MU-avtalet på rätt väg – men utvecklingspotential finns

Report this content
Drygt 70 procent av tillfrågade utställningsarrangörer uppger att de följer avtalet om medverkans- och utställningsersättning, det så kallade MU-avtalet. En stor ökning jämfört med Kulturrådets undersökning för åtta år sedan. Det framkommer i en rapport som skickades till regeringen den 1 oktober.
 

– Det är glädjande att MU-avtalet börjat tillämpas i mycket högre grad än tidigare, konstaterar Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin. Vi är dock inte nöjda förrän konstnärerna till hundra procent får betalt för utfört arbete.

I regleringsbrevet för 2021 fick Kulturrådet i uppdrag att göra en uppföljning av efterlevnaden och tillämpningen av MU-avtalet, bland statliga och andra aktörer. De statliga utställningsarrangörerna är den kategori som följer MU-avtalet i störst utsträckning. Det är också de statliga arrangörerna som är juridiskt bundna att följa avtalet. Regionala arrangörer tillämpar MU-avtalet i nästan lika stor utsträckning som statliga aktörer.

Användningen av MU-avtalet har alltså ökat sedan 2013 och många i undersökningen är positiva till vad avtalet inneburit för konstnärernas villkor. Samtidigt anger närmare 20 procent att de inte följer MU-avtalet. Det är främst privata aktörer och ideella föreningar som inte tillämpar avtalet. Begränsade ekonomiska resurser anges som huvudorsak, men de svarande önskar även en förenkling av och en större flexibilitet i avtalet, tydligare riktlinjer kring hur man beräknar ersättningarna och en förbättrad kommunikation kring avtalet.

Kulturrådet identifierar ett antal utvecklingsområden i det fortsatta arbetet med avtalet. Några exempel är informationsinsatser om avtalet till arrangörer, att ta fram ett uppdaterat avtal, fördjupade studier av pandemins påverkan samt studier av de statliga aktörer som inte följer avtalet.

I rapporten föreslås också ökade resurser från statliga, regionala och kommunala aktörer till de utställningsarrangörer som tillämpar MU-avtalet.

Resultaten i rapporten bygger på en urvalsundersökning där cirka 300 utställningsarrangörer har svarat. Svarsfrekvensen var 58 procent.

Bakgrund: MU-avtalet är det ”avtal om upphovspersoners rätt till ersättning vid visning av verk samt medverkan vid utställning m.m.” som har tecknats mellan staten genom företrädare från Kulturrådet och Konstnärernas riksorganisation, Svenska Fotografers Förbund och Föreningen Svenska Tecknare. Avtalets syfte är att skapa bättre förutsättningar för bild- och formkonstnärer att få betalt för utfört arbete.

Läs mer: MU-avtalet – Uppföljning av avtalet om medverkans- och utställningsersättning

Ytterligare information
Anna Eineborg
Handläggare
08 519 265 05
anna.eineborg@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressansvarig
08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Prenumerera

Media

Media