Konecranes Abp:s finansiella information och bolagsstämma 2022

Report this content

KONECRANES ABP BÖRSMEDDELANDE 27.10.2021 kl. 21.00

Konecranes Abp:s finansiella information och bolagsstämma 2022

Konecranes Abp publicerar finansiell information under året 2022 enligt följande:

Bokslutskommuniké 2021 3.2.2022
Delårsrapport, januari-mars 27.4.2022
Halvårsrapport, januari-juni 27.7.2022
Delårsrapport, januari-september 26.10.2022

Konecranes Abp:s årsredovisning 2021 publiceras i pdf-format senast måndagen den 28 februari 2022.

Alla finansiella resultatrapporter publiceras på engelska, svenska och finska och de finns tillgängliga på www.konecranes.com efter publiceringen.

Konecranes Abp:s ordinarie bolagsstämma är planerad till onsdagen den 30 mars 2022.

Konecranes styrelse inbjuder till ordinarie bolagsstämman separat vid ett senare skede. En aktieägare har rätt att föra upp ett ärende som ankommer på bolagsstämman på dagordningen för bolagsstämman, om aktieägaren skriftligen yrkar på detta hos styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till bolagsstämma. Yrkan anses alltid ha kommit i tid, om styrelsen har meddelats om yrkan senast på måndagen den 24 januari 2022. Yrkan skall skickas skriftligen till Konecranes Abp, Styrelsen, PB 661, 05801 Hyvinge.

Konecranes iakttar en tyst period innan delårsrapporter, halvårsrapport och bokslutskommuniké publiceras. Perioden börjar fr.o.m. slutet av kvartalet som rapporten i fråga behandlar.

Som tidigare offentliggjorts, kommer Konecranes och Cargotec att gå samman för att skapa en global ledare inom hållbara materialflöden. Verkställandet av Fusionen är villkorat av att nödvändiga konkurrensgodkännanden erhållits och att andra fullföljandevillkor uppfyllts. Fusionen förväntas att verkställas senast i slutet av H1/2022. Fram till dess kommer bägge bolagen att fungera helt separat och självständigt.

KONECRANES ABP
Kiira Fröberg
Direktör, investerarrelationer

YTTERLIGARE INFORMATION
Kiira Fröberg
Direktör, investerarrelationer,
tfn +358 (0)20 427 2050

VIKTIGT MEDDELANDE

Fusionen och fusionsvederlagsvärdepapperen har inte och kommer inte att registreras enligt U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas, säljas eller levereras inom eller till USA, utom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller en transaktion som inte träffas av, Securities Act.

Informationen i detta meddelande är inte riktad till, eller avsedd för distribution till eller användning av, någon person eller entitet som är medborgare eller bosatt i, eller befinner sig i, USA eller på eller i någon annan plats, stat, land eller annan jurisdiktion där sådan distribution eller användning skulle strida mot lagar eller regler eller skulle kräva registrering eller tillstånd inom sådan jurisdiktion och det utgör inte ett erbjudande eller en inbjudan från eller på uppdrag av Konecranes eller någon annan person att köpa eller sälja några värdepapper.

Informationen i detta meddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som är information om Konecranes nuvarande förväntningar och prognoser beträffande sin finansiella situation, verksamhetsresultat, planer, mål, framtida prestationer och affärsverksamhet. Dessa uttalanden kan inkludera, utan begränsning, eventuella uttalanden som föregås av, följs av eller innefattar ord som ”mål”, ”tror”, ”förväntar sig”, ”siktar mot”, ”avser”, ”kan komma att”, ”förutser”, ”uppskattar”, ”planerar”, ”prognostiserar”, ”kommer att”, ”kan ha”, ”sannolikt”, ”bör”, ”skulle”, ”skulle kunna” och andra ord och termer av liknande innebörd eller negationen därav. Sådana framtidsinriktade uttalanden innefattar kända och okända risker, osäkerheter och andra viktiga faktorer utom Konecranes kontroll som skulle kunna förorsaka att Konecranes verkliga resultat eller prestationer blir väsentligt annorlunda än det förväntade resultatet eller prestationerna som uttrycks eller antyds i sådana framtidsinriktade uttalanden. Sådana framtidsinriktade uttalanden baseras på ett flertal antaganden angående Konecranes nuvarande och framtida affärsstrategier och miljön i vilken det kommer verka i framtiden.

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2020 omsatte koncernen 3,2 miljarder euro. Koncernen har cirka 16 500 anställda i 50 länder. Konecranes aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).

DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki
Stora medier
www.konecranes.com

Prenumerera