Beslut om konsolidering på undergruppsnivå enligt artikel 11.5 i tillsynsförordningen

Finansinspektionen har idag beslutat att den underkoncern som bildas med Länsförsäkringar Bank AB (publ), org. nr 516401-9878, i toppen tillsammans med dotterföretagen Länsförsäkringar Hypotek AB, Wasa Kredit AB och Länsförsäkringar Fondförvaltning AB ska konsolideras på undergruppsnivå enligt artikel 11.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/20121 (tillsynsförordningen).

Bakgrunden till beslutet är att Finansinspektionen av tillsynsskäl anser att Länsförsäkringar Bank AB bör omfattas av konsolidering på samma nivå som ur ett resolutionsperspektiv där Riksgäldskontoret har beslutat att Länsförsäkringar Bank AB utgör resolutionsentitet i Länsförsäkringar AB koncernen. Finansinspektionens beslut gäller från och med 2020-09-30.

Finansinspektionens beslut innebär bland annat att Länsförsäkringar Bank utöver att träffas av kapitalkrav avseende konsoliderad situation och på solo nivå även kommer att ha ett kapitalkrav på undergruppsnivå. En ytterligare följd av beslutet är att Länsförsäkringar Bank i konsoliderad situation kommer att kunna medräkna en större andel av Länsförsäkringar Banks externt emitterade kapitalinstrument i kapitalbasen.

För ytterligare information kontakta:

Anders Borgcrantz, CFO, Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 412 51, 073-964 12 51

Martin Rydin,Treasurychef Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 412 79, 073-964 28 23

Denna information är sådan som Länsförsäkringar Bank AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juli 2020 kl. 15:30 CET.

 

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar