148 miljoner kronor fördelas när Stärkta bibliotek-satsningen fortsätter

Report this content

Årets fördelning av Stärkta bibliotek-bidraget är den första inom det nya treåriga regeringsuppdraget. Drygt 148 miljoner fördelas för att utöka utbud och tillgänglighet till folkbibliotek i hela landet. I ansökningarna märks effekter av pandemin, ett fortsatt behov av digital utveckling och insatser för att nå prioriterade målgrupper.

Barn och unga tillhr bibliotekens prioriterade mlgrupper

– Det biblioteken söker för är fortsatt stora och varierade insatser, utifrån lokala behov, säger Cecilia Brisander, handläggare på Kulturrådet.      

Det beviljade beloppet vid årets fördelning av bidraget Stärkta bibliotek i hela landet är drygt 148 miljoner kronor. Det har kommit in 258 ansökningar, varav 16 är i partnerskap. 242 kommuner har sökt. Totalt ansökt belopp uppgår till drygt 243 miljoner kronor.  

Årets fördelning är den första inom det nya treåriga regeringsuppdraget. Satsningen fortsätter med 150 miljoner kronor 2021 och 75 miljoner årligen 2022 och 2023.
 
En nyhet för 2021 var att vi endast tog emot en ansökan per kommun, dock kunde man söka i partnerskap med andra kommuner utöver sin enskilda ansökan.
 
Kring satsningens tre första år, 2018–2020, har Högskolan i Borås tilldelats ett uppdrag att utvärdera bidraget, vad gäller effekter, utvecklingsområden och resursbehov hos biblioteken.    

Sju tendenser bland årets ansökningar

  • Prioriterade grupper: Biblioteken gör i högre grad insatser för att nå sina enligt bibliotekslagen prioriterade målgrupper: Barn och unga, personer med funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna och personer med annat modersmål än svenska.
  • Uppsökande verksamhet: Biblioteken vill nå fler i sin kommun genom popup- och mobila insatser.
  • Tillgänglighetssatsningar: Många bibliotek vill göra insatser med och för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Även kunskapshöjande insatser för personal nämns.
  • Pandemin: Det uttrycks en oro över att ha tappat barn och ungdomar som besökare under det gångna året. Biblioteken vill vidareutveckla sina digitala verksamheter.
  • Satsningar på barn och unga: Ett flertal bibliotek kommer att arbeta med Barnkonventionen, barnrätt i praktiken. Dessutom syns ett utvecklat samarbete med fritidsgårdar.
  • Fokus på nationella minoriteter: Det syns en liten ökning av ansökningar som rör nationella minoriteter, framför allt insatser för och med samer.
  • Biblioteksrummet: Många söker för olika insatser i biblioteksrummet. Ombyggnation, renovering, ökad tillgänglighet samt förberedande för meröppna bibliotek.

Läs mer  

Stärkta bibliotek, fördelning 2021

Om bidraget

Om kommande uppföljning av Stärkta bibliotek

Läs om hur bibliotek, som fått stöd tidigare år, använt bidraget 

Ytterligare information

Cecilia Brisander
Handläggare
cecilia.brisander@kulturradet.se

Nina Ström
Handläggare
nina.strom@kulturradet.se

Stefan Zachrisson
Kommunikatör
08 519 264 08
stefan.zachrisson@kulturradet.se

Prenumerera

Media

Media