Ny rapport om barnrätt i praktiken: Kulturlivet behöver samverka

Report this content

Kulturrådet presenterar rapporten Barnrätt i praktiken – barnkonventionens praktiska tillämpning i Kulturrådets verksamhetsområde. För att kulturlivet ska gå från barnperspektiv till barnrättsperspektiv krävs delaktighet och samverkan, både lokalt, regionalt och nationellt.


    
Barnkonventionen är lag i Sverige sedan 2020. Enligt barnkonventionen har barn och unga rätt att till fullo ta del av, delta i och bidra till konst och kultur i alla former.


– I de kulturpolitiska målen är barn och unga särskilt prioriterade och detta återspeglas i våra uppdrag, konstaterar Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin. När barnkonventionen nu är lag behöver vi ta nästa steg och stärka barnrättsperspektivet i Kulturrådets verksamhet.

Samverkan är en nyckelfaktor på lokal nivå, mellan olika aktörer som tar beslut som berör barn och unga. Utredningen visar att en lokal samverkan många gånger möjliggörs av regionalt eller nationellt stöd och finansiering. Ett utvecklingsområde för Kulturrådet blir därför att fortsatt synliggöra och undersöka de luckor som finns i infrastrukturen för barn och ungas rätt till kultur.

– Arbetet med uppdraget har genererat ett stort intresse och engagemang, både på Kulturrådet och i dialog och möten med kommuner, regioner och andra kulturaktörer och barnrättsorganisationer runt om i Sverige. Det är tydligt att det just nu sker ett stort utvecklingsarbete för att stärka barnets rättigheter inom kulturområdet, säger Karin Forss, projektledare för uppdraget.

För att stärka delaktighet och inflytande kommer vi fortsatt främja delaktighetsarbete i kommuner och regioner, men också se över möjligheter för att lyfta fram barns och ungas egna perspektiv på kulturområdet i Kulturrådets eget arbete.

– Kärnan i ett barnrättsstrategiskt arbete är att barn och unga ska kunna påverka och vara delaktiga i de beslut som tas i samhället. Under arbetet med Barnrätt i praktiken har vi undersökt hur vi kan bidra till att barns och ungas påverkan på konst- och kulturområdet stärks. Det är ett spännande arbete som fortsätter under året, säger Karin Forss.

Rapporten är en del av ett regeringsuppdrag till Kulturrådet inom barnrätt i praktiken. Resultaten presenteras under våren vid en rad tillfällen och Kulturrådet arbetar vidare med utvecklingsområden inom ramen för uppdraget under 2022. 


Ta del av rapporten här

Helene Oljons
Pressansvarig
08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se
   

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.

Prenumerera

Media

Media