Tidiga val av utbildning påverkar jämställdheten

Report this content

Tillhör du dem som tror att jämställheten ökar mellan könen? Som tror att en ojämställd fördelning av ekonomi och möjlighet till försörjning hör till det förgångna?  Då tror du fel. I en nyligen genomförd undersökning Länsförsäkring genomfört bland unga (20 – 40 år) svarar 34 procent av kvinnorna att ekonomin skulle bli sämre, att de skulle få svårt att arbeta heltid och att det skulle bli svårt med en ny bostad, om de skulle separera. Motsvarande siffra för män är 18 procent. 

-Att så många fler av kvinnorna gör bedömningen att de i princip är ekonomiskt beroende av att ha en partner är djupt oroande. Vetskapen om att man inte har råd att separera trots att man vill, är en situation man inte önskar någon. Kvinnors utsatthet beror bland annat på att de arbetar i branscher och sektorer med lägre lön samt att de i högre utsträckning arbetar deltid. Så sent som förra året tog mammorna enligt Försäkringskassan ut 70 procent av föräldrapenningdagarna, säger Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar.

Det här könsstereotypa mönstret verkar börja tidigt i åldern. Enligt en av Statistiska centralbyråns undersökningar uppger 67 procent av flickorna i åldern 12–18 år att de hjälper till att laga mat hemma minst en gång i veckan. Motsvarande siffra för pojkar är 49 procent. Det könsstereotypa mönstret ser vi även i val av yrke, där män oftare väljer jobb där möjligheten till högre lön är större. Men även vid samma typ av yrke halkar unga tjejer år 2021 efter. Fem år efter avslutad civilekonomexamen tjänar 77 procent av killarna över 400 000 kronor per år. För tjejerna är motsvarande siffra 59 procent (UKÄ 2019a). Detta får också konsekvenser för pensionen. Idag har män i var tredje län över 14 procent högre pensionskapital än kvinnor (Pensionsmyndigheten). Sammantaget bidrar detta till att kvinnor riskerar att få det ekonomiskt sämre.

Den könsuppdelade arbetsmarknaden och könsmönstret grundläggs i stor utsträckning i utbildningssystemet och de val som flickor och pojkar gör inom utbildningssektorn. De val som fattas där följer med in på arbetsmarknaden och har därmed en stor inverkan på kvinnor och mäns livsinkomster. Om ingenting görs kommer tjejerna fortsätta att arbeta i kvinnodominerade yrken inom kommunal och regional medan killarna jobbar inom privat sektor, där lönen oftare är högre.

-Här har skolan ett stort ansvar. Varför inte ta upp sambandet mellan de långsiktiga konsekvenserna av till exempel studie- och yrkesval och hur livsinkomsten påverkar ungas möjlighet till ett framtida bra och jämställt liv. Jämställdhet börjar i hög grad i skolan och de värderingar vi får med oss därifrån, säger Emma Persson.
 

Om undersökningen:
Undersökningen är genomförd av Novus på uppdrag av Länsförsäkringar 2021. Undersökningen syfte är att kartlägga allmänhetens inställning till ekonomisk jämställdhet. Den är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel. Målgruppen för undersökningen är personer från den svenska allmänheten 18 - 79 år. Totalt har 1 043 intervjuer genomförts.

För ytterligare information kontakta:
Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar. Tel. 076-109 27 30
 Länsförsäkringars pressjour. Tel. 08 – 588 418 50

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Media

Media