Ny Novus-undersökning: Svenskarna ser hållbarhet som viktig uppgift för landets bönder

Report this content

Diskussionen är ofta livlig om lantbrukares bidrag till miljö och klimat. Men svenskarna ser att bönderna har en viktig roll i samhället och bör få stöd för det. En av de viktigaste uppgifterna är att producera livsmedel på ett sätt som är hållbart för klimat och miljö. Det visar en undersökning gjord av Novus på uppdrag av Landshypotek Bank.

Resultatet visar också skillnader i synen på lantbruket, mellan storstadsbor och övriga, liksom mellan olika åldersgrupper. 
 
I den offentliga debatten diskuteras ofta lantbrukets påverkan på miljö och klimat, såväl positiv som negativ. Men hur ser egentligen allmänheten på lantbruket? Landshypotek Bank gav i uppdrag till Novus att intervjua drygt 2 000 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 18–79 år. 
 
Svenska lantbrukare har ett starkt stöd för sin uppgift hos svenska befolkningen. En överväldigande majoritet (95 %) av de svarande instämmer helt och hållet, eller till stor del, i att lantbruket är en samhällsviktig verksamhet.
 
Ungefär en tredjedel (32 %) anser att böndernas viktigaste uppgift är att producera livsmedel på ett sätt som är hållbart för miljö och klimat. Andelen ungdomar som tycker att detta är den viktigaste uppgiften är ännu större – fyra av tio (40 %) i åldersspannet 18–29.
 
Ungefär en femtedel av svenskarna tycker att böndernas viktigaste uppgift är något av följande:
 
•    Att bidra till en levande landsbygd genom företag och arbetstillfällen (21 %)
•    Att producera ett brett utbud av livsmedel som håller hög kvalitet (19 %).
 
Skillnad mellan storstadsbor och övriga landet
Boende utanför storstäder svarar i högre grad att böndernas viktigaste uppgift är att bidra till en levande landsbygd genom företag och arbetstillfällen (24 %). Storstadsbor tycker så (18 %) i signifikant lägre utsträckning än rikssnittet.
 
Bör bönderna få stöd?
I enkäten ställdes också frågan om bönderna bör få stöd för att utföra sina uppgifter. Åtta av tio svenskar (82 %) anser att det är rimligt att bönderna får stöd för att utföra dessa uppgifter. Den uppfattningen är starkast bland ungdomar (91 %) och boende i Norrland (91 %).
 
– Sveriges lantbrukare har en grundläggande och livsviktig funktion i samhället. Det är glädjande att allmänheten ser den viktiga uppgiften och har en förväntan på lantbrukets fortsatta bidrag till att utveckla samhällets hållbarhet med miljö, god djuromsorg, svensk mat och levande landsbygder, säger Per Lindblad, vd på Landshypotek Bank.
 
Se bifogad rapport med grafik.
 
Om undersökningen:
Undersökningen är genomförd via webb-intervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel som ger representativa resultat. Antal intervjuer: 2 056. Deltatagarfrekvensen bland de inbjudna: 58 %. Undersökningen har gjorts på uppdrag av Landshypotek Bank. 
 
Kontakta för ytterligare information:
Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10, jonas.feinberg@landshypotek.se
 
Landshypotek – finansiering av jord- och skogsbruk sedan 1836
Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen, och ägs av dess cirka 37 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening. Landshypotek har drygt 200 medarbetare, över 100 förtroendevalda och verkar över hela landet.