Länsförsäkringar Hypotek: januari – juni 2020

”Den svenska bostadsmarknaden har uppvisat en motståndskraft mot den stora nedgång i ekonomin som effekterna av covid-19 lett till. Bostadspriserna är mer eller mindre oförändrade och stöds bland annat av förväntningar om fortsatt mycket låga räntor under en lång tid. Detta till trots finns det naturligtvis hushåll som drabbats av inkomstbortfall eller arbetslöshet. Kunder som ansöker om det har möjlighet att få undantag från amorteringskravet i enlighet med Finansinspektionens riktlinjer. Kundernas ekonomiska trygghet är viktig för Länsförsäkringar och vi arbetar lokalt med att stötta dem. Tillväxten i bostadsutlåningen har trots den oroliga omvärlden fortsatt och det är glädjande att vi genom Länsförsäkringsbolagens goda arbete lokalt alltjämt tar en större del av nyutlåningen än vår marknadsandel. Utlåningen fortsätter att uppvisa en mycket hög kreditkvalitet och trots de försämrade makroekonomiska utsikterna ser vi ingen ökning i de förväntade kreditförlusterna. Upplåningen via säkerställda obligationer har fungerat mycket väl vilket skapar en stark likviditetssituation för bolåneverksamheten och banken i sin helhet”, säger Anders Borgcrantz, verkställande direktör, Länsförsäkringar Hypotek

Perioden i korthet

  • Rörelseresultatet ökade 13 procent till 666,7 (587,8) Mkr och räntabiliteten på eget kapital stärktes till 8,3 (7,9) procent.
  • Räntenettot ökade 1 procent till 1 288 (1 270) Mkr.
  • Kreditförlusterna uppgick netto till 0,4 (–0,5) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,00 (–0,00) procent.
  • Utlåningen ökade 7 procent till 248,5 (232,6) Mdkr.
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 18,2 (18,1*) procent den 30 juni 2020.

     Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2019.
     * Avser 31 mars 2020.

 
Läs mer
https://www.lansforsakringar.se/finansiellt-hypotek/

 
För ytterligare information kontakta:

 
Anders Borgcrantz
, verkställande direktör, Länsförsäkringar Hypotek AB,
08-588 412 51, 073-964 12 51

Martin Rydin, CFO, Länsförsäkringar Hypotek AB,
08-588 412 79, 073-964 28 23


Stefan Karkamanis, Investor Relations, Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 402 90, 072-310 00 80
 

Denna information är sådan som Länsförsäkringar Hypotek AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juli 2020 kl. 12:00 CET.
 

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Taggar: