Uppsats om entreprenörskap får stipendium av Landshypotek

Report this content

Vinnarna Landshypoteks uppsatsstipendium 2021

Lena Wilhelmsson och Lee Treble-Read får Landshypotek Banks uppsatsstipendium för de gröna näringarnas framtid. De två SLU-studenternas kandidatuppsats om entreprenörskap inom lantbruket har imponerat stort på juryn.

Hur kan entreprenörskap skapa nya möjligheter inom lantbruket i samband med externa förändringar, som till exempel torkan 2018? Hur resonerar svenska lantbrukare när de ställs inför utmaningar? Och hur kan det utveckla företaget? Det är frågor som Lee Treble-Read och Lena Wilhelmsson söker svar på och skapar ökad kunskap om i sin kandidatuppsats på agronomprogrammet vid SLU i Uppsala.

– Årets vinnaruppsats belyser hur komplext det är att vara lantbruksföretagare och att en förmåga till anpassning, flexibilitet och entreprenörskap är avgörande egenskaper. Det är så vi skapar framtida utveckling i den svenska lantbrukssektorn, säger Per Lindblad, vd på Landshypotek Bank.

– Vi är väldigt glada och tacksamma för att den här frågan uppmärksammas och att det här forumet finns. Hur lantbrukare kan nyttja oväntade situationer utifrån befintliga resurser för att utveckla nya idéer och inkomstkällor – det tycker jag är ett fantastiskt spännande och angeläget område att utforska och lyfta, säger Lee Treble-Read, medförfattare till årets vinnaruppsats om lantbrukaren som entreprenör.

Många intressanta uppsatser var riktiga ”bladvändare”
Juryn har imponerats av att det var många intressanta uppsatser av hög kvalitet som hade skickats in. Hållbarhet ur ett eller flera perspektiv har löpt som en röd tråd genom de ämnen som avhandlats.

– Vi är imponerande av att det skrivs så många bra och intressanta uppsatser som var och en belyser olika aspekter av lantbruket, säger Per Lindblad.

Även den sammantagna bredden på årets skörd av uppsatser är något som gjort intryck på juryn. Uppsatserna har behandlat allt ifrån hur foderstrategi påverkar volym och kvaliteten på råmjölk till hur lantbrukare kan arbeta med sitt varumärke som arbetsgivare. Många av uppsatserna har varit verkligt intressanta – för att inte säga spännande, ”bladvändare” – som skapar ökad nyfikenhet hos läsaren och gör att man vill lära sig och diskutera ämnet mer.

Juryns motivering:

”Med stort intresse har vi fått ta del av en uppsats som på ett förtjänstfullt sätt lever upp till Landshypoteks kriterier för stipendiet. Författarna har studerat hur lantbrukare som entreprenörer resonerar vid förändringar av verksamheten, hur de utvärderar tillgängliga resurser och hur de utnyttjar dessa. 

Studien visar att lantbrukarna har ett långsiktigt perspektiv i sitt agerande och där det hela tiden finns en strävan att utveckla verksamheten. Författarna pekar på att det med en platsbunden verksamhet inte finns en fast modell som fungerar i hela landet, eller inom alla driftsinriktningar. Företagaren utgår från sina egna unika möjligheter. Uppsatsen bekräftar att resiliens och hållbarhet är en viktig och naturlig del i lantbrukarens verksamhet för att kunna hushålla med resurser och göra vägval.

Studien visar tydligt hur komplext lantbruket är och att vara lantbrukare är mycket mer än att vara producent – man är en problemlösare, en fixare och en person som ska ta snabba ställningstaganden och fatta beslut. Uppsatsens speglar samtidigt att komplexiteten är en viktig drivkraft i att vara lantbrukare och entreprenör.”

Årets uppsatsvinnare i korthet
Uppsatsförfattare: Lee Treble-Read och Lena Wilhelmsson

Uppsatsens titel: “Lantbrukare som entreprenör – Hur kan resursutnyttjande leda till expandering, specialisering eller diversifiering i en föränderlig miljö?”

Lärosäte: SLU i Uppsala, Institutionen för ekonomi, Agronomprogrammet

Mer om Landshypoteks uppsatsstipendium
Syftet med Landshypotek Banks årliga uppsatsstipendium för de gröna näringarnas framtid är att uppmuntra och uppmärksamma den yngre generationens intresse och engagemang för svenskt jord- och skogsbruk. Stipendiet delas ut årligen och omfattar en prispeng på 10 000 kronor.

Bild: Årets stipendiater (fr. v.) Lena Wilhelmsson och Lee Treble-Read tog emot diplom och stipendiecheck från Landshypotek Bank vid prisutdelningen som ägde rum på plats på Ultuna utanför Uppsala.

Kontakta för mer information:
Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10. jonas.feinberg@landshypotek.se

Landshypotek – jord- och skogsbrukarnas bank sedan 1836
Landshypotek Bank grundades 1836 och är till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen, och ägs av dess cirka 37 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening. Landshypotek har drygt 200 medarbetare, över 100 förtroendevalda och verkar över hela landet.


 

Prenumerera

Media

Media