Länsförsäkringar Hypotek: januari – september 2019

Report this content

”Länsförsäkringar Hypotek fortsätter att stärka positionen på bolånemarknaden och har nu uppnått en marknadsandel om sju procent av bostadsutlåningen samtidigt som vi har tagit en betydande andel av nyutlåningen under årets första åtta månader. Vi kan konstatera att konkurrensen på bolånemarknaden hårdnar och det fortsätter komma nya bolåneinitiativ från både nya som etablerade aktörer. Länsförsäkringar Hypotek fortsätter att utvecklas positivt och rörelseresultatet utvecklas väl mot bakgrund av det starka räntenettot. Utlåningstillväxten är stabil samtidigt som kreditkvaliteten är alltjämt mycket hög. Det fortsätter att vara stort fokus på bostadsmarknaden och prisutvecklingen under året har så här långt varit stabil trots tecken på att vi står inför en makroekonomisk avmattning. Vi efterlyser fortsatt strukturella politiska reformer för att skapa en sundare och mer välfungerande bostadsmarknad där de obalanser som finns idag i termer av utbud och efterfrågan av bostäder kan åtgärdas från grunden”, säger Anders Borgcrantz, verkställande direktör, Länsförsäkringar Hypotek


Perioden i korthet

  • Rörelseresultatet ökade 9 procent till 889,9 (819,1) Mkr och räntabiliteten på eget kapital stärktes till 7,9 (7,8) procent.
  • Räntenettot ökade 4 procent till 1 889 (1 822) Mkr.
  • Kreditförlusterna uppgick netto till –0,8 (–1,2) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på –0,00 (–0,00) procent.
  • Utlåningen ökade 10 procent till 236,1 (215,6) Mdkr.
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 18,0 (17,8*) procent den 30 september 2019

    Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2018.

    * Avser 30 juni 2019.


Läs mer
https://www.lansforsakringar.se/finansiellt-hypotek/
 

För ytterligare information kontakta:

Anders Borgcrantz, verkställande direktör, Länsförsäkringar Hypotek AB,
08-588 412 51, 073-964 12 51

Martin Rydin, CFO, Länsförsäkringar Hypotek AB,
08-588 412 79, 073-964 28 23

Stefan Karkamanis, Investor Relations, Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 402 90, 072-310 00 80
 

Denna information är sådan som Länsförsäkringar Hypotek AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2019 kl. 12:00 CET.

  

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Taggar: