Regeringen presenterar nationell strategi för en mer tillgänglig och jämlik kulturskola

Report this content

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke har i dag presenterat en nationell strategi för den kommunala kulturskolan. I strategin föreslår regeringen ett nationellt mål för de insatser som ska stödja de kommunala kulturskolorna. Målet är bland annat att främja en mer tillgänglig och jämlik kulturskola av hög kvalitet i såväl utbud som undervisning.

– Den kommunala kulturskolan har en unik möjlighet att vara en plats där barn och unga från olika delar av samhället, i hela landet, kan mötas förutsättningslöst med kulturintresset i fokus. Genom ett nationellt arbete kan det bli mer kultur till fler, fler barn och unga ska kunna ta del av kulturskolans utbud, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

I propositionen föreslås ett nationellt mål för de insatser som går till den kommunala kulturskolan:

Det övergripande målet för de statliga insatserna till stöd för den kommunala kulturskolan ska vara att främja kulturskolans möjligheter att erbjuda barn och unga undervisning av hög kvalitet i kulturella och konstnärliga uttryckssätt, liksom möjligheterna till såväl fördjupning som bredd i undervisningen med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar.

Insatserna ska bidra till

  • att tillgänglighet och jämlikhet främjas,

  • ett brett och angeläget utbud av kulturella och konstnärliga uttryck,

  • hög kvalitet i såväl den breda som i den fördjupade undervisningen, och

  • god kompetensförsörjning.

För att nå det nationella målet presenterar regeringen flera satsningar som består av bidrag för utveckling, stöd till förbättrad kompetensförsörjning och stöd till nationell samordning.

Utvecklingsbidraget blir mer träffsäkert

Regeringen föreslår att det bidrag om 100 miljoner kronor årligen, som sedan 2016 fördelas till den kommunala kulturskolan, görs om till ett utvecklingsbidrag. Bidraget ska fördelas av det nationella kulturskolecentret som inrättas inom Statens kulturråd och bidra till att det nationella målet uppfylls. Bidraget görs om för att bli mer träffsäkert när det gäller kommunernas behov av att prova nya arbetssätt för att nå fler barn men även för att kunna utveckla undervisningen.

Kulturskoleklivet - förbättrad kompetensförsörjning

Regeringen föreslår ett stöd till förbättrad kompetensförsörjning, Kulturskoleklivet, som ska bidra till att kulturskolan ska kunna erbjuda barn och unga undervisning av hög kvalitet i olika uttryckssätt oavsett förutsättningar. Satsningen är permanent och uppgår till 25 miljoner kronor för 2018, därefter 40 miljoner kronor årligen.

Kulturskolan står inför omfattande pensionsavgångar samtidigt som man har behov av att utveckla undervisningen då utbudet av ämneskurser breddas och kulturskolan behöver locka fler barn till undervisningen. Personal med kompetens för undervisning av barn och unga med särskilda behov eller funktionsnedsättning är också nödvändigt för att kulturskolan ska kunna möta fler barn och unga.

Nationellt kulturskolecenter inrättas för kunskapsuppbyggnad och nationell samordning

Ett nationellt kulturskolecenter inrättas inom Statens kulturråd under 2018 och för detta finns 10 miljoner kronor årligen avsatta från och med 2018. Det nationella kulturskolecentrets uppgift är att stödja den kommunala kulturskolan när det gäller erfarenhetsutbyte, samverkan och uppföljning. Centret ska även bidra till kunskapsuppbyggnad på området och att aktuell forskning kan spridas.

Propositionen publiceras på regeringens webbplats den 20 mars.

Mer kultur till fler

Målen för regeringens kulturpolitik är att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund, att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet och att kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. Regeringens satsningar ska öka tillgängligheten och delaktigheten till kultur i hela landet.

Anna Söderström
Pressekreterare hos Alice Bah Kuhnke

072-532 17 13

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar