Stark avkastning inom Länsförsäkringars liv- och pensionsförsäkringsverksamhet

Report this content

Förvaltat kapital i Länsförsäkringars liv- och pensionsförsäkringsverksamhet ökade i båda bolagen, Länsförsäkringar Fondliv och Länsförsäkringar Liv. Samtliga förvaltade traditionella livförsäkrings- och garantiportföljer gav stark avkastning. Under kvartalet införde Länsförsäkringar nya klimatfokuserade omställningskriterier i alla förvaltade traditionella livförsäkrings- och garantiportföljer, samt i Länsförsäkringars egna fonder.

Länsförsäkringar Fondliv, erbjuder fondförsäkring och garantiförvaltning
Öppna för nyteckning

– Perioden kan sammanfattas med stigande förvaltat kapital och ökande premier. Förvaltat kapital har stigit med 20 procent i år och totala premieinkomsten uppgick till 7,1 Mdkr. Garantiförvaltningen utvecklades mycket starkt, avkastningen uppgick till 10,8 procent. Under 2019 har andelen alternativa investeringar i garantiförvaltningen ökat till 11 procent, framförallt genom förvärv av fastigheter och skog, säger Mattias Nordin, vd Länsförsäkringar Fondliv.
 
Nyckeltal Länsförsäkringar Fondliv januari – september 2019 (uppgifter inom parantes avser motsvarande period 2018)

 • Totala premieinkomsten uppgick till 7,1 (6,8) Mdkr.
 • Förvaltat kapital i fondförsäkring uppgick till 147 Mdkr, jämfört med 123 Mdkr vid årsskiftet.
 • Under året har 21 nya fonder introducerats varav 5 hållbarhetsinriktade inom fondförsäkring.
 • Garantiförvaltningen är Länsförsäkringar traditionella produkt öppen för nyteckning och relanserades i början av året med sänkt pris, enhetliga garantinivåer och alternativa investeringar i placeringsmandatet.
 • Garantiförvaltningens avkastning uppgick till 10,8 procent och förvaltat kapital uppgick till 3,8 (3,3) Mdkr.
 • Hållbarhet är en integrerad del i hela garantiförvaltningsprodukten och andelen gröna obligationer uppgick till över 5 procent av förvaltat kapital.

Länsförsäkringar Liv, förvaltar traditionell försäkring enligt ömsesidiga principer
Stängda för nyteckning

Trots tydliga tecken på avmattning i världskonjunkturen har Länsförsäkringar Livs förvaltade kapital utvecklats mycket starkt hittills under 2019. Samtliga tre portföljer hade en positiv avkastning jämfört med sina benchmark, där Nya Trad och Nya Världen förbättrade avkastningen till 12,0 respektive 13,3 procent. Den höga avkastningen bidrog till att resultatet stärktes ytterligare under det tredje kvartalet, trots negativ effekt av låga räntor, säger Jakob Carlsson, vd Länsförsäkringar Liv.

Nyckeltal Länsförsäkringar Liv januari – september 2019 (uppgifter inom parantes avser motsvarande period 2018)

 • Länsförsäkringar Livs förvaltade kapital uppgick till 115 (113) Mdkr.
 • Länsförsäkringar Livs resultat ökade till 2,4 (1,9) Mdkr.
 • Avkastningen i portföljerna uppgick till 12,0 procent i Nya Trad, 7,1 procent i Gamla Trad och 13,3 procent i Nya Världen.
 • Länsförsäkringar Livs solvensgrad uppgick till 134 procent och kapitalkvoten enligt Solvens II var fortsatt 200 procent som vid årsskiftet.
 • Förvaltningskostnadsprocenten avseende bolagets driftskostnader minskade till 0,34 procent. Under året har kostnaderna minskat med 11 procent, främst på grund av lägre IT-kostnader.
 • Villkorsändringar till Nya Trad portföljen uppgick till 0,4 Mdkr. Totalt har ett försäkringskapital om 17,4 Mdkr villkorsändrats, vilket motsvarar 48 procent av kapitalet för kunder vilka erbjudits ändring.
 • Hållbarhet är en integrerad del i Länsförsäkringar Livs portföljer och gröna obligationer uppgick till över 7 Mdkr, motsvarande 7 procent av förvaltat kapital.

Hållbarhet

Länsförsäkringar har beslutat att skärpa kraven för investeringar i fossila bolag och dessutom införa kompletterande kriterier för att identifiera och främja bolag i klimatomställning. Som ett av de första bolagen i branschen inför Länsförsäkringar klimatfokuserade omställningskriterier i alla egna portföljer. På så sätt kan Länsförsäkringar aktivt främja bolag som ställt sig bakom Parisavtalets klimatmål om att begränsa den globala uppvärmningen. De investeringar som görs inom Länsförsäkringars traditionella livförsäkrings- och garantiportföljer ska följa principer för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Kontroll sker av alla noterade bolag. Bolag som kan kopplas till kontroversiella vapen, produktion av tobaksprodukter, oljesand, samt gruv- och energibolag som genererar en viss procentandel av sin omsättning från kol utesluts.

Läs mer

Länsförsäkringars liv- och pensionsförsäkring januari-september 2019: Se bilaga i pdf
Länsförsäkringar Fondlivs garantiförvaltning
Länsförsäkringar Livs Nyckeltalsrapport januari-september 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mattias Nordin, vd Länsförsäkringar Fondliv, 08-588 409 08
Jakob Carlsson, vd Länsförsäkringar Liv, 08-588 414 55
Presskontakt, 08-588 418 50

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.