Konecranes Abp:s styrelse beslöt att införa ett nytt prestationsbaserat aktiebelöningsprogram

KONECRANES ABP BÖRSMEDDELANDE 23 juli 2020 kl. 15.00

Konecranes Abp:s styrelse beslöt att införa ett nytt prestationsbaserat aktiebelöningsprogram 

Konecranes Abp:s styrelse har beslutat att införa ett nytt prestationsbaserat aktiebelöningsprogram 2020 ("Programmet") för Konecranes nyckelanställda. Programmet har en prestationsperiod från 2020 till 2022 med tre skilda värderingsperioder och skilda målsättningar för åren 2020, 2021 och 2022.

Värderingsperiodens 2020 kriterium är det justerade resultatet per aktie (EPS). Justeringarna till EPS omfattar definierade omstruktureringskostnader, transaktionskostnader anknutna till fusioner och förvärv samt övriga ovanliga poster. Konecranes Abp:s styrelse har även beslutat om EPS-målsättningen för den första värderingsperioden. 

Programmets målgrupp för prestationsperioden 2020-2022 består av högst 170 nyckelanställda i Konecranes-koncernen. Den totala belöningen som utbetalas på basis av prestationsperioden 2020-2022 kan uppgå högst till värdet av 600 000 Konecranes Abp:s aktier. Belöningen betalas i sin helhet år 2023 ifall programmets villkor är uppfyllda.

Eventuella belöningar utbetalas delvis i Konecranes Abp:s aktier och delvis i kontanter efter prestationsperioden. Delen som betalas i kontanter är avsett att täcka skatter och avgifter av skattenatur som belöningarna medför åt deltagarna. Om deltagarens anställnings- eller tjänsteförhållande upphör innan utbetalningen, utbetalas det i regel ingen belöning.

Bolagsstämman som hölls den 11 juni 2020 bemyndigade styrelsen att besluta om en aktieemission eller om avyttring av egna aktier som krävs för att genomföra Programmet.

 

KONECRANES ABP
Kiira Fröberg, investerarrelationer  

YTTERLIGARE INFORMATION
Kiira Fröberg, investerarrelationer, tfn +358 (0) 20 427 2050

 

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2019 omsatte koncernen 3,33 miljarder euro. Medräknat MHE-Demag, har koncernen cirka 18 000 anställda i 50 länder.  Konecranes aktier är noterade på Nasdaq-börsen i Helsingfors (symbol: KCR).

DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki
Allmän media
www.konecranes.com
 

Prenumerera