Länsförsäkringar Hypotek: januari – september 2021

Report this content

Länsförsäkringar Hypotek har fortsatt att utvecklas positivt och vi rapporterar ett starkt rörelseresultat för perioden. Tillväxten i utlåningsvolymen fortsätter och vi tar alltjämt en större andel av nyutlåningen jämfört med vår marknadsandel, mycket tack vare det fina arbete som utförs lokalt av länsförsäkringsbolagen. Kreditförlustreserveringarna fortsätter att vara på mycket låga nivåer och vi kan konstatera att kreditkvaliteten i stort sett har varit opåverkad under hela corona-pandemin. Bolånemarknaden fortsätter att präglas av hög konkurrens med flera aktörer som tar en större andel av nyutlåningen. Bostadsmarknaden har haft en stark utveckling under pandemin och prisutvecklingen har nått nya rekordnivåer trots ett par månader med avvaktande prisutveckling under sommaren. Den starka utvecklingen kan delvis fortsatt förklaras av förväntningar om låga räntor under en lång tid. Den underliggande problematiken med en dåligt fungerande bostadsmarknad och obalanser i utbud och efterfrågan av bostäder fortsätter att vara ett område där tydliga initiativ saknas, men är samtidigt sannolikt också en av anledningarna som har bidragit till prisuppgången”, säger Anders Borgcrantz, verkställande direktör, Länsförsäkringar Hypotek

 

Perioden i korthet:

 

  • Rörelseresultatet ökade 3 procent till 1 064 (1 029) Mkr och räntabiliteten på eget kapital uppgick till 8,2 (8,4) procent.
  • Räntenettot ökade 3 procent till 2 005 (1 950) Mkr.
  • Kreditförlusterna uppgick netto till –3,8 (1,9) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på –0,00 (0,00) procent.
  • Utlåningen ökade 8 procent till 273,6 (253,3) Mdkr.
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 18,6 (18,3*) procent den 30 september 2021.

    Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2020.

* Avser 30 juni 2021.

 

Läs mer

https://www.lansforsakringar.se/finansiellt-hypotek/

 

 

För ytterligare information kontakta:
 

Anders Borgcrantz, verkställande direktör, Länsförsäkringar Hypotek AB,
08-588 412 51, 073-964 12 51

 

Martin Rydin, CFO Länsförsäkringar Bank AB,

08-588 412 79, 073-964 28 23
 

Stefan Karkamanis, Investor Relations, Länsförsäkringar Bank AB,

08-588 402 90, 072-310 00 80


Denna delårsrapport innehåller sådan information som Länsförsäkringar Hypotek AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 oktober 2021 kl.12.00 CET.
 

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Taggar: