

Rörelsevinst (EBIT), MEUR

-19,5

37,5

-152,1

162,9

220,0

Rörelsemarginal, %

-2,9 %

5,3 %

 

5,2 %

6,9 %

Vinst före skatter, MEUR

-29,4

26,6

-210,3

136,5

192,5

Räkenskapsperiodens vinst, MEUR

-21,3

18,4

-215,9

107,7

147,4

Resultat per aktie, före utspädning, EUR

-0,26

0,23

-212,9

1,37

1,86

Resultat per aktie, efter utspädning, EUR

-0,26

0,23

-212,3

 1,36

1,85

Räntebärande nettoskulder / eget kapital, %

40,3 %

47,4 %

 

 

39,8 %

Nettoskulder / Justerad EBITDA, rullande 12 månadersperiod (R12M) 1

1,4

1,5

 

 

1,4

Avkastning på sysselsatt kapital, %

 

 

 

7,1 %

9,3 %

Justerad avkastning på sysselsatt kapital, % 3

 

 

 

13,4 %

13,4 %

Fritt kassaflöde, MEUR

2,6

17,7

 

122,6

137,7

Medelantal anställda under perioden

 16 577

 16 738

-1,0

 

 16 625

 

1) Utan justeringsposter. Se också not 10 i bokslutssammandrag

2) Utan justeringsposter och avskrivning av förvärvsallokeringar. Se också not 10 i bokslutssammandrag

3) Avkastning på sysselsatt kapital utan justeringsposter. Se också not 10 i bokslutssammandrag

 

 

TILLFÖRORDNAD VD TEO OTTOLA:

 

Konecranes första kvartal var blandat. Vi bokförde rekordhöga beställningar samtidigt som vår lönsamhet avtog. Kriget i Ukraina har bestört oss alla och vi är djupt oroade över våra över 400 ukrainska anställda och deras familjer. Med beaktande av den ökade inflationen och osäkerheterna beträffande tillgången till material har marknadsförhållandena blivit ännu mer osäkra och oförutsägbara. Vi fortsätter att jobba hårt och hålla fokus på prestandan, och med vår rekordstora orderstock finns det mycket vi kan uppnå.

 

Trots de geopolitiska spänningarna och pandemin var marknadsklimatet fortsatt god under första kvartalet.  På koncernnivå var vår orderingång rekordstor. På årsbasis ökade Konecranes orderingång med 32,4 procent i jämförbara valutakurser och överskred en miljard euro. Orderingången för våra kortcykliga produkter började åter växa och var bättre än förväntat.

 

Tidpunkten för kundleveranser, tillgången till komponenter och andra begränsningar i leveranskedjan påverkade våra intäkter under första kvartalet och vår omsättning minskade med 6,7 procent på årsbasis i jämförbara valutakurser. Som ett resultat av vår rekordstarka orderingång slog vår orderstock åter ett nytt rekord när den låg på 2 485 MEUR i slutet av mars.

 

Vår justerade EBITA-marginal minskade till 6,6 procent på årsbasis. Minskningen drevs av fördröjd försäljning, av att affärsområdet Industriutrustning påverkades av inflationen och av tidpunkterna för leveranser till kunderna för Hamnlösningar. Service fortsatte med sin positiva lönsamhetskurs och bokförde alla tiders högsta justerade EBITA-marginal för ett första kvartal.

 

Orderingången för Service förbättrades med 6,9 procent på årsbasis i jämförbara valutakurser. Även om omsättningen påverkades av problem i leveranskedjan fortsatte den goda utvecklingen av lönsamheten med en justerad EBITA-marginal på 17,4 procent. Avtalsbasens värde växte med 2,6 procent jämfört med året innan i jämförbara valutakurser, och överskred 300 MEUR.

 

Industriutrustnings externa orderingång ökade med 31,6 procent i jämförbara valutakurser. Fördröjningar hos kunderna och begränsningar i leveranskedjan fortsatte, men den externa omsättningen minskade en aning i jämförbara valutakurser i huvudsak på grund av den återförda försäljningen till Ryssland. Den justerade EBITA-marginalen avtog på årsbasis och var -2,1 procent, påverkad främst av inflationen och fördröjd försäljning.

 

Aktiviteten i hamnarna var fortsättningsvis hög och Hamnlösningars beställningar ökade med 55,1 procent i jämförbara valutakurser och uppgick till 427 MEUR. Omsättningen påverkades dock av tidpunkterna förleveranser till kunderna. Bristen på komponenter fortsatte också framför allt inom verksamheten för mobil utrustning, och verkningarna kunde ses också inom projektverksamheten. Som ett resultat uppgick EBITA-marginalen till 2,9 procent.

 

Kriget i Ukraina har påverkat vår verksamhet och vår personal. Vi har över 400 anställda i Ukraina och Konecranes har stött dem och deras familjer under hela kriget. Våra ukrainska anställdas och deras familjers säkerhet och välbefinnande är vår högsta prioritet. Resiliensen, modet och styrkan hos våra ukrainska anställda har varit anmärkningsvärd och jag är imponerad av den uppriktiga hjälp som Konecranes anställda har visat runtom i världen, framför allt i Ukrainas grannländer.

 

När kriget startade, stoppades produktionen på fabriken i Zaporizjzja och vi har flyttat produktionen till våra andra tillverkningsanläggningar. Vi har också beslutat att inte ta emot någon ny verksamhet från Ryssland. Till följd vårt beslut avskrev vi 79 MEUR av beställningar från Ryssland i första kvartalet och återförde 32 MEUR i omsättning från ryska projekt som redovisats före 2022. Dessutom ligger osäkerheten fortfarande på en hög nivå och vi har därför nedskrivit värdet på våra ukrainska tillgångar. Inverkan av nedskrivningarna och den inställda projektförsäljningen på rörelsevinsten var cirka 47 MEUR och hela summan ingår i våra justeringar.   

 

Vi förväntar oss att volatiliteten och osäkerheten på marknaden fortsätter på grund av det pågående kriget. Dessutom fortsätter pandemin och därtill relaterade nedstängningar att påverka de globala leveranskedjorna. Vi har uppdaterat våra utsikter för efterfrågan för andra kvartalet för att återspegla det aktuella marknadsklimatet. Även om efterfrågemiljön nu är sund förväntar vi oss inte ett ytterligare kvartal med rekordhöga beställningar. Vi upprepar vår styrning för helåret och förväntar oss att omsättningen för helåret 2022 ökar jämfört med 2021 och att vår justerade EBITA-marginal för helåret 2022 förbättras från 2021. Vad beträffar inflationen, tillgången till komponenter och övriga begränsningar i leveranskedjan, förväntar vi oss att de fortsätter och att de kommer att påverka vår prestanda under året.

 

Efter att den planerade fusionen med Cargotec avbrutits den 29 mars 2022, sköt vi upp den ordinarie bolagsstämman som varit inplanerad under följande dag. Till följd av detta sköt vi även upp dividendutbetalningen. Den ordinarie bolagsstämman planeras att ordnas den 15 juni, och Konecranes styrelse föreslår en dividend på EUR 1,25 per aktie. Bolagsstämman kommer att sammankallas och förslagen publiceras så fort som möjligt.

 

För att ytterligare stärka vår roll som den globala ledaren inom lyft, tillkännagav vi idag att vi kommer att fokusera våra affärsområden Service och Industriutrustning under gemensamt ledarskap från och med den 1 juni 2022. Beslutet följer vår utvärdering av ett närmare samarbete mellan de två affärsområdena. Utvärderingen inleddes i oktober i fjol. Fabio Fiorino, för närvarande direktör för affärsområdet Service, kommer att leda de två verksamheterna och verksamhetsmodellen kommer att vidareutvecklas. Närmandet av de två affärsområdena kommer att förbättra Konecranes kundupplevelse och förenkla vår industriella affärsmodell och strategi.

 

Med beaktande av allt som har hänt var Konecranes första kvartal sannerligen händelserikt och blandat. Jag är stolt över det fortsatt starka engagemanget hos våra anställda. Vi har bibehållit och kommer att bibehålla vårt fokus på utmärkt verksamhet, kontinuerlig förbättring och hållbarhet och att leverera det bästa till våra kunder.  

 

 

INFORMATION FÖR ANALYTIKER OCH PRESS

 

En internationell videokonferens i realtid för analytiker, investerare och medier onsdag 27 april 2022 kl. 11.30 EEST. Delårsrapporten presenteras av Konecranes finansdirektör och tillförordnade VD Teo Ottola.  

 

Man kan delta i och följa telefonkonferensen med hjälp av följande länk:

https://konecranes.videosync.fi/2022-q1

Länken aktiveras 15 minuter före konferensens början.

 

Lösenordet för deltagare är 58012341#

 

Det är även möjligt att delta i konferensen genom att ringa ett av följande telefonnummer:

 

Land

Telefonnummer

Finland

+358 981710310

Sverige

+46 856642651

Tyskland

+49 6913803430

Frankrike

+33 170750711

Storbritannien

+44 3333000804

USA

+1 6319131422

 

 

NÄSTA RAPPORT

 

Konecranes Abp planerar att publicera sin halvårsrapport för januari-juni 2022 den 27 juli 2022.

 

 

KONECRANES ABP

Kiira Fröberg

Direktör, investerarrelationer

 

YTTERLIGARE INFORMATION

Kiira Fröberg,

Direktör, investerarrelationer,

tfn +358 (0)20 427 2050

 

 

VIKTIGT MEDDELANDE

 

Informationen i detta meddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som är information om Konecranes nuvarande förväntningar och prognoser beträffande sin finansiella situation, verksamhetsresultat, planer, mål, framtida prestationer och affärsverksamhet. Dessa uttalanden kan inkludera, utan begränsning, eventuella uttalanden som föregås av, följs av eller innefattar ord som ”mål”, ”tror”, ”förväntar sig”, ”siktar mot”, ”avser”, ”kan komma att”, ”förutser”, ”uppskattar”, ”planerar”, ”prognostiserar”, ”kommer att”, ”kan ha”, ”sannolikt”, ”bör”, ”skulle”, ”skulle kunna” och andra ord och termer av liknande innebörd eller negationen därav. Sådana framtidsinriktade uttalanden innefattar kända och okända risker, osäkerheter och andra viktiga faktorer utom Konecranes kontroll som skulle kunna förorsaka att Konecranes verkliga resultat eller prestationer blir väsentligt annorlunda än det förväntade resultatet eller prestationerna som uttrycks eller antyds i sådana framtidsinriktade uttalanden. Sådana framtidsinriktade uttalanden baseras på ett flertal antaganden angående Konecranes nuvarande och framtida affärsstrategier och miljön i vilken det kommer verka i framtiden.

 

 

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2021 omsatte koncernen 3,2 miljarder euro. Koncernen har kring 16 600 anställda i cirka 50 länder. Konecranes aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).

 

DISTRIBUTION

Nasdaq Helsinki

Stora medier

www.konecranes.com

Prenumerera