Närmare 1,4 miljarder till regional kultur

Report this content

Den 21 januari beslutade Kulturrådets styrelse om årets bidrag till kultur i hela Sverige. Närmare 1,4 miljarder kronor fördelas till regionerna i kultursamverkansmodellen. 

Nytt för i år är att tidigare tillfälliga satsningar inom biblioteksverksamhet och musikalisk scenkonst blir permanenta. De satsningarna omfattar sammantaget över 62,6 miljoner kronor. 

– I och med årets beslut förstärker staten sin finansiering av modellen och bidrar till utveckling av kulturlivet i hela landet. Det är särskilt viktigt i spåren av pandemin, säger Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin. 

Utöver en pris- och löneuppräkning på 1,3 procent så inkluderar besluten även en generell förstärkning på 1,6 procent till alla 20 regioner. Den generella förstärkningen motsvarar ett belopp på 20,4 miljoner kronor. Därutöver får ungefär hälften av regionerna del av strategiska prioriteringar på sammanlagt 12,1 miljoner. 

– Under rådande coronapandemi är det extra viktigt att bidra till stabilitet och förutsägbarhet för kulturen i landets regioner, konstaterar Kulturrådets styrelseordförande Svante Weyler. Glädjande nog ser vi att regioner och kommuner delar den uppfattningen. 

Kulturrådets styrelse har också prioriterat Jönköping, Sörmland och Halland i syfte att öka balansen för regionernas ekonomiska förutsättningar. 

Samtidigt fördelas också bidrag på sammanlagt 102 miljoner kronor direkt till regionala kulturverksamheter i Region Stockholm, som inte ingår i kultursamverkansmodellen.

Senare i år kommer regionerna att tillföras 150 miljoner kronor i tillfälligt krisstöd till den regionala kulturen.
  

Bakgrund (ur proposition 2020/21:1)
Det statliga stödet är en viktig del i kultursamverkansmodellen som bidrar till kultur i hela landet och därmed till det nationella kulturpolitiska målet om att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Statens stöd syftar till att medborgare i hela landet ska kunna ta del av och utöva kultur. Kultursamverkansmodellen bidrar också till att stärka arbetsmarknaden för konstnärer och kulturskapare samt till att öka offentliga aktörers samverkan med det civila samhället och de professionella kulturskaparna. För att uppnå de nationella kulturpolitiska målen krävs att statens insatser får ett gott genomslag i hela landet och samverkar med andra offentliga aktörers insatser. 
   

Läs mer

Beviljade bidrag regional kulturverksamhet 2021
   
Beviljade bidrag regionalt verksamhetsbidrag Stockholms län 2021Kontakt
 

Helene Oljons

Pressansvarig
08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se
    

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.

Prenumerera

Media

Media