Sambo-bolån kan bli en rejäl skuldfälla

Report this content

Se till att ha koll på hur mycket var och en lånar när ni är sambor och köper bostad ihop, det finns nämligen en skuldfälla många inte känner till. För vid en bodelning räknas först skulderna bort och därefter värdet på bostaden. Följden blir att den som inte tagit något lån får vara med att dela på låneskulden. Men trots att det går att skriva ett samboavtal som kan förhindra detta, är det få som verkligen gör det. Enligt en undersökning som Länsförsäkringar låtit Novus genomföra svarade 76 procent av de 3 000 intervjuade att de inte hade skrivit ett sådant avtal.

Enligt sambolagen ska den bostad och det bohag man skaffat för gemensamt bruk delas lika om eller när sambor flyttar isär. Alla andra ägodelar, som sparmedel, bilar, fritidshus med mera faller däremot utanför lagen. Var och en äger det de hade med sig och av det man skaffat tillsammans beror ägandet på hur stor andel var och en har betalat, eller vad man kommit överens om.

Men när värdet på en bostad ska delas kan det få betydelse om exempelvis den ena har finansierat den genom lån. För vid en bodelning räknas först skulderna bort och därefter värdet på bostaden. Följden blir att den som inte tagit något lån får vara med att dela på låneskulden. (Se räkneexempel nedan.)

– Det kan såklart uppfattas som orättvist men det viktiga är att vara medveten om att det inte spelar någon roll vem som står på lånet eller vem som faktiskt betalat mest. Utgå heller inte från att ni kommer att vara bästa vänner den dag ni separerar utan gardera er genom att skriva samboavtal, säger Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar och fortsätter;

– Flyttar den ena sambon in i en bostadsrätt som den andre sambon haft sedan tidigare omfattas däremot inte bostaden av bodelning vid separation eller dödsfall. Men om ni i ett senare skede använder vinsten från den lägenheten i ett nytt lägenhetsköp kommer den nya bostaden att räknas som samboegendom och ska delas lika vid en separation. Det avgörande är om paret skaffat bostaden med avsikt att använda den gemensamt, inte hur mycket var och en betalat, vilket kan få stora konsekvenser och komma som en chock för många.

Bra att ha koll på är också att om ett par flyttar in tillsammans i en lägenhet som till exempel bara den ena sambon äger, kan den andre sambon få rätt att överta lägenheten genom en så kallad övertaganderegel. En förutsättning brukar vara att det finns barn eller andra synnerliga skäl.

Räkneexempel
Eva och Magnus har en bostadsrätt som de har köpt för 1,6 miljoner kronor. Hon har betalat 800 000 kontant. Han har betalat 500 000 kontant och lånat 300 000 kronor.

Paret flyttar isär och fördelar samboegendomen. Om bostaden inte ökat i värde uppgår det till 800 000 plus 800 000 kronor minus skulden på 300 000 = totalt 1 300 000 kronor.

Enligt reglerna för bodelning får båda 650 000 kronor vardera för lägenheten. Eva har förlorat 150 000 kronor och Magnus har tjänat 150 000.

Ibland går det att göra undantag från reglerna genom att använda en jämkningsregel. Särskilt om samboskapet inte varat så länge kan det anses oskäligt att en sambo ska lämna egendom till den andra.

När räknas man som sambo?

I sambolagen menar man med en samborelation två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll och där ingen av samborna är gift. Ibland kan det vara svårt att avgöra om ett samboförhållande föreligger eller inte. Detta eftersom samlevnaden ofta uppstår gradvis och till skillnad från äktenskapet/partnerskapet inte registreras någonstans. Ett riktmärke kan vara att de bott tillsammans i minst sex månader.

Så skriver du samboavtal
Ett samboavtal ska vara skriftligt och vara undertecknat av samborna eller de blivande samborna. Registrering av avtalet sker inte och det behöver inte vara bevittnat. Det kan ändå vara en fördel att bevittna för att undvika framtida diskussioner. Det är viktigt att det upprättas i två likalydande exemplar och att vardera sambon får varsitt exemplar. Avtalet bör sedan förvaras på ett tryggt sätt. Om det handlar just om olika stora kontantinsatser behöver samboavtalet kompletteras med ett skuldebrev.

Det senast daterade avtalet gäller om det har skrivits fler avtal. Samborna väljer själva hur innehållet i avtalet ska se ut, men det går inte att avtala om vad som helst. Det är exempelvis inte möjligt att skriva att äktenskapsbalken ska gälla och det går inte att dra in annan egendom än samboegendomen vid en bodelning.

För fördjupad information om sambolagen, läs mer på Riksdagens webbplats: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/sambolag-2003376_sfs-2003-376

För ytterligare information kontakta:
Emma Persson, privatekonom Länsförsäkringar. Tel. 0761-09 27 30.
Presskontakt. Tel. 08-588 418 50.


Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar