Länsförsäkringar Hypotek: januari – mars 2020

Report this content

”Vi ser att förutsättningarna på bostadsmarknaden har påverkats av utbrottet av covid-19 givet de långtgående effekterna som pandemin än så länge har haft på samhället och ekonomin. Bostadsmarknaden har under en längre tid haft en stabil utveckling men det finns nu betydande risk att det skapas nya inlåsningseffekter på marknaden till följd av den makroekonomiska utvecklingen. Vi bevakar läget noga och arbetar tillsammans med länsförsäkringsbolagen med åtgärder för att underlätta situationen för utsatta kunder. Den finansiella utvecklingen i Länsförsäkringars bolåneverksamhet har under kvartalet trots omständigheterna varit god. Kreditkvaliteten i bolåneportföljen är fortsatt mycket hög och kreditförlusterna opåverkat låga. Trots oron på de finansiella marknaderna i spåren av utbrottet av covid-19 har upplåningssituationen varit god och den svenska marknaden för säkerställda obligationer har fungerat väl under perioden”, säger Anders Borgcrantz, verkställande direktör, Länsförsäkringar Hypotek

Perioden i korthet

  • Rörelseresultatet ökade 11 procent till 330,1 (297,9) Mkr och räntabiliteten på eget kapital stärktes till 8,3 (8,1) procent.
  • Räntenettot ökade 4 procent till 654,7 (631,5) Mkr.
  • Kreditförlusterna uppgick netto till 1,6 (–0,4) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,00 (–0,00) procent.
  • Utlåningen ökade 8 procent till 243,4 (225,9) Mdkr.
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 18,1 (18,2*) procent den 31 mars 2020.
  • Länsförsäkringar är fortsatt en av aktörerna på marknaden med de mest nöjda bolånekunderna enligt Svenskt Kvalitetsindex kundnöjdhetsmätning för 2019.

    Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2019.

    * Avser 31 december 2019.

Läs mer
https://www.lansforsakringar.se/finansiellt-hypotek/

För ytterligare information kontakta:
Anders Borgcrantz, verkställande direktör, Länsförsäkringar Hypotek AB,
08-588 412 51, 073-964 12 51

Martin Rydin, CFO, Länsförsäkringar Hypotek AB,
08-588 412 79, 073-964 28 23


Stefan Karkamanis, Investor Relations, Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 402 90, 072-310 00 80

 

Denna information är sådan som Länsförsäkringar Hypotek AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2020 kl. 12:00 CET.
 

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Taggar:

Prenumerera