Vetenskapsakademien svarar Utbildningsdepartementet i viktiga forskningsfrågor

Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) skickade i går in sina yttranden till Utbildningsdepartementet i tre viktiga forskningspolitiska frågor: kvalitetssäkring av forskning och utveckling vid statliga myndigheter, doktoranders studiesociala villkor, och stödsystem för innovationer och immateriella tillgångar vid universitet och högskolor.

Yttrande om "Kvalitetssäkring av forskning och utveckling vid statliga myndigheter"

Vill Sverige behålla – eller ännu hellre stärka – sin position på den internationella forskningsarenan är det viktigt att samtliga svenska offentliga forskningsmedel fördelas på basis av väl definierade kvalitetskriterier och att all forskning och utveckling som sker med statliga medel kvalitetssäkras. KVA är av den bestämda uppfattningen att

  • ett vetenskapligt råd med externa experter ska inrättas vid varje statlig myndighet som fördelar medel till forskning och utveckling
  • all utlysning av medel till forskning och utveckling ska ske i öppen konkurrens
  • ansökningar ska bedömas av vetenskapligt meriterade experter
  • relevans aldrig ska kunna uppväga bristfällig vetenskaplig kvalitet

Läs hela yttrandet (PDF)

Yttrande om promemorian "Förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för"

Akademien är positiv till att övergå från utbildningsbidrag till doktorandanställning i större utsträckning, men anser att regeringen borde ta steget fullt ut och avskaffa utbildningsbidragen och istället föreskriva doktorandanställningar som täcker en utbildningstid på fyra år.  KVA välkomnar dock förslaget att inrätta en försäkring som ger doktorander med stipendier bättre social trygghet än idag.

KVA anser att förslagets svaga punkt gäller doktorander med stipendier från andra länder. Erfarenhetsmässigt är ofta både försäkringarnas ersättningsnivå och det sociala skyddet väsentligt sämre än vad som gäller för doktorander med finansiering på svenska villkor. Det skulle vara bättre om de svenska institutionerna kunde anta utländska doktorander och ge dem en anställning på svenska villkor. De utländska doktoranderna berikar den svenska forskningen och det är viktigt att svenska universitet och högskolor kan knyta dem till sig.

Läs hela yttrandet (PDF)

Yttrande om delrapporten "Stödsystem för hantering av innovationer och immateriella tillgångar vid universitet och högskolor"

KVA är positiv till det arbete som innovationskontoren bedriver, men är tveksam till att universiteten genom statlig styrning ska tilldelas uppgiften att leda och samordna innovationsverksamheten. Universiteten ska inte släppa fokus på sina huvuduppgifter; utbildning och forskning! De holdingbolag som i dag finns bör ges goda möjligheter att fortsätta sin verksamhet, men om inga nya medel tillkommer avråder KVA bestämt från förslaget att låta 2 % av lärosätens anslagspost gå till innovationsstödjande verksamhet.

Generellt är akademien tveksam till förslag om ytterligare preciseringar i högskoleförordningen och andra sätt att begränsa lärosätenas autonomi. KVA:s erfarenhet är att de bästa utbildningarna och innovationsstödjande verksamheterna framkommer utan statliga direktiv.

KVA vill också påpeka vikten av fri grundforskning, som idag ges ett alltmer begränsat utrymme då fakultetsmedlen urholkats mer och mer. Ju närmare ett land befinner sig den kunskapsmässiga fronten desto viktigare blir grundforskningen för tillväxten. Fri grundforskning måste ges stöd inom breda områden och inte bara genom stöd till så kallade excellenta miljöer eller genom strategiska satsningar, eftersom det inte går att förutse eller planera fram forskning som leder till kunskapsbaserade innovationer. Dessutom kan starka grundforskningsmiljöer på lärosätena utgöra en bas för investeringar i tillämpad och innovationsinriktad forskning.

Läs hela yttrandet (PDF) 

Läs mer om akademiens forskningspolitiska arbete

Kontaktpersoner

Staffan Normark 
Kungl. Vetenskapsakademiens ständige sekreterare
08-6739502, 072-7357947
staffan.normark@kva.se

Anna Ledin
Vetenskaplig sekreterare
08-6739550, 076-1330218
anna.ledin@kva.se

Erik Huss
Pressansvarig
070-6739650
erik.huss@kva.se

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.

Taggar:

Om oss

Kungl. Vetenskapsakademien är en oberoende organisation, vars uppgift är att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället.

Prenumerera

Snabbfakta

Vetenskapsakademien svarar Utbildningsdepartementet i viktiga forskningsfrågor. http://kva.se
Twittra det här

Citat

KVA ska främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället
Kungl. Vetenskapsakademien (KVA)