Lannebo Europa Småbolag fyller ett år idag! +27 procent!

Lannebo Europa Småbolag fyller ett år idag! Fonden är upp 27 procent* sedan start och det förvaltade kapitalet är 3,8 miljarder kronor. Förvaltarna svarar på fyra korta frågor om framgångarna.

Lannebo Europa Småbolag förvaltas av danskarna Carsten Dehn och Ulrik Ellesgaard med lång erfarenhet av ”stock picking” bland europeiska småbolag. När de anslöt till Lannebo Fonders förvaltarteam för ett år sedan var ambitionen att bedriva aktiv förvaltning i ordets rätta bemärkelse; med en distinkt investeringsfilosofi och -process söka, analysera och investera i kvalitetsbolag med tillväxtpotential.

Idag, på ettårsdagen har förvaltarna levererat en avkastning på fem procentenheter över jämförelseindex (under kalenderåret 2017 är motsvarande siffra 12,5 procentenheter)*. Fondportföljen är koncentrerad till cirka 40 innehav och placeringshorisonten är i genomsnitt tre år. De har ett fritt mandat och letar bolag över hela Europa vilket kan ge bra riskspridning mellan länder och valutor Lika viktigt som det är att hitta intressanta bolag att investera i, är det att undvika minor.

Carsten Dehn och Ulrik Ellesgaard, vad är huvudförklaringen till fondens höga avkastning?
Vi har marknaden med oss, återhämtningen i Europa är både bred och stark. Men framför allt handlar det om att vår process fungerar. Vi har lyckats undvika minor samtidigt som vi hittat högintressanta kvalitetsbolag som inte bevakats hårt av analytiker och vars aktier därmed haft lägre värdering.


Vad karakteriserar er investeringsfilosofi och -process?

 • Vi undviker minor, exempelvis bolag med svaga affärsmodeller och som är hårt konkurrensutsatta
 • Vi fokuserar på kvalitetsbolag, det vill säga bolag med hög avkastning på sysselsatt kapital, stark balansräkning, bra företagsledning, stark marknadsposition och ”pricing power” (-möjlighet att slussa kostnadsökningar vidare till slutkunden)
 • Vi satsar på bolag som är mindre bevakade av den breda analytikerkåren.

 • Vilka blir de kritiska framgångsfaktorerna framöver?
  Mer av detsamma! Vi ska fortsätta att vara ytterst disciplinerade oavsett med- eller motvind på marknaderna. Vi uppskattar och värdesätter verkligen kulturen på Lannebo Fonder som präglas av ett starkt förtroende för varje förvaltare att våga hålla fast vid sin disciplinerade process.


  Varför är europeiska småbolag intressanta på lång sikt?
  Vårt investeringsområde är omfattande, av Europas 9 000 börsbolag är 8 000 småbolag (börsvärde < 5 mdr euro). Vi bedömer området som fortsatt intressant för att:

 • småbolag har högre riskjusterad avkastning jämfört med stora bolag eftersom de ofta är mer fokuserade och har högre vinst per aktie
 • småbolag är mindre bevakade och analyserade än stora börsbolag och därmed finns möjligheter till riskjusterad överavkastning gentemot jämförelseindex
 • med tanke på god tillväxtprognos i Europa bedömer vi inte att europeiska småbolag är övervärderade.

 • *Avkastningssiffror per 2017-10-16

  Lannebo Europa Småbolag (SEK) 
  1 mån: 5,3 %
  3 mån: 7,9 %
  6 mån: 16,2 %
  Sedan årets start: 29,7 %
  Sedan fondens start/1 år: 27,0 %

  Jämförelseindex MSCI Europe SmallCap Index (SEK)
  1 mån: 3,8 %
  3 mån: 4,5 %
  6 mån: 7,6 %
  Sedan årets start: 17,0%
  Sedan fondens start/1 år: 21,9% 

  Taggar:

  Om oss

  Lannebo Fonder är ett av Sveriges största oberoende fondbolag med cirka 70 miljarder kronor förvaltat i 17 fonder. Investeringsstrategin är baserad på aktiv förvaltning med uttalat fokus på långsiktighet, riskmedvetenhet och självständighet. Vi faller inte för kortsiktiga trender, vi gör djupgående analyser inför och under investeringarna och vårt förvaltarteam träffar alltid bolagen de investerar i. Likväl som vi har en disciplinerad investeringsprocess, är vi ytterst disciplinerade vid försäljning också, vi håller enbart i investeringar som vi verkligen tror på. Vi startar och förvaltar fonder där vi genom djup kunskap, erfarenhet och engagemang kan vara världsledande inom fondens nisch. Det har tagit oss till en ledande position inom fondförvaltning med fokus på Sverige och Norden, småbolag och teknologi. Grundat: år 2000.Antal anställda: 40 Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.lannebo.se

  Prenumerera

  Media

  Media