Landshypotek Banks delårsrapport januari – juni 2020: Fortsatt volymtillväxt och stabilt rörelseresultat

Report this contentLandshypotek Bank fortsätter växa med ökad utlåning och stabil intjäningsförmåga. Det framgår av halvårsbokslutet som publiceras idag. ”Trots all osäkerhet i omvärlden fortsätter vi att attrahera nya kunder och gör ett stabilt resultat. Banken står finansiellt stark och visar god kreditkvalitet”, konstaterar bankens vd Per Lindblad. 
 
Bankens rörelseresultat för halvåret uppgick till 175 (187) mnkr. Resultatförändringen beror främst på ett lägre nettoresultat av finansiella transaktioner och högre kostnader, vilket delvis motverkas av ett förbättrat räntenetto. Kostnadsökningen är delvis en effekt av produktionssatta investeringar, ökade investeringar för stärkt IT-säkerhet samt högre avskrivningar till följd av att banken implementerade ett nytt kreditberedningssystem under tredje kvartalet 2019.
 
Exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick rörelseresultatet till 183 (189) mnkr. Bankens utlåning till allmänheten ökade med 1,1 mdkr under andra kvartalet. 
 
– Covid-19-bekämpningen som präglat ekonomin och samhället har givetvis påverkat även oss. Men vi har inte på något sätt pausat vårt långsiktiga och ständigt aktiva arbete för kund, och för en tillväxt med fler kunder. Det har varit viktigt både för oss och för våra kunder, även under detta märkliga halvår, säger Per Lindblad.
 
En tillväxt med fler kunder innebär stabilare bas för finansiell hållbarhet över tid. Bankens utlåning till allmänheten uppgick till 78,2 (76,4 per 31 december 2019) mdkr. Fler jord- och skogsbrukskunder väljer att ansöka om lån hos banken digitalt. Såväl utlåningsvolymen som antalet kunder fortsätter dessutom att öka inom bolånen. 
 
– Vårt första halvår är samtidigt ett styrkebesked. Trots osäkerheterna i omvärlden och en avvaktande lånemarknad fortsätter vi att attrahera nya kunder och gör ett stabilt resultat. Utvecklingen av vår kreditportfölj visar att kreditkvaliteten hos våra kunder är mycket god och att den lågriskverksamhet som vi bedriver leder till en stabil och trygg bank. Efter den något avvaktande våren ser vi nu en ökad aktivitet bland kunderna på våra lånemarknader, säger Per Lindblad.
 
Jämfört med många andra näringar har jord- och skogsbruket påverkats mindre negativt av pandemin och dess ekonomiska konsekvenser. Därtill har diskussionen om självförsörjning fortsatt att bidra till ett ökat intresse för svenskproducerade livsmedel.
 
I delårsrapporten går det att läsa mer om resultatet och vad som sker i omvärlden, inom såväl finansmarknaderna generellt som jord och skog.
 
Hela rapporten bifogas.
 
För ytterligare kommentarer och information: 
 
Tomas Uddin, Marknads- och kommunikationschef, 070-299 24 08
Jonas Feinberg, presskontakt, jonas.feinberg@landshypotek.se, 070-349 24 10

Om Landshypotek Bank
Landshypotek Bank grundades 1836 och är till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 38 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, och har drygt 200 medarbetare på orter över hela landet.
 
Delårsrapporten i korthet:
 
Januari – juni 2020
jämfört med januari – juni 2019
• Rörelseresultatet uppgår till 175 (187) mnkr.
• Rörelseresultatet exklusive nettoresultat av finansiella
transaktioner uppgår till 183 (189) mnkr.
• Räntenettot uppgår till 421 (409) mnkr.
• Kostnaderna uppgår till 244 (226) mnkr.
• Kreditförluster netto påverkade resultatet positivt
med 4 (2) mnkr.
• Utlåning till allmänheten uppgår till 78,2 (73,9) mdkr.
• Inlåning från allmänheten uppgår till 14,6 (14,6) mdkr.
 
April – juni 2020
jämfört med januari – mars 2020
• Rörelseresultatet uppgår till 76 (99) mnkr.
• Rörelseresultatet exklusive nettoresultat av finansiella
transaktioner uppgår till 90 (93) mnkr.
• Räntenettot uppgår till 210 (211) mnkr.
• Kostnaderna uppgår till 124 (120) mnkr.
• Kreditförluster netto påverkade resultatet positivt
med 2 (2) mnkr.
• Utlåning till allmänheten uppgår till 78,2 (77,1) mdkr.
• Inlåning från allmänheten uppgår till 14,6 (14,1) mdkr.
 
Landshypotek Bank AB ska offentliggöra denna information enligt Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014, lag (2007:528) om värdepappersmarknaden, lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 juli 2020 kl. 08.00 CET.

Prenumerera

Media

Media