Halvårsrapport från Länsförsäkringsgruppen

Report this content

Halvårsrapport från Länsförsäkringsgruppen Första halvåret 2002 i korthet ·Förtydligad strategi och satsning på tre kärnverksamheter - sakförsäkring, livförsäkring och bank - under samma varumärke. ·Försämrade resultat till följd av fortsatt negativ utveckling på de finansiella marknaderna. ·Fokusering på strategisk allokering av placeringstillgångar. Operativ kapitalförvaltning utförs nu av ABN AMRO på uppdrag av Länsförsäkringar. Sakförsäkring ·Ökade marknadsandelar. ·Förbättring av det försäkringstekniska resultatet. ·Fortsatt stark konsolidering, 148 procent. Liv- och fondförsäkring ·Ökade marknadsandelar. ·Kollektiv konsolidering 90 procent. Hög solvensgrad, 128 procent, innebär god förmåga att infria garanterade åtaganden även vid fortsatt fallande börskurser. ·Ett omfattande förändringsarbete har startats med mål att skapa högre effektivitet och ökad konkurrenskraft. ·Personalreduceringar medför sänkta driftskostnader. Bank ·Fortsatt fokusering på fullsortimentsbank för privatpersoner. ·Kontanthantering och fler mötesplatser genom samarbete med Posten/Svensk Kassaservice. ·Aktiehandel via Internet lanseras under hösten. ·Kraftig tillväxt på bolånemarknaden. Samtliga jämförelsesiffror avser första halvåret 2001 om inte annat anges. Nyckeltal Mkr Liv- och Sak- Bank Fond fondförsäkring försäkring Premievolym 4 128 5 626 246* 2 525** Konsolidering i procent 90 148 - - Balansomslutning 110 716 65 025 17 060 28 397*** * Räntenetto ** Direktsparande i värdepappersfonder *** Avser förvaltad fondvolym Kommentar av Tommy Persson, VD Länsförsäkringar AB "Bilden av Länsförsäkringar som en bank- och försäkringsaktör som erbjuder kunderna fördelar genom att samla sitt sak-, liv- och bankengagemang har förstärkts. Detta sker utifrån ett gynnsamt utgångsläge med många kundrelationer, ett starkt varumärke och marknadens mest nöjda bank- och försäkringskunder. Från denna bas ska kundrelationerna utvecklas och kundorienteringen öka. Under hösten lanseras ett helkundskoncept till bostadsägare. Den fortsatt negativa utvecklingen på de finansiella marknaderna har slagit hårt på resultaten. Trots detta står Länsförsäkringar, såväl som grupp som lokala länsförsäkringsbolag, finansiellt starkt med en hög konsolidering inom sakförsäkring och god solvens inom livförsäkring. Det innebär att den finansiella styrkan finns för att fullgöra satsningarna inom våra tre kärnområden sakförsäkring, livförsäkring och bank. Utvecklingen och globaliseringen av de finansiella marknaderna ökar kraven på kompetens, kvalitet och effektivitet. Under våren mötte Länsförsäkringar denna utveckling offensivt genom en outsourcing av den löpande förvaltningen av placeringstillgångarna. Härigenom får vi bättre tillgång till global kompetens och når ökad effektivitet genom storskalefördelar. Samtidigt förstärktes den egna kompetensen inom framför allt strategisk allokering. I slutet av 2002 är utvecklingen från nischbank till bank, med i princip samtliga banktjänster för privatpersoner, genomförd. Länsförsäkringars satsning på bankverksamhet har bidragit till att konkurrensen ökat och det är till gagn för konsumenterna. Inom sakförsäkring pågår ett arbete för att inom några år nå en totalkostnadsprocent om 100. Det sker genom en kombination av premiehöjningar, skadeförebyggande åtgärder och marknadstillväxt. Vi ser redan förbättringar genom att det försäkringstekniska resultatet nu ligger nära noll. Under första halvåret har viktiga förändringar genomförts för att stärka marknadspositionen, sänka kostnaderna, öka effektiviteten och förbättra de tekniska resultaten. Denna inriktning har gett resultat och kommer därför att intensifieras." För ytterligare frågor, kontakta Tommy Persson, VD Länsförsäkringar AB 08-588 400 00 Hans Sterte, finansdirektör Länsförsäkringar AB 08-588 415 04 Christer Baldhagen, informationsdirektör Länsförsäkringar 08-588 415 01 AB 070-579 70 66 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/29/20020829BIT00400/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/29/20020829BIT00400/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar