Länsförsäkringsgruppen: Delårsöversikt januari-juni 2019

Report this content

Länsförsäkringars första halvår 2019 kan sammanfattas med god tillväxt och avkastning, men fler sakförsäkringsskador.

Länsförsäkringsgruppen redovisade ett starkt rörelseresultat första halvåret 2019. Sakförsäkringsverksamhetens rörelseresultat uppgick till 6,5 Mdkr, gynnat av en premietillväxt på 4 procent och en kapitalavkastning på 7,0 Mdkr. Börserna hade en mycket stark avslutning på halvåret. Däremot ökade länsförsäkringsgruppens skadekostnader framförallt på grund av naturskador såsom stormskador, bland annat från Alfrida. Dessutom ökade skadekostnaderna till följd av bränder, varav flera större brandskador. Detta bidrog till en totalkostnadsprocent på 100.

Länsförsäkringar AB-koncernen redovisade ett bra rörelseresultat på 1,5 Mdkr.
Sakförsäkringsverksamheten bidrog med ett rörelseresultat på 0,4 Mdkr och totalkostnadsprocenten uppgick till 96. Agrias goda tillväxt fortsatte under första halvåret 2019. Även bankverksamhetens goda tillströmning av nya kunder fortsatte, vilket ledde till stadigt växande marknadsandelar och ett rörelseresultat på 1,0 Mdkr. Inlåningen ökade med 11 procent och utlåningen ökade med 9 procent med fortsatt hög kreditkvalitet. Fondförsäkringsverksamhetens rörelseresultat uppgick till 0,4 Mdkr. Det förvaltade kapitalet ökade med 16 procent till 146 Mdkr, till följd av den gynnsamma börsutvecklingen samt ett positivt nettoflöde av premie och kapital från befintliga och nya kunder.

Länsförsäkringars höga kundnöjdhet är mycket glädjande – men inget vi tar för givet! Därför arbetar vi kontinuerligt med att stärka våra kunderbjudanden, vår starka lokala förankring, samt våra digitala tjänster. Vårt nya kärnbanksystem implementerades mycket framgångsrikt i april. Systembytet utgör en viktig milstolpe för bankverksamheten och den nya moderna systemplattformen kommer att bidra till ännu bättre tjänster inom det digitala området, både nu och i framtiden. I juni lanserades Länsförsäkringars plattform för Open Banking, med ambitionen att bygga nya innovativa tjänster som underlättar vardagen samt skapar trygghet och mervärde för kunden.

Länsförsäkringar arbetar hela tiden med att förbättra vårt eget agerande för ett mer hållbart samhälle. Vi har identifierat 7 av FNs globala mål och 13 delmål för hållbar utveckling som relevanta och tydligt kopplade till länsförsäkringsgruppens verksamhet.”, säger Fredrik Bergström, verkställande direktör, Länsförsäkringar AB, länsförsäkringsgruppens gemensamma bolag. 

Januari-juni 2019 i korthet

  • Rörelseresultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet ökade till 6 494 (4 071) Mkr. Premieintäkt efter avgiven återförsäkring ökade med 4 procent till 13 675 (13 136) Mkr.
  • Kapitalavkastningen i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet ökade till 7 033 (3 871) Mkr.
  • Det försäkringstekniska resultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet uppgick till 323 (655) Mkr. Totalkostnadsprocenten uppgick till 100 (98).
  • Rörelseresultatet i Länsförsäkringar AB-koncernen ökade till 1 453 (1 376) Mkr. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 10 (11) procent.
  • Rörelseresultatet i Länsförsäkringar Sakkoncernen ökade till 375 (292) Mkr. Totalkostnadsprocenten uppgick till 96 (93).
  • Rörelseresultatet i Länsförsäkringar Bankkoncernen ökade till 958 (888) Mkr. Räntenettot stärktes till 2 272 (2 193) Mkr.
  • Rörelseresultatet i Länsförsäkringar Fondliv uppgick till 375 (288) Mkr. Premieinkomsten ökade till 4 719 (4 618) Mkr. Provisions- och avgiftsintäkterna uppgick till 848 (822) Mkr.
  • Resultatet i Länsförsäkringar Liv ökade till 2 280 (783) Mkr.

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2018.
 

Läs mer
https://www.lansforsakringar.se/foretag/om-oss/finansiellt/lansforsakringsgruppen/

För ytterligare information:

Fredrik Bergström, Vd Länsförsäkringar AB
fredrik.bergstrom@lansforsakringar.se
, 070-532 26 60

Malin Rylander Leijon, CFO Länsförsäkringar AB
malin.rylander-leijon@lansforsakringar.se
, 08-588 408 64, 073-964 08 64

Anna Glennmar, Investor Relations Länsförsäkringar AB
anna.glennmar@lansforsakringar.se
, 08-588 417 42, 072-141 44 08

Fanny Wallér, Kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB
fanny.waller@lansforsakringar.se
, 08-588 414 69, 070-692 77 79
 

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Taggar: