Skapande förskola når ut till 19 000 barn

Kulturrådet fördelar cirka 10 miljoner kronor för Skapande förskola-insatser. Kulturinsatserna ska rikta sig till förskolans 4–5-åringar och knyta an till exempelvis förskolans teman eller språkutvecklande arbete. Förskolor i områden där tillgången till kultur bedöms vara låg prioriteras.

Höstens ansökningsomgång för Skapande förskola är den första öppna ansökan som gett huvudmän för kommunala och fristående förskolor möjlighet att ansöka om sammanlagt cirka 10 miljoner kronor. Fördelningen var klar i december 2017 och 106 ansökningar kom in, varav 14 från fristående förskolor. Ansökningar kom från alla regioner utom Gotland. Den ansökta summan uppgick till cirka 20 miljoner kronor.

De populäraste insatserna rörde dans med barnen, som närmare 60 procent av huvudmännen valde. Därefter kom musik, bildkonst, och teater/drama.

Sammanlagt bifölls 75 ansökningar, som bedömdes bäst motsvara syftet med bidragsfördelningen. 31 ansökningar avslogs. Denna satsning når ut till nästan 19 000 barn.

Ytterligare information
Lykke Pörtfors
Handläggare
Telefon: 08 519 264 56
lykke.portfors@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressansvarig
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.

Prenumerera

Media

Media