Dela

Om oss

Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, demokrati, medier, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur. Departementet ansvarar också för idrott och ungdomspolitik samt för frågor som rör det civila samhället, trossamfund och begravningsverksamhet.

Kontakt

 • Josefin Sasse

  Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Amanda Lind


  073-077 94 69
  https://www.regeringen.se/sveriges-regering/kulturdepartementet
 • Kulturdepartementet
  Drottninggatan 16 103 33 Stockholm
  08-405 10 00
  https://www.regeringen.se/sveriges-regering/kulturdepartementet
 • Citat

  I kristider visar sig människors vilja och förmåga att ställa upp för varandra. Jag vet att civilsamhällets organisationer har ett stort förtroende hos många av dem som riskerar att falla igenom samhällets skyddsnät och som är svåra att nå för andra aktörer. Jag ser också att civilsamhället samlar människors engagemang och gör fantastiska insatser i den rådande situationen, och att ett stöd till organisationerna för utökad social och humanitär verksamhet kommer göra stor nytta.
  Kultur- och demokratiminister Amanda Lind
  Att ha tillgång till sitt språk är helt centralt för människors identitet och vardag. Vi måste säkra de samiska språkens överlevnad. Därför är jag glad att vi nu ger uppdrag till Sametinget att utarbeta ett förslag till handlingsprogram. Utan ett levande språk, tystas människor och deras historier. Det får vi inte låta hända.
  Kultur- och demokratiminister Amanda Lind
  – Det måste vara självklart att alla i Sverige ska ha lika rättigheter och möjligheter. Även om situationen för hbtq-personer i Sverige är överlag positiv, finns det fortfarande luckor som måste fyllas vilket vi steg för steg har gjort under mandatperioden.
  Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
  – Anette Novak är en erfaren ledare med gedigen bakgrund inom mediebranschen. Hon tillför nödvändig spetskompetens inom media och kommunikation och kan med den utveckla och driva Statens medieråd.
  Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
  – Den politik och de uppdrag vi nu har beslutat om är en tydlig förstärkning av den svenska politiken för våra fem nationella minoriteter.
  Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
  - Våra bibliotek är hjärtat som pumpar ut bildning i hela vårt land. Där finns kunskap och en enorm kompetens. För att kunna fullgöra sin uppgift behövs det ökade resurser, biblioteken ska vara bibliotek och inget annat, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.
  Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
  - Vi har haft ett givande och produktivt samtal där regeringen har haft möjlighet att diskutera hur public service-bolagen lever upp till sitt uppdrag utifrån det regelverk som styr deras verksamhet. Halvtidsöversynen är det tillfälle, under pågående sändningstillstånd, då regeringen kan ställa frågor till programbolagen som vi varken kan eller bör ställa annars. Resultatet av samtalet är ett av flera värdefulla underlag för det kommande arbetet med ett nytt sändningstillstånd för public service-bolagen, säger Alice Bah Kuhnke.
  Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
  - Med det här förslaget kan vi formalisera principen om museerna som oberoende kunskapsinstitutioner. Kulturarvet behöver nå ut till fler människor i hela landet och bli en angelägenhet för fler, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.
  Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.
  – Regeringen fortsätter prioritera att öka stödet till det civila samhällets organisationer. Det svenska föreningslivet har haft och kommer att fortsatt att ha en avgörande betydelse för människors möjligheter till etablering i det svenska samhället, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.
  Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
  - Vi vet att kultur, språk och egen organisering är avgörande för att kunna stärka de nationella minoriteternas möjligheter till delaktighet i samhället. Nu förstärker regeringen det arbetet som redan påbörjats så att det kan nå ännu fler.
  Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
  Sedan den här regeringen tillträdde har vi varit väldig tydliga med att vi ska stärka de nationella minoriteternas rättigheter. Nu tar vi fram de skarpa förslag som ska ge oss en bättre och mer fungerande minoritetspolitik. Lennart Rohdins djupa kunskaper och långa engagemang borgar för ett underlag med hög kvalitet som leder till konkreta förbättringar.
  Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
  Det är en historisk dag för svensk film. Vi lämnar ett dåligt fungerande filmavtal och lägger en stabil grund för den svenska filmens framtid. Med en ny, trygg grund ser regeringen till att fler vågar investera i svensk film och att hela filmbranschen får en möjlighet att vara med och påverka den svenska filmens framtid.
  Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
  Regeringen kommer självklart att återkomma till riksdagen med besked om hur de olika tillkännagivandena ska omhändertas, precis som vi gör inom alla politikområden.
  Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
  Hillevi Engström är ytterst lämplig för uppdraget. Hon har erfarenhet från samhällets alla nivåer där vi behöver göra insatser för att förhindra att människor lockas av den våldsbejakande extremismens locktoner.
  Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
  Arbetet mot våldsbejakande extremism är en av vår tids största utmaningar. Det är därför både hedrande och utmanade att få rollen som nationell samordnare för detta arbete i Sverige.
  Hillevi Engström
  För att kunna sätta in rätt insatser behöver vi ha rätt kunskaper. Nu tydliggörs socialtjänstens ansvar och kunskapsstödet är ett av flera verktyg för att förhindra att unga människor radikaliseras in i våldsbejakande extremistiska rörelser.
  Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
  Jag respekterar Mona Sahlins beslut att lämna sitt uppdrag. Hon har utfört ett mycket värdefullt arbete i sin roll som nationell samordnare mot våldsbejakande extremism.
  Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.
  Situationen för romer på bostadsmarknaden är central eftersom den påverkar möjligheten till inkludering inom andra områden. Uppdraget till Boverket är ett viktigt steg framåt för att skapa en bostadsmarknad utan diskriminering.
  Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
  En förutsättning för delaktighet och egenmakt är möjligheten till inflytande, även över konsten och kulturen i sitt eget bostadsområde. Det är därför satsningen kallas det som den ska åstadkomma, att äga sitt rum.
  Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
  Nu har vi tagit det avgörande beslutet att förstärka och utveckla ArkDes som en egen myndighet. ArkDes ska vara den nationella kulturarvsinstitution som den svenska arkitekturen förtjänar. Under Kerstin Brunnbergs ledning har ArkDes fyllts med ny kraft och jag ser en stor potential i att fortsätta utveckla verksamheten.
  Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
  Vi behöver investera i ett Sverige som håller ihop. I regeringens samhällsbygge prioriterar vi därför satsningar på kultur i hela landet och arbete mot polariseringen i samhället. Det civila samhället och biblioteken har en nyckelroll i ambitionen att skapa mötesplatser.
  Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
  Regeringen välkomnar kommitténs granskning av Sverige. Den utgör en viktig del i vårt arbete för att säkerställa full respekt för våra åtaganden om mänskliga rättigheter.
  Per Olsson Fridh, statssekreterare
  Kerstin Brunnberg har erfarenhet av att jobba praktiskt med både yttrandefrihet och konstnärlig frihet. Hon har bred kunskap och ett starkt engagemang för att systemet med fristadskonstnärer ska bli starkare, bättre och nå fler.
  Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
  Runt om i världen lever konstnärer farligt för att de utövar sin konst. Sverige och konsten som sådan berikas om vi har möjlighet att ge några av dessa konstnärer möjlighet att under en tid kunna arbeta utan att hotas av fängelse, förföljelse eller för den delen slippa censurera sig själva. Därför känns det oerhört meningsfullt att på olika sätt verka för att fler kommuner och regioner tar emot en fristadskonstnär.
  Kerstin Brunnberg
  Nu säkerställer regeringen något av det mest grundläggande i en demokrati, att det går att hålla rättssäkra val som väljarna kan lita på. Framför allt är det viktigt att underlätta arbetet med ett nytt valdatasystem inför framtida val. Samtidigt är det viktigt att Valmyndigheten fortsätter att vara en självständig myndighet.
  Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister
  – Med det här förslaget gör vi det tydligare och enklare för arbetsgivarna att bedriva ett effektivt förebyggande arbete mot diskriminering. Att använda allas kompetenser i arbetslivet är att investera i företag och i Sverige.
  Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister
  - Vi vet att ojämställda löner är en kostnad för samhället, inte minst för alla de kvinnor som betalar priset i form av lägre lön för lika arbete. Vi vet också att årliga lönekartläggningar är ett effektivt sätt att skapa rutiner för att kunna minska lönediskrimineringen.
  Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister
  Helena Stålnerts samlade erfarenheter och bakgrund, däribland som nyhetsjournalist och ledare inom både public service och det privata näringslivet, utgör grund för den kompetens jag ser att uppgiften kräver. Den främsta är att värna public service oberoende.
  Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
  Det civila samhället har en nyckelroll i arbetet med mottagande och etablering av människor på flykt. Nu ger vi bättre förutsättningar för att man på ett hållbart sätt ska kunna kanalisera människors engagemang.
  Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
  – I dag visar vi att regeringen menar allvar med att satsa på mer kultur till fler. Nu kommer fler barn och unga få en chans att prova på att skapa musik eller stå på scen. Våra museer öppnar upp för nya grupper i hela landet och den nya filmpolitiken öppnar upp för fler röster och berättelser, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.
  Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
  Hela Sverige behöver komma samman för att visa civilkurage, anständighet och humanitet för sina medmänniskor. Rasismen har ingen plats i vårt samhälle. Därför behöver vi handlingskraft och solidaritet för människan bredvid dig. Nu kraftsamlar vi mot kränkningar, hat och rasism.
  Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
  Manillaskolan och dess byggnader är inte bara kulturhistoriskt värdefulla, de är också en viktig symbol för Sveriges tidiga arbete med att förbättra förutsättningarna för barn med funktionsnedsättning. Denna ambition har regeringen än i dag.
  Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
  Samhället ska finnas där för de anhöriga och andra som är oroliga för att deras barn, släktingar eller vänner radikaliseras och rekryteras till den våldsbejakande extremismen. Den här stödtelefonen för anhöriga är något som har efterfrågats av de som själva arbetar med att förebygga rekrytering.
  Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister
  Det är viktigt med interreligiös dialog, särskilt i tider av polarisering. Göteborg är ett positivt exempel på interreligiöst samarbete och jag åker dit för att ta del av de goda erfarenheterna.
  Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
  Konst- och kulturområdet är ett område med unik förmåga att synliggöra och utmana normer. Genom att stötta denna konferens hoppas jag att medvetenheten om hbtq-frågor inom kulturen stärks och att normbrytande, modiga konst- och kulturuttryck uppmärksammas.
  Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
  Samtidigt som valdeltagandet ökar hos väljarna som helhet så kan vi se att det sjunker i vissa stadsdelar och bostadsområden. Jämlika villkor och delaktighet är avgörande för att höja valdeltagandet. Samhället ska ge alla möjlighet att komma till tals i frågor som berör och engagerar dem.
  Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
  Det förebyggande arbetet är avgörande för att vi ska kunna motverka radikalisering och rekrytering till våldsbejakande extremism. I och med de här uppdragen ska myndigheterna vara närvarande och arbeta förebyggande i de riskmiljöer som annars kan bli en grogrund för extremism.
  Alice Bah Kuhnke
  Det är viktigt att Kriminalvården har kunskap och effektiva metoder för att tidigt identifiera och förhindra att klienter radikaliseras i fängelsemiljö. Kunskaperna om och metoderna för att behandla intagna som redan har anslutit sig till våldsbejakande extremistiska rörelser behöver också stärkas ytterligare
  Morgan Johansson
  Stefan Ingvarsson har en djup kunskap om svenskt och internationellt kulturliv och ett brinnande engagemang för gränsöverskridande samarbeten. Jag är väldigt glad att vi har kunnat rekrytera Stefan till denna viktiga tjänst.
  Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
  Det är viktigare än någonsin med ett nära och tätt kulturutbyte mellan Ryssland och Sverige. Vilka vi är och hur vår verklighet ser ut kan inte utryckas med en röst, det är mångfalden som är Sverige och det är den jag vill vara med om att förmedla. Det är med stor ödmjukhet jag tar över detta uppdrag från mina företrädare.
  Stefan Ingvarsson
  Den här satsningen är central i arbetet med att få mer kultur för fler. Det finns så oerhört mycket engagemang och idéer hos människor runt om i landet som nu kommer att kunna bli verklighet. Uppdraget till Kulturrådet och Konstrådet är inte enkelt, men kommer att kunna göra skillnad i människors vardag.
  Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
  Biblioteken ska vara en samlingspunkt med litteraturen i fokus. Samtidigt är det också ett rum för samtal och därmed också en central byggsten i vår demokrati. Den senaste tidens debatt om biblioteken belyser också behovet av en nationell biblioteksstrategi.
  Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
  Bristen på utbildade lärare är något som de nationella minoriteterna tagit upp varje gång vi träffats. Nu ser vi till att regeringen levererar konkret politik. Utbildning på sitt eget språk är avgörande för att de nationella minoritetsspråken ska kunna leva vidare. Nu gör vi en rejäl satsning för att göra det möjligt för så många som möjligt att bli lärare.
  Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
  I regeringsförklaringen var statsministern tydlig med att afrofobi inte har en plats i vårt land. Därför ger vi nu Diskrimineringsombudsmannen i uppdrag att samla och sprida det mest effektiva vapnet som finns mot afrofobi och alla former av rasism, nämligen kunskap.
  Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
  Det här förslaget skapar en ljus framtid för svensk film. Det kan bli den nya bottenplatta som behövs för att bygga ett system som är stabilt över lång tid. Förslaget har ett brett stöd i filmbranschen och är något som många har längtat efter länge.
  Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
  Vi har tidigt i vår process uppmärksammat behovet av att lösa situationen för de mindre biograferna som idag inte betalar biografavgift men som är momspliktiga. Vi kommer att återkomma med förslag om exakt hur detta ska lösas.
  Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
  Ann Follin är en djärv visionär och beprövad ledare, något som är centralt för en så viktig institution som Statens museer för världskultur. Hennes tidigare ledaregenskaper och inte minst erfarenheten av att ha jobbat med den praktiska utställningsverksamheten på Världskulturmuseet i Göteborg gör att vi efter noggranna överväganden har hittat den mest kompetenta för jobbet.
  Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
  Jag kan inte tänka mig ett viktigare uppdrag än att verka för ökad tolerans och mångfald i samhället och känner mig djupt hedrad av förtroendet att tillsammans med myndighetens medarbetare få fortsätta utveckla verksamheten vid Statens museer för världskultur.
  Ann Follin
  Det är mycket glädjande att IDAHO Forum nu arrangeras av Montenegro. Det är angeläget att poängtera att diskriminering, homofobiska och transfobiska brott strider mot principen om alla människors lika värde och rättigheter. Konferensen visar på en politisk vilja att förändra och förbättra situationen för hbtq-personer.
  Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
  Berit Högman kommer att bli en utmärkt ordförande för en av juvelerna i svenskt kulturliv. Med hennes bakgrund och erfarenhet kan Riksteatern fortsätta att utvecklas och bidra till mer kultur för fler i hela landet.
  Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp

  Prenumerera

  Rss