Fortsatt starkt resultat möjliggör Landshypoteks tillväxtsatsningar

Landshypotek fortsätter att visa starkt resultat. Rörelseresultatet exklusive finansiella transaktioner förbättrades med drygt 18 miljoner kronor jämfört med första halvåret 2012. Det starka resultatet möjliggör för Landshypoteks fortsatta satsningar på att utvecklas och växa.

Landshypotek presenterar i dag halvårsbokslutet. Rörelseresultatet, inklusive nettoresultat av finansiella transaktioner, uppgick till 169 miljoner kronor. Exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick rörelseresultatet till 166 miljoner kronor.

Landshypotek utvecklas kraftigt för att bli en än mer attraktiv bank för jord- och skogsbrukare.

- Vi presenterar en historiskt stark resultatnivå. Det är positivt och möjliggör vår fortsatta utveckling. Vi gör nu direkta satsningar med förbättrade tjänster och produkter för våra kunder, men också för att långsiktigt bygga en hållbar bank, säger Kjell Hedman, vd för Landshypotek.

Med förbättrad service och utvecklade tjänster för kunderna har kostnaderna ökat. Personalförstärkningar har gjorts, en ny Kundservice har öppnats och ett nytt IT-stöd implementerats. Satsningarna möjliggör bl.a. för förbättrad service per telefon och utvecklade internettjänster.

Landshypotek har ökat utlåningen med 1,2 miljarder kronor under de två första kvartalen 2013.

Ökningen motsvarar en utlåningstillväxt på 2 procent. Kreditefterfrågan från Sveriges jord- och skogsbrukare är fortsatt hög, men tillväxtakten är lägre än tidigare år. Landshypotek har en total utlåning på drygt 60 miljarder kronor. Räntenettot har ökat och uppgick för de första två kvartalen 2013 till 320,0 MSEK.

Under de första två kvartalen 2013 har de konstaterade kreditförlusterna stigit. Ett antal av de tidigare reserverade kreditengagemangen har avvecklats under perioden. Kreditförlusterna uppgick netto under årets två första kvartal till 16,9 miljoner kronor (6,9) miljoner kronor. Sett ur ett portföljperspektiv är dock kreditförlusterna låga och andelen osäkra fordringar är på en fortsatt låg nivå.

Landshypotek har även öppnat för sparande. Sparandet i Landshypotek uppgick per 30 juni 2013 till 1,7 miljarder kronor.

Läs delårsrapporten januari - juni 2013
Delårsrapporten i korthet

Bilder för nedladdning finns i pressrumwww.landshypotek.se

För ytterligare information och kommentarer

Kjell Hedman, vd, via Tomas Uddin, kommunikationschef: 070-299 24 08
Björn Ordell, ekonomi- och finanschef: 08-459 04 07, 070-536 44 07
Tomas Uddin, kommunikationschef: 070-299 24 08

Landshypotek är ett medlemsägt företag med uppgift att tillhandahålla konkurrenskraftig finansiering till Sveriges jord- och skogsägare. Landshypotek är marknadsledande med en utlåning på cirka 60 miljarder kronor. Landshypotek har drygt 120 medarbetare på 18 orter i Sverige.  www.landshypotek.se

Taggar:

Om oss

Landshypotek Bank grundades 1836 och är till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 38 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, och har drygt 190 medarbetare på orter över hela landet.

Prenumerera

Snabbfakta

Landshypoteks totala utlåning till jord och skog uppgår till 60 040 MSEK. Utlåningen har ökat med 1 155 MSEK, motsvarande 2 procent, under årets första sex månader. Kreditefterfrågan frånSveriges jord- och skogsbrukare är fortsatt hög, men tillväxttakten är lägre än tidigare år.  
Twittra det här
Rörelseresultatet exklusive ”Nettoresultat av finansiella transaktioner” uppgick till 166,1 (147,8) MSEK. Det är en resultatförbättring på 18,3 MSEK. Rörelseresultatet inklusive ”Nettoresultat av finansiella transaktioner” uppgick till 169,1 (183,1) MSEK. Resultatförsämringen om 14,0 MSEK förklaras framförallt av att nettoresultatet av finansiella transaktioner är lägre än föregående år.
Twittra det här
Räntenettot har ökat och uppgick för de första två kvartalen 2013 till 320,0 MSEK. Räntenettots storlek avgörs av utlåningsvolym, marginalen mellan upp- och utlåningsränta samt avkastningen som erhålls på det egna kapitalet. 
Twittra det här
Inlåningen (allmänhetens sparande hos Landshypotek) uppgick per 30 juni 2013 till 1 667 (954) MSEK. 
Twittra det här
Kostnaderna har ökat med 18,0 MSEK. Kostnadsökningen beror bl.a. på personalförstärkningar isamband med öppnandet av Kundservice och nytt IT-stöd för förbättrad service till kunderna.
Twittra det här
Redovisade kreditförluster netto har ökat med 10 MSEK och uppgick till 16,9 (6,9) MSEK. Landshypotek ser ingen generell trend att betalningsförmågan har minskat inom jord- och skogsbruket. För enskilda kunder kan dock lönsamheten vara pressad, vilket för dessa påverkaråterbetalningsförmågan negativt.
Twittra det här
Kapitaltäckningsgraden uppgick till 35,2 (37,1) procent, utan hänsyn till övergångsregler kopplade till Basel 1. Kapitaltäckningsgraden inklusive övergångsregler uppgick till 9,6 procent.
Twittra det här

Citat

Vi presenterar en historiskt stark resultatnivå.
Kjell Hedman
Vi gör nu direkta satsningar med förbättrade tjänster och produkter för våra kunder, men också för att långsiktigt bygga en hållbar bank.
Kjell Hedman