Så går fonderna: månadsrapporter

Report this content

I februari redovisade många portföljbolag sina helårsrapporter och bedömningen är att den generella efterfrågebilden är stark. Merparten av Lannebos fonder överträffade sina jämförelseindex under månaden.

Börsbolagens vinster stiger överlag, vilket är positivt för aktiemarknaden. Vi bedömer dock att ränteutvecklingen är den viktigaste faktorn för börsen framöver. De massiva penningpolitiska åtgärderna under senare år har drivit ned räntenivåerna, vilket har lyft priset på aktier men även andra tillgångar som fastigheter och skog. Aktiemarknadens känslighet för ränteutvecklingen påvisades i början av månaden när världens börser sjönk på bred front. Majoriteten av Lannebos fonder gick starkt och överträffade sina jämförelseindex.

Läs månadsrapporterna för alla Lannebos fonder.

Johanna Hoffstedt
Kommunikationsansvarig
+46(0)73 987 43 11
johanna.hoffstedt@lannebofonder.se
Lannebo Fonder är ett av Sveriges största oberoende fondbolag med cirka 70 miljarder kronor förvaltat i 16 fonder. Investeringsstrategin är baserad på aktiv förvaltning med uttalat fokus på långsiktighet, riskmedvetenhet och självständighet. Vi faller inte för kortsiktiga trender, vi gör djupgående analyser inför och under investeringarna och vårt förvaltarteam träffar alltid bolagen de investerar i. Likväl som vi har en disciplinerad investeringsprocess, är vi ytterst disciplinerade vid försäljning också, vi håller enbart i investeringar som vi verkligen tror på. Vi startar och förvaltar fonder där vi genom djup kunskap, erfarenhet och engagemang kan vara världsledande inom fondens nisch. Det har tagit oss till en ledande position inom fondförvaltning med fokus på Sverige och Norden, småbolag och teknologi. Grundat: år 2000. Antal anställda: 38 Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.lannebofonder.se