Länsförsäkringar Bank: januari – september 2020

Report this content

”Corona-pandemin fortsätter i hög utsträckning att påverka omvärlden och det svenska samhället, vilket gör det än viktigare för Länsförsäkringar att stötta och leverera trygghet till våra kunder. Bankverksamheten fortsätter att visa en god och stabil utveckling. Vi konstaterar även att Länsförsäkringar Bank åter igen placerarar sig i toppen avseende kundnöjdhet för privat- och företagskunder. Detta är ytterst ett resultat av det fina arbetet som görs lokalt av länsförsäkringsbolagen samt ett kvitto på att vi på ett bra sätt har stöttat kunderna under denna utmanande tid. Vår starka lokala förankring och moderna digitala tjänster tillsammans med Länsförsäkringars helhetserbjudande inom bank, försäkring och fastighetsförmedling utgör grunden i vår strategi. Tillväxten i bankaffären har varit god och affärsvolymerna har utvecklats väl, såväl inom sparande som utlåning. Utlåningsportföljen håller en fortsatt mycket hög kreditkvalitet och kreditförlustreserveringarna ökar i lägre takt jämfört med de två senaste kvartalen. Den goda kreditkvaliteten är i hög grad ett resultat av Länsförsäkringars tydligt lokala profil vilken skapar förutsättningar för en bättre riskbedömning i utlåningsaffären. Vår position som en av de ledande retailbankerna i Sverige har stärkts under året och vi fortsätter att vara ett attraktivt alternativ på bankmarknaden”, säger Sven Eggefalk, verkställande direktör, Länsförsäkringar Bank
 
Perioden i korthet, koncernen

 • Rörelseresultatet minskade med 4 procent till 1 385 (1 437) Mkr och räntabiliteten på eget kapital uppgick till 8,6 (9,7) procent.
 • Räntenettot ökade 5 procent till 3 624 (3 448) Mkr.
 • Rörelseintäkterna ökade 8 procent till 3 195 (2 961) Mkr.
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 1 540 (1 399) Mkr.
 • Kreditförlusterna uppgick netto till 270,6 (125,6) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,10 (0,05) procent.
 • Affärsvolymerna ökade 11 procent till 700,9 (631,0) Mdkr.
 • Inlåningen ökade 13 procent till 132,6 (117,6) Mdkr. Utlåningen ökade 8 procent till 327,5 (302,8) Mdkr.
 • Fondvolymen ökade 14 procent till 240,8 (210,6) Mdkr.
 • Finansinspektionen har beslutat att Länsförsäkringar Bank med dotterbolag från och med det tredje kvartalet träffas av konsolidering även på undergruppsnivå.
 • Kärnprimärkapitalrelationen för Konsoliderad situation uppgick den 30 september 2020 till 16,4 (16,5*) procent och för bankkoncernen till 14,3 (14,2*) procent.
 • Antalet kunder med Länsförsäkringar som huvudbank ökade 6 procent till 579 000 (547 000).
 • Enligt Svenskt Kvalitetsindex kundnöjdhetsmätning för 2020 är Länsförsäkringar Bank fortsatt en ledande aktör på bankmarknaden avseende kundnöjdhet för privatkunder.

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2019.

* Avser 30 juni 2020.
 

Läs mer
https://www.lansforsakringar.se/finansiellt-bank/

 
För ytterligare information kontakta:

 

Sven Eggefalk, vd Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 414 37, 070-240 47 04

Anders Borgcrantz, CFO, Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 412 51, 073-964 12 51

Martin Rydin, Treasurychef Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 412 79, 073-964 28 23


Stefan Karkamanis, Investor Relations, Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 402 90, 072-310 00 80
 

Denna information är sådan som Länsförsäkringar Bank AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2020 kl. 12:00 CET.
 


Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Taggar: