Länsförsäkringar Bank: januari – mars 2020

Report this content

”Det pågående utbrottet av coronaviruset har på kort tid påverkat hela det svenska samhället och inte minst den globala ekonomin. Såväl företag som privatpersoner står inför en kris av ett slag vi tidigare inte har upplevt och det råder osäkerhet kring hur utdragen den blir. Fundamentala faktorer har förändrats i grunden och det är svårt att förutspå de långsiktiga ekonomiska effekterna. Vi kan dock i sammanhanget konstatera att Länsförsäkringar Bank har en stabil finansiell situation och god beredskap för att hantera denna kritiska situation. Bankverksamheten är väl kapitaliserad och likviditetssituationen är mycket stark, vilket gör oss motståndskraftiga. Vår starka position tillsammans med den lokala närvaron skapar goda förutsättningar för att stötta våra kunder. Länsförsäkringars strategi att skapa trygghet och möjligheter för våra kunder är väl anpassad även för denna situation. Åtgärder har vidtagits för att säkerställa god tillgänglighet för kunderna och vi arbetar intensivt för att fortsatt kunna erbjuda den trygghet och goda service som kännetecknar Länsförsäkringar. Vi bevakar händelseutvecklingen och för en kontinuerlig dialog med myndigheterna för att säkerställa att vi snabbt kan anpassa vår verksamhet efter kundernas och marknadens förutsättningar”, säger Sven Eggefalk, verkställande direktör, Länsförsäkringar Bank
 
Perioden i korthet, koncernen

 • Rörelseresultatet minskade med 7 procent till 455,9 (492,8) Mkr och räntabiliteten på eget kapital uppgick till 8,7 (10,2) procent.
 • Under perioden har en ytterligare kreditförlustreservering gjorts om 85,0 Mkr, varav 70,0 Mkr är hänförligt till Wasa Kredit, med anledning av utbrottet av covid-19.
 • Räntenettot ökade 7 procent till 1 210 (1 127) Mkr.
 • Rörelseintäkterna ökade 11 procent till 1 087 (979,8) Mkr.
 • Rörelsekostnaderna ökade 13 procent till 518,9 (457,4) Mkr.
 • Kreditförlusterna uppgick netto till 112,1 (29,6) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,13 (0,04) procent.
 • Affärsvolymerna ökade 7 procent till 631,9 (591,0) Mdkr under det att fondvolymen minskade med anledning av utbrottet av covid-19 under det första kvartalet 2020.
 • Inlåningen ökade 14 procent till 125,1 (109,8) Mdkr. Utlåningen ökade 6 procent till 311,3 (294,3) Mdkr.
 • Kärnprimärkapitalrelationen för Konsoliderad situation uppgick den 31 mars 2020 till 15,8 (15,4*) procent.
 • Antalet kunder med Länsförsäkringar som huvudbank ökade 6 procent till 563 000 (529 000).
 • Enligt Svenskt Kvalitetsindex kundnöjdhetsmätning för 2019 är Länsförsäkringar Bank aktören på bankmarknaden med de mest nöjda privat och företagskunderna.

 
Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2019.
* Avser 31 december 2019.

Läs mer
https://www.lansforsakringar.se/finansiellt-bank/

 
För ytterligare information kontakta:

Sven Eggefalk,
vd Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 414 37, 070-240 47 04

Anders Borgcrantz, CFO, Länsförsäkringar Bank AB, 
08-588 412 51, 073-964 12 51

Martin Rydin, Treasurychef Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 412 79, 073-964 28 23

Stefan Karkamanis, Investor Relations, Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 402 90, 072-310 00 80
 
   
Denna information är sådan som Länsförsäkringar Bank AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2020 kl. 12:00 CET.
 
 
Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Taggar:

Prenumerera