Länsförsäkringar Bank: januari – mars 2022

Report this content

”I en osäker omvärld, där blickfånget under kvartalet har växlat över från pandemin till Rysslands invasion av Ukraina, ligger allt fokus inom Länsförsäkringar på att vara nära våra kunder. Kriget i Ukraina har haft en betydande påverkan på bland annat energi- och råvarupriser vilket bidragit till stigande inflation och högre marknadsräntor samtidigt som det är osäkert hur stor den negativa påverkan blir på den globala tillväxten. Bolåneräntorna har efter flera år av låga räntor börjat stiga. Vi kan samtidigt konstatera att de svenska hushållen och våra kunder har goda marginaler i sin privatekonomi. Konkurrensen på bolånemarknaden fortsätter att vara betydande samtidigt som våra ambitioner att ta marknadsandelar ligger fast. Vi fortsätter att investera inom våra digitala förmågor och genom att förenkla och effektivisera våra processer för att möta kundernas förväntan på hög service och bra funktionalitet. Resultatet för det första kvartalet är stabilt med fortsatt mycket låga kreditförluster men påverkas negativt av den så kallade bankskatten. Vi är övertygade om att Länsförsäkringars lokala affärsmodell och närhet till kunderna, särskilt i oroliga tider, kommer att leda till en fortsatt god utveckling av bankaffären”, säger Sven Eggefalk, verkställande direktör, Länsförsäkringar Bank

 

Perioden i korthet, koncernen
 

 • Rörelseresultatet uppgick till 512,5 (662,9) Mkr och räntabiliteten på eget kapital uppgick till 8,3 (11,7) procent.
 • Räntenettot minskade 2 procent till 1 202 (1 223) Mkr.
 • Provisionsnettot, exklusive länsbolagsersättningar, ökade med 19 procent till 354,6 (298,6) Mkr.
 • Rörelseintäkterna ökade 2 procent till 1 174 (1 150) Mkr.
 • Rörelsekostnaderna ökade 8 procent till 570,4 (527,3) Mkr.
 • Kreditförlusterna uppgick netto till 3,8 (–68,6) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,00 (–0,07) procent.
 • Rörelseresultatet påverkas av påförda avgifter om 87,6 Mkr under kvartalet varav riskskatten utgör 52,8 Mkr.
 • Affärsvolymerna ökade 10 procent till 829,2 (754,2) Mdkr.
 • Inlåningen ökade 10 procent till 150,0 (136,7) Mdkr. Utlåningen ökade 5 procent till 359,0 (341,1) Mdkr.
 • Fondvolymen ökade 16 procent till 320,2 (276,4) Mdkr.
 • Kärnprimärkapitalrelationen för Konsoliderad situation uppgick den 31 mars 2022 till 15,1 (15,3*) procent.

  Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2021.
  * Avser 31 december 2021.
   

Läs mer

https://www.lansforsakringar.se/finansiellt-bank/

 

För ytterligare information kontakta:
 

Sven Eggefalk, vd Länsförsäkringar Bank AB,

08-588 414 37, 070-240 47 04

 

Martin Rydin, CFO Länsförsäkringar Bank AB,

08-588 412 79, 073-964 28 23

 

 


Denna delårsrapport innehåller sådan information som Länsförsäkringar Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2022 kl.12.00 CET.        
 

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.    

Taggar:

Prenumerera