Länsförsäkringsgruppen: Delårsrapport januari-juni 2018

”Länsförsäkringsgruppen redovisade ett bra resultat första halvåret 2018. Sakförsäkringsverksamhetens rörelseresultat uppgick till 4,1 Mdkr, med en god kapitalavkastning på 3,9 Mdkr och en premietillväxt på 5 procent. Skadeprocenten ökade däremot något, främst till följd av ökade kostnader för brand- och olycksfallskador. Detta resulterade i en totalkostnadsprocent på 98. Baserat på det mycket goda resultatet 2017 kommer länsförsäkringsbolagen under 2018 sammantaget att betala tillbaka 1,8 Mdkr i återbäring och rabatter till sina ägare - kunderna.

Även Länsförsäkringar AB-koncernen redovisade ett bra rörelseresultat på 1,4 Mdkr. Sakförsäkringsverksamheten bidrog med ett rörelseresultat på 0,3 Mdkr och totalkostnadsprocenten uppgick till 93. Agrias tillväxt fortsatte och i april startade verksamheten i Frankrike. Bankverksamhetens rörelseresultat ökade till 0,9 Mdkr, till följd av en stadig kundtillströmning. Utlåningen ökade med 14 procent med fortsatt hög kreditkvalitet. Fondförsäkringsverksamhetens rörelseresultat uppgick till 0,3 Mdkr och förvaltat kapital ökade till 135 Mdkr, varav 21 procent av ökningen kom från nettoflöde från befintliga och nya kunder.

Under första halvåret inledde Länsförsäkringar ett viktigt samarbete med Toyota och 2019 tar Länsförsäkringar över ansvaret för märkesförsäkring och vagnskadegarantier för Toyota och Lexusbilar i Sverige. Med Toyota som partner kommer Länsförsäkringar stå väl rustade för motorförsäkringsmarknadens snabba utveckling och därmed fortsätta erbjuda relevanta försäkringslösningar.

Den varma sommaren orsakade svår torka i Sverige, vilket främst drabbar lantbrukarna. Länsförsäkringar arbetar aktivt med skadeförebyggande åtgärder, i sommar med utökad kapacitet för att stötta lantbrukare och skogsägare. Länsförsäkringsgruppens skadekostnader orsakade av sommarens skogsbränder och skyfall förväntas bli relativt begränsade, fördelade på ett antal mindre skador.

I september tillträder Fredrik Bergström som vd för Länsförsäkringar AB. Fredrik är nuvarande vd för Länsförsäkringar Stockholm och har god kännedom om länsförsäkringsgruppen. Efter 18 år inom Länsförsäkringar går jag snart i pension, mycket tacksam för att få ha varit en del i Länsförsäkringars spännande utveckling.”, säger Sören Westin, verkställande direktör, Länsförsäkringar AB, länsförsäkringsgruppens gemensamma bolag.

Januari-juni 2018 i korthet

  • Rörelseresultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet uppgick till 4 071 (5 215) Mkr. Premieintäkt efter avgiven återförsäkring ökade med 5 procent till 13 136 (12 495) Mkr.
  • Det försäkringstekniska resultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet uppgick till 655 (948) Mkr. Totalkostnadsprocenten uppgick till 98 (95).
  • Kapitalavkastningen i länsförsäkringsgruppen uppgick till 3 871 (4 629) Mkr.
  • Rörelseresultatet i Länsförsäkringar AB-koncernen uppgick till 1 376 (1 497) Mkr. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 11 (12) procent.
  • Rörelseresultatet i Länsförsäkringar ABs sakförsäkringsrörelse uppgick till 292 (624) Mkr. Totalkostnadsprocenten var oförändrad 93 (93).
  • Rörelseresultatet i bankkoncernen ökade med 20 procent till 888 (737) Mkr. Räntenettot stärktes till 2 193 (1 911) Mkr.
  • Rörelseresultatet i Länsförsäkringar Fondliv uppgick till 288 (290) Mkr. Premieinkomsten uppgick till 4 618 (4 751) Mkr. Provisions- och avgiftsintäkterna ökade till 861 (805) Mkr.
  • Resultatet i Länsförsäkringar Liv uppgick till 783 (1 937) Mkr.

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2017.

Läs mer 

https://www.lansforsakringar.se/stockholm/foretag/om-oss/finansiellt/lansforsakringsgruppen/

För ytterligare information kontakta:
Sören Westin
, Vd Länsförsäkringar AB
soren.westin@lansforsakringar.se
, 08-588 414 25, 073-964 14 25

Malin Rylander Leijon, CFO Länsförsäkringar AB
malin.rylander-leijon@lansforsakringar.se
, 08-588 408 64, 073-964 08 64

Anna Glennmar, Investor Relations Länsförsäkringar AB
anna.glennmar@lansforsakringar.se
, 08-588 417 42, 072-141 44 08

Fanny Wallér, Kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB
fanny.waller@lansforsakringar.se
, 08-588 414 69, 070-692 77 79


Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Taggar:

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera