Dela

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 120 anställda.

Kontakt

 • Helene Oljons

  Pressansvarig


  08-519 264 25
  076-540 10 25
 • Bongi MacDermott

  Enhetschef, Kommunikation och omvärld


  08-519 264 69
 • Citat

  Det var inte lika många ansökningar nu som i höstas. Efterhand har färre evenemang kunnat planeras på grund av pandemin och därmed är det färre som är berättigade till stödet för inställda evenemang. Om två veckor fördelar vi 1,4 miljarder kronor i krisstöd för särskilda behov i kulturlivet och där är söktrycket högre.
  Kajsa Ravin, generaldirektör för Kulturrådet
  Flera sökande uttrycker desperation och hopplöshet efter månader av ovisshet, säger. Vi har valt att fördela stöd till så många som möjligt istället för att ge stora belopp till några få aktörer.
  Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin
  De stöd som beviljas den här och nästa vecka blir räddningen för många men samtidigt ser vi att pengarna inte räcker för alla som behöver stöd. Behoven är större än tillgången. Vi vill att kulturlivet ska finnas kvar efter pandemin och jag hoppas och tror att det kommer nya stödpaket nästa år.
  Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin
  Faktorer som föräldrarnas utbildningsnivå och utländsk bakgrund påverkar fortfarande i hög grad om man tar del av Kulturskolans utbud, där fyller exempelvis kulturskolebidraget en viktig funktion för att fortsätta arbetet med att göra kulturskolan tillgänglig för fler
  Jenny Löfström Elleverson, verksamhetsansvarig Kulturskolecentrum
  Vi ser en positiv utveckling av Skapande skola där skolor och förskolor fortsätter att fördjupa sitt arbete inom olika konstområden. Möjligheten till barnens eget skapande ökar och blir en tydligare del i skolornas strategiska arbete med Skapande skola.
  Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell.
  Det är med en fantastisk glädje jag ser fram emot att få leda arbetet kring världens viktigaste barnlitteraturpris.
  Suzi Ersahin
  Vi har utgått från att kompetens, kulturutövare och engagerande verksamheter finns lokalt, säger. Därför är de boende i områdena med som projektägare, kulturutövare och publik i projekten.
  Simon Strömberg, verksamhetsutvecklare på Kulturrådet
  Pilotprojektet Kreativa platser har var varit mycket lyckat och vi har lärt oss av både med- och motgångar, konstaterar. Erfarenheterna är en viktig utgångspunkt i vårt pågående strategiska arbete med breddat deltagande och ökad mångfald.
  Staffan Forssell, generaldirektör på Kulturrådet
  Vi kan konstatera att musikarrangörerna står för en imponerande bredd och infrastruktur som gör det möjligt att sprida konserter runt om i hela Sverige. Vi ser även att festivaler spelar en stor roll för det nationella musiklivet.
  Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet
  Stärkta bibliotek har tydligt visat på kommunernas intresse för att vitalisera diskussionen om bibliotekens framtid.
  Staffan Forssell, generaldirektör på Kulturrådet.
  Det är roligt att konstatera att över 90 procent av landets 290 kommuner har sökt och beviljats bidrag. Vi noterar också att fler insatser vänder sig till ungdomar – vilket är glädjande!
  Lotta Brilioth Biörnstad, enhetschef Kulturrådet
  Vi konstaterar att det finns flera spännande initiativ runt om i landet för att utveckla området kultur och hälsa. Förhoppningen är att vår översyn ger en grund för utökad kunskap om och utveckling av området i Sverige.
  Karin Westling
  Det vi ser efter de här första åren med Bokstart är att samverkan är nyckeln för att kunna nå resultat, vi ska jobba vidare med att skapa ännu bättre förutsättningar för samverkan.
  Maria Telenius, projektledare Bokstart Kulturrådet
  Genom det här kan vi tillsammans med kommunerna göra verklig skillnad för landets kulturskolor
  Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet
  Det är oerhört glädjande att många kommuner över hela Sverige är engagerade i bibliotekens verksamhet. Genom Stärkta bibliotek får människor runtom i hela landet bättre tillgång till kultur och bildning. Det är positivt inte minst för demokratin eftersom biblioteken är viktiga mötesplatser i ett demokratiskt samhälle.
  Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell
  Vi ser ett starkt engagemang hos kommuner och bibliotek i ansökningarna. I urvalet har vi utgått från kommunernas behov – därför ser vi en mångfald bland ansökningarna. Biblioteken vill göra många typer av insatser och vi kommer att följa utvecklingen med stort intresse-
  Lotta Brilioth Biörnstad, enhetschef för Litteratur och bibliotek på Kulturrådet
  Utvecklingsbidragen har en starkt vitaliserande effekt på kulturlivet i hela Sverige. Det är ofta de regionala projekten som driver fram konstnärlig förnyelse och nyskapande inom de olika konstformerna.
  Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet
  Sveriges kulturskolor är otroligt viktiga både på individuell nivå och ur ett samhällsperspektiv, men kommunernas förutsättningar skiljer sig mycket åt. Vi ska vara en resurs för kommunerna i deras utvecklingsarbete genom att erbjuda stöd i form av kunskap och verktyg för samverkan och utveckling
  Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet
  Kulturskolan är viktig och uppdraget visar på ett stort förtroende för oss som myndighet.
  Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet
  Det är ett spännande uppdrag som Kulturrådet fått och vi ser fram emot en aktiv dialog med landets musik- och kulturskolor för att kunna stötta dem i deras arbete att nå målet som regeringen nu har satt upp.
  Jenny Löfström Ellverson, handläggare Kulturrådet
  -Vi vill stärka samarbetet mellan olika yrkesgrupper som jobbar med barn eftersom vi har sett att nätverk ger förutsättningar för barns språkutveckling.
  Lotta Brilioth Biörnstad, enhetschef på Kulturrådet
  Det har varit spännande att ta del av kulturplanerna och se hur dessa prioriteringar har tolkats. De nio regionerna har fått extra tilldelning med anledning av styrelsens prioriteringar.
  Kulturrådets styrelseordförande Ulrika Stuart Hamilton
  Regeringens satsning visar på bibliotekens viktiga roll som demokratisk mötesplats och nav för läs- och språkutveckling, kunskap och information. Tanken är att bidragen ska utjämna ojämlikheter och lägga grunden för en långsiktigt stärkt biblioteksverksamhet i hela landet.
  Lotta Brilioth Biörnstad, enhetschef på Kulturrådet
  Det är oerhört glädjande att få det viktiga demokratiska uppdraget att utveckla kulturskolorna. Det är en fantastisk verksamhet där många av våra främsta artister och musiker har sin bakgrund – och många framtida förmågor kommer att växa fram.
  Staffan Forssell, Kulturrådets generaldirektör
  Vi vill bidra till att konstnärer får ordentligt betalt för sitt arbete. En förutsättning är att utställningsarrangörerna har rimliga budgetar för att verka långsiktigt. Dessutom måste de statliga kulturpengarna få större spridning i hela landet. Under 2018 kommer vi att undersöka hur det ska gå till.
  Bongi MacDermott på Kulturrådet
  Vi vill bidra till att stärka områdets utveckling. Bland annat måste de statliga kulturpengarna få större spridning i hela landet. Under 2018 kommer vi att undersöka hur det ska gå till!
  Bongi MacDermott
  Många av de uppdrag vi fått av regeringen handlar om att nå nya målgrupper och att verka för ett inkluderande samhälle. Vi välkomnar satsningar som leder till att mer kvalitativ konst och kultur når ut till fler!
  Staffan Forssell, Kulturrådets generaldirektör
  En så stor satsning på det fria kulturlivet ger oss bättre förutsättningar att leva upp till de kulturpolitiska målen; att kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling och stärka konstnärernas arbetsvillkor.
  Staffan Forssell, Kulturrådets generaldirektör
  Sverige har en av de främsta cirkusskolorna i världen. Rapporten visar att vi måste skapa förutsättningar för att fler cirkusartister kan uppträda här i Sverige och nå en ny och ännu större publik
  Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet
  – Kulturen bygger broar mellan människor och det behovet blir allt starkare i ett samhälle med ökad polarisering. Kreativa platser bidrar med engagemang och gemenskap.
  Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet
  Det är roligt att följa en satsning som utvecklats så positivt. Bokstart står för nytänkande och att överbrygga klyftor i samhället med fokus på språk och läsning.
  Staffan Forssell, generaldirektör på Kulturrådet.
  Det är oerhört glädjande med stora investeringar i kulturen och att Kulturrådet får förtroende att arbeta ännu mer för biblioteken, den fria konsten, kulturskolorna och de nationella minoriteterna.
  Staffan Forssell, generaldirektör på Kulturrådet.
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp