Resultat av enkätundersökning: Ökat intresse bland Sveriges lantbrukare att anställa

Report this content

Lantbruk med traktor och silo

Underhåll av maskiner och byggnader samt att investera i verksamheten. Det är vad den stora andelen lantbrukare svarar att de i första hand skulle använda överskottet till om de hade förbättrad lönsamhet. Intresset för att anställa, särskilt bland större lantbrukare, har ökat kraftigt och är det högsta sedan 2012. Det visar en enkätundersökning som Landshypotek Bank låtit göra bland Sveriges lantbruksföretagare.

80 % av lantbrukarna svarar att om de hade ett ekonomiskt överskott skulle de lägga pengarna på underhåll av maskiner och byggnader alternativt investera i verksamheten. Att vilja investera i verksamheten i allmänhet är vanligare än genomsnittligt bland lantbrukare under 40 år (56 %) och 41–55 år (48%), men mindre vanligt bland de över 55 år (27 %).

Det är även främst de yngre (under 40 år) (18 %) och större lantbrukarna (14 %) som är mer inriktade på att utveckla verksamheten genom att anställa. Intresset för att anställa har i snitt ökat sedan 2019 och är det högsta sedan undersökningarna inleddes 2012. I den nu senaste undersökningen baserad på enkätsvar från hösten 2020 är andelen som vill anställa (7 %), en ökning med 250 % jämfört med 2012 då motsvarande andel endast var 2 %.

– Resultatet återspeglar vad vi dagligen ser i vår kontakt med gårdar över hela landet. Det finns en väldigt positiv känsla i lantbruksnäringen, vilket gör att många väljer att utveckla sin verksamhet och ibland även anställa, säger Per Lindblad, vd för Landshypotek Bank.

Rapporten visar också andelen lantbrukare som skulle vilja använda överskottet till att amortera (18 %) samt spara (11 %). Andelen som vill amortera är vanligare i åldersspannet 41–55 år (26 %) medan sparande/placeringar vanligare bland boende i Götalands slättbygder (21%).
 

Sammanfattning av resultatet i korthet

Fråga: Om lönsamheten i företaget förbättrades, vad skulle då vara viktigast för dig att använda ett överskott till?

Så här var svaren:

•    Största andelen och stabilt över tid. Underhåll och att investera i verksamheten allmänt är det lantbrukarna i första hand skulle använda överskottet från en förbättrad lönsamhet till. Andelen svar på dessa två kategorier har inte förändrats sedan 2017 men har ökat jämfört med 2012–2016.

•    Största ökningen. Intresset för att anställa har ökat sedan 2019 och är det högsta sedan 2012, då mätningarna inleddes.

•    Färre skulle amortera. Intresset för att amortera har minskat kraftigt sedan 2018.

Resultatet bifogas (pdf).

Om undersökningen
Frågorna är ställda på uppdrag Landshypotek Bank och har ingått i en postal enkät – Sveriges Lantbruk – genomförd av Landja Marknadsanalys som gått ut till 1 000 bönder varje vår och höst sedan 1973. Mätningen är representativ för alla svenska lantbruksföretagare med över 10 hektar åker hösten 2020.

Om Landshypotek Bank
Landshypotek Bank grundades 1836 och är till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 37 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 200 medarbetare och verkar över hela landet.

Kontakta för mer information
Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10