Länsförsäkringar Hypotek: januari – september 2020

Report this content

”Corona-pandemin har präglat större delen av perioden och har inneburit såväl påfrestningar för samhället samt stor makroekonomisk påverkan. Bostadsmarknaden har dock uppvisat en stor motståndskraft och bostadspriserna har till och med stigit under året trots ökad arbetslöshet. Delvis kan utvecklingen förklaras av förväntningar om fortsatt låga räntor men även aspekter som obalansen i utbud och efterfrågan av bostäder fortsätter sannolikt att påverka. Det finns emellertid fortsatt osäkerhet kring den makroekonomiska utvecklingen framöver och det kan inte uteslutas att det finns risker relaterade till bostadspriserna. Bolåneverksamheten inom Länsförsäkringar Hypotek har fortsatt att utvecklas positivt och vi rapporterar för perioden ett starkt rörelseresultat. Utlåningen utvecklas väl och vi fortsätter att ta marknadsandelar tack vare det fina arbete som utförs lokalt av länsförsäkringsbolagen. Kreditförlustreserveringarna fortsätter att vara på mycket låga nivåer och vi kan konstatera att kreditkvaliteten i stort sett har varit opåverkad från effekter av covid-19”, säger Anders Borgcrantz, verkställande direktör, Länsförsäkringar Hypotek

Perioden i korthet

  • Rörelseresultatet ökade 16 procent till 1 029 (889,9) Mkr och räntabiliteten på eget kapital stärktes till 8,4 (7,9) procent.
  • Räntenettot ökade 3 procent till 1 950 (1 889) Mkr.
  • Kreditförlusterna uppgick netto till 1,9 (–0,8) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,00 (–0,00) procent.
  • Utlåningen ökade 7 procent till 253,3 (236,1) Mdkr.
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 18,3 (18,2*) procent den 30 september 2020.

    Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2019.

    * Avser 30 juni 2020.

Läs mer
https://www.lansforsakringar.se/finansiellt-hypotek/


För ytterligare information kontakta:
Anders Borgcrantz, verkställande direktör, Länsförsäkringar Hypotek AB,
08-588 412 51, 073-964 12 51


Martin Rydin, CFO, Länsförsäkringar Hypotek AB,
08-588 412 79, 073-964 28 23


Stefan Karkamanis, Investor Relations, Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 402 90, 072-310 00 80


Denna information är sådan som Länsförsäkringar Hypotek AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2020 kl. 12:00 CET.Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Taggar: