Länsförsäkringar Bank: januari – september 2021

Report this content

”Länsförsäkringar Bank fortsätter att utvecklas väl och vi rapporterar ett starkt resultat för perioden. Den totala tillväxten i bankaffären har varit god och affärsvolymerna ökar. Sparandesidan har utvecklats särskilt väl under året, även om fondvolymerna i viss mån påverkades av den mer volatila marknadsutvecklingen vi såg i september. Vi ser tydliga tecken på att samhället sakta börjar återgå till en mer normal vardag efter det att Folkhälsomyndigheten har lyft större delen av restriktionerna. Vi på Länsförsäkringar Bank har under pandemins gång haft ett stort fokus på att stötta och leverera trygghet till våra kunder samt erbjuda den höga service som kännetecknar vårt erbjudande via våra lokala länsförsäkringsbolag. Det är då glädjande att vi enligt SKIs kundnöjdhetsmätning för 2021 fortsätter att utmärka oss inom området och vi kan konstatera att Länsförsäkringar Bank är den ledande aktören i termer av kundnöjdhet för privatkunder bland de stora bankerna. För att säkerställa en hög kundnöjdhet och relevans för våra kunder kommer vi fortsätta att investera i vårt digitala erbjudande med bibehållen lokal prägel. Vi är även stolta över att vi i den stresstest av europeiska banker som den Europeiska Bankmyndigheten publicerade i juli är en av de mest motståndskraftiga institutionerna i Europa i det stressade scenariot”, säger Sven Eggefalk, verkställande direktör, Länsförsäkringar Bank

 

Perioden i korthet, koncernen
 

 • Rörelseresultatet ökade med 31 procent till 1 814 (1 385) Mkr och räntabiliteten på eget kapital stärktes till 10,4 (8,6) procent.
 • Räntenettot minskade med 2 procent till 3 547 (3 624) Mkr.
 • Rörelseintäkterna ökade 6 procent till 3 375 (3 195) Mkr.
 • Rörelsekostnaderna ökade med 6 procent till 1 629 (1 540) Mkr.
 • Kreditförlusterna uppgick netto till –67,6 (270,6) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på –0,02 (0,10) procent.
 • Affärsvolymerna ökade 14 procent till 797,5 (700,9) Mdkr.
 • Inlåningen ökade 9 procent till 144,0 (132,6) Mdkr. Utlåningen ökade 6 procent till 346,0 (327,5) Mdkr.
 • Fondvolymen ökade 28 procent till 307,5 (240,8) Mdkr.
 • Kärnprimärkapitalrelationen för Konsoliderad situation uppgick den 30 september 2021 till 15,0 (14,8*).
 • Enligt Svenskt Kvalitetsindex kundnöjdhetsmätning för 2021 är Länsförsäkringar Bank fortsatt den ledande banken bland de stora aktörerna på marknaden avseende kundnöjdhet för privatkunder.

  Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2020.
  * Avser 30 juni 2021.
   

Läs mer

https://www.lansforsakringar.se/finansiellt-bank/

 

 

 

 


För ytterligare information kontakta:
 

Sven Eggefalk, vd Länsförsäkringar Bank AB,

08-588 414 37, 070-240 47 04

 

Martin Rydin, CFO Länsförsäkringar Bank AB,

08-588 412 79, 073-964 28 23

 

Stefan Karkamanis, Investor Relations, Länsförsäkringar Bank AB,

08-588 402 90, 072-310 00 80


Denna delårsrapport innehåller sådan information som Länsförsäkringar Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 oktober 2021 kl.12.00 CET.
 

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Taggar: