Fortsatt starkt intresse för Stärkta bibliotek

När satsningen Stärkta bibliotek går in på sitt andra år är söktrycket fortsatt högt från kommunerna. Hela 367 ansökningar kom in till Kulturrådet som nu fördelar 220 miljoner kronor till insatser på folkbiblioteken över hela landet.

– Vi ser de många ansökningarna och det stora engagemanget från kommunerna som något mycket positivt, säger Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell.

Stärkta bibliotek är en satsning på landets folkbibliotek som regeringen gett Kulturrådet i uppdrag att genomföra under treårsperioden 2018–2020. Ansökningarna visar stor bredd och variation, men en tydlig tendens andra året är fler satsningar på digital kompetens och digital utveckling. Antalet insatser som vänder sig till unga vuxna har ökat, även om barnen fortfarande är den grupp som det satsas mest på.

– Folkbiblioteksutveckling ser olika ut i landet eftersom insatserna bygger på kommunernas behov och utmaningar, säger Lotta Brilioth Biörnstad, enhetschef på Kulturrådet. Det betyder inte att utvecklingen för den skull endast angår kommunen, många insatser av nationellt eller regionalt intresse har sitt ursprung i lokala initiativ.

Läs mer om fördelningen

Ytterligare information
Peter Björkman
Handläggare
08 519 264 59
peter.bjorkman@kulturradet.se

Nina Ström
Handläggare
08 519 264 02
nina.strom@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressansvarig
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.

Prenumerera

Media

Media