Länsförsäkringar Bank: Bokslutskommuniké 2018

”Vi kan med glädje konstatera att Länsförsäkringar Bank fortsatt har Sveriges mest nöjda bank- och bolånekunder enligt Svenskt Kvalitetsindex 2018. En utmärkelse som tydligt visar att kunderna ser Länsförsäkringar som en av de främsta aktörerna på den svenska bankmarknaden. Länsförsäkringar Bank summerar således ytterligare ett starkt år där den fina utvecklingen fortsätter. Affärsvolymerna växer inom samtliga produktsegment och kreditkvaliten i utlåningsportföljen är hög. Vi har en god balans i affärsvolymerna mellan sparande och utlåning och våra marknadsandelar ökar kontinuerligt. Resultatet påverkas av engångsposter, relaterade till slutfasen av arbetet med att ersätta bankens IT-plattform. Rensat för dessa kostnader är den underliggande resultatutvecklingen och lönsamheten i bankaffären fortsatt mycket stark. Den nya plattformen kommer att medföra nya möjligheter att ytterligare utveckla vår ledande position inom det digitala området. Tillsammans med vår starka lokala närvaro och det personliga mötet, där vi erbjuder både bank och försäkring, är det en av hörnstenarna i vår strategi och en av de främsta orsakerna till den regelbundet höga kundnöjdheten samt en viktig faktor för fortsatt tillväxt under 2019.”, säger Sven Eggefalk, verkställande direktör, Länsförsäkringar Bank

Året i korthet, koncernen

 • Rörelseresultatet uppgick till 1 510 (1 599) Mkr och räntabiliteten på eget kapital uppgick till 8,3 (10,0) procent.
 • Rörelseresultatet har påverkats av poster av engångskaraktär om 407,4 Mkr och räntabiliteten på eget kapital exklusive dessa kostnader uppgår till 10,6 procent.
 • Räntenettot ökade 13 procent till 4 497 (3 996) Mkr.
 • Rörelseintäkterna ökade 16 procent till 3 783 (3 258) Mkr.
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 2 178 (1 601) Mkr.
 • Kreditförlusterna uppgick netto till 94,7 (57,7) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,04 (0,02) procent.
 • Affärsvolymerna ökade 8 procent till 561,3 (519,5) Mdkr.
 • Inlåningen ökade 9 procent till 108,1 (99,4) Mdkr. Utlåningen ökade 11 procent till 289,4 (261,4) Mdkr.
 • Kärnprimärkapitalrelationen för Konsoliderad situation uppgick den 31 december 2018 till 15,7 (24,4*) procent.
 • Antalet kunder med Länsförsäkringar som huvudbank ökade 9 procent och antalet kort ökade 10 procent.
 • Enligt Svenskt Kvalitetsindex kundnöjdhetsmätning för 2018 är Länsförsäkringar Bank fortsatt aktören på bankmarknaden med de mest nöjda privat- och bolånekunderna.


Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2017.

* Avser 30 september 2018. Från och med årsskiftet förändras tillämpningen av riskviktsgolvet för svenska bolån, vilket minskar kapitalrelationerna för innevarande period.

Läs mer
https://www.lansforsakringar.se/finansiellt-bank/


 
För ytterligare information kontakta:

Sven Eggefalk, vd Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 414 37, 070-240 47 04


Anders Borgcrantz, CFO, Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 412 51, 073-964 12 51

Martin Rydin, Treasurychef Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 412 79, 073-964 28 23

Stefan Karkamanis, Investor Relations, Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 402 90, 072-310 00 80

 
Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Taggar:

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Dokument & länkar