Länsförsäkringar Bank: januari – juni 2020

”Corona-pandemin har haft en stor påverkan på världsekonomin och situationen har varit utmanande för många, både företag och privatpersoner. Vi kan emellertid konstatera att läget nu ser lite ljusare ut och den ekonomiska nedgången förefaller inte bli så djup som tidigare befarats samtidigt som förhoppningen om en snar återhämtningen är större. Vi konstaterar att vår affär fortsätter utvecklas väl vilket är ett kvitto på styrkan i Länsförsäkringars affärsmodell. Vår strategi ligger fast där vi ska fortsätta skapa förutsättningar för att Länsförsäkringsbolagen ska kunna skapa trygghet genom Länsförsäkringars helhetserbjudande till kunderna. Utfallet av SKI’s mätning under försommaren visar även att Länsförsäkringar Banks kunder är bland de mest nöjda när det gäller bankernas hantering av corona-pandemin. Givet det ekonomiska läget levererar vi ett stabilt resultat. Utlåningen fortsätter att växa och inlåningen utvecklas starkt. Även räntenettot utvecklas väl. Kvaliteten i vår utlåning är fortsatt mycket god och vi kan konstatera att vår stora bolåneportfölj håller mycket hög kreditkvalitet. Vi har under kvartalet gjort ytterligare kreditförlustreserveringar, framförallt kopplat till affären inom Wasa Kredit, vilket ger oss motståndskraft vid ett eventuellt försämrat ekonomiskt läge”, säger Sven Eggefalk, verkställande direktör, Länsförsäkringar Bank
 

Perioden i korthet, koncernen

  • Rörelseresultatet minskade 8 procent till 876,4 (957,8) Mkr och räntabiliteten på eget kapital uppgick till 8,3 (9,8) procent.
  • Räntenettot ökade 7 procent till 2 423 (2 272) Mkr.
  • Rörelseintäkterna ökade 10 procent till 2 148 (1 960) Mkr.
  • Rörelsekostnaderna ökade 11 procent till 1 040 (933,6) Mkr.
  • Med anledning av de försämrade makroekonomiska utsikterna, har det under det första och andra kvartalet 2020 sammantaget gjorts ytterligare kreditförlustreserveringar om 154,6 Mkr, varav 127,6 Mkr är hänförligt till Wasa Kredit.
  • Kreditförlusterna netto, uppgick till 232,2 (69,0) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,13 (0,04) procent.
  • Affärsvolymerna ökade 8 procent till 668,8 (616,6) Mdkr.
  • Inlåningen ökade 13 procent till 131,1 (115,9) Mdkr. Utlåningen ökade 5 procent till 317,50 (301,7) Mdkr.
  • Kärnprimärkapitalrelation för Konsoliderad situation uppgick den 30 juni 2020 till 16,5 (15,8*) procent.
  • Antalet kunder med Länsförsäkringar som huvudbank ökade med 7 procent till 572 000 (535 000).

     Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2019.
     * Avser 31 mars 2020.

 

Läs mer
https://www.lansforsakringar.se/finansiellt-bank/

 

För ytterligare information kontakta:
 
Sven Eggefalk
, vd Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 414 37, 070-240 47 04
 
Anders Borgcrantz
, CFO, Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 412 51, 073-964 12 51
 
Martin Rydin
, Treasurychef Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 412 79, 073-964 28 23
 
Stefan Karkamanis, Investor Relations, Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 402 90, 072-310 00 80

  

Denna information är sådan som Länsförsäkringar Bank AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juli 2020 kl. 12:00 CET.
 

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Taggar:

Prenumerera