Länsförsäkringar Bank: januari – september 2019

Report this content

”Länsförsäkringar fick för sjätte året i rad utmärkelsen som banken med Sveriges mest nöjda kunder av Svenskt Kvalitetsindex. I år fick vi även samma utmärkelse på företagsmarknaden, vilket är extra glädjande. Att Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda kunder är något vi är ödmjuka inför och stolta över. Tillsammans med utmärkelsen från Morningstar som ”Sveriges bästa fondbolag 2019” tidigare i år utgör det en god grund för den fortsatta tillväxten av vår bankaffär. Den tydligaste bidragande orsaken till framgångarna är vår uttalade strategi där vi, med en kombination av stark lokal närvaro och moderna digitala tjänster, via våra 23 länsförsäkringsbolag erbjuder en helhetslösning för våra kunders ekonomi. Resultatutvecklingen fortsätter att utvecklas väl, vi bibehåller den starka utvecklingen av räntenettot samtidigt som kreditkvaliten i utlåningsportföljen är fortsatt hög. Affärsvolymerna ökar kontinuerligt inom samtliga områden såsom inlåning, bostadsutlåning och fonder och vi fortsätter att ha en god balans i volymerna mellan sparande och utlåning. Utvecklingen är ett kvitto på att Länsförsäkringar fortsätter att vara ett attraktivt alternativ på bankmarknaden där, antalet kunder växer stadigt och våra marknadsandelar ökar succesivt”, säger Sven Eggefalk, verkställande direktör, Länsförsäkringar Bank

Perioden i korthet, koncernen

 • Rörelseresultatet ökade 10 procent till 1 437 (1 310) Mkr och räntabiliteten på eget kapital uppgick till 9,7 (9,8) procent.
 • Räntenettot ökade 4 procent till 3 448 (3 328) Mkr.
 • Rörelseintäkterna ökade 7 procent till 2 961 (2 772) Mkr.
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 1 399 (1 398) Mkr.
 • Kreditförlusterna uppgick netto till 125,6 (63,9) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,05 (0,03) procent.
 • Affärsvolymerna ökade 12 procent till 631,0 (563,8) Mdkr.
 • Inlåningen ökade 12 procent till 117,6 (105,1) Mdkr. Utlåningen ökade 8 procent till 302,8 (280,4) Mdkr.
 • Fondvolymen ökade 18 procent till 210,6 (178,3) Mdkr.
 • Kärnprimärkapitalrelationen för Konsoliderad situation uppgick den 30 september 2019 till 14,7 (14,6*) procent.
 • Antalet kunder med Länsförsäkringar som huvudbank ökade 9 procent, antalet bankkort ökade 9 procent.
 • Enligt Svenskt Kvalitetsindex kundnöjdhetsmätning för 2019 är Länsförsäkringar Bank fortsatt aktören på bankmarknaden med de mest nöjda privatkunderna. Länsförsäkringar Bank har enligt Svensk Kvalitetsindex 2019 även de mest nöjda företagskunderna.
 • I september emitterade Länsförsäkringar Bank sin första senior non-preferred obligation. Emissionen uppgick till 2,5 Mdkr med en löptid om fem år.

  Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2018.
  * Avser 30 juni 2019.


Läs mer
https://www.lansforsakringar.se/finansiellt-bank/

   
För ytterligare information kontakta:


Sven Eggefalk, vd Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 414 37, 070-240 47 04

Anders Borgcrantz, CFO, Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 412 51, 073-964 12 51

Martin Rydin, Treasurychef Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 412 79, 073-964 28 23

Stefan Karkamanis, Investor Relations, Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 402 90, 072-310 00 80

    
Denna information är sådan som Länsförsäkringar Bank AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2019 kl. 12:00 CET.

    
Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Taggar: