Bättre arbetsmiljö för skolledare ger bättre skola

Arbetsmiljöverket har inspekterat 52 kommuner i Västsverige och konstaterar att skolledares arbetsbelastning är hög och att bristerna i deras arbetsmiljö är stora. Sveriges största förbund för skolledare, Lärarförbundet, kräver att den allt större pressen på skolledarna nu tas på allvar.

- Våra medlemmar har länge pekat på samma problem med ökad arbetsbelastning och en snedvridning mot mer administration. Nu måste ansvariga politiker ta detta på allvar för att undvika fler utbrända rektorer, säger Agneta Cederbom, ordförande i Lärarförbundets Skolledarförening.

Arbetsmiljöverkets granskning visar att skolledarna har både pedagogiskt och ekonomiskt ansvar, men styrs ofta av det senare. De saknar ofta tillräckligt stöd i sitt arbete och bristerna i deras arbetsmiljö fångas inte upp och åtgärdas i tillräcklig stor utsträckning.

− Vi skolledare behöver stöd i ibland annat administrativa, juridiska och personalfrågor. Bra arbetsmiljö för skolledarna är en förutsättning även för att både lärare och elevers vardag ska fungera, säger Agneta Cederbom.

TCO och Lärarförbundet visade i en SCB-undersökning 2009 att skolledare har den tuffaste situationen jämfört med andra grupper av chefer och de anser sig ha minst möjlighet att påverka den egna organisationen. Samtidigt har SKL konstaterat i en granskning av grundskolans resultat att en mycket viktig faktor för framgång är en bra ledning och styrning av skolan.

- Internationella undersökningar visar att framgångsrika skolor har skolledare som ägnar 80 procent av sin tid till pedagogiskt ledarskap. Bara 5 procent av våra skolledare säger att de kommer upp i den nivån. Det är inte acceptabelt om vi ska höja resultaten i skolan, säger Agneta Cederbom.


Lärarförbundet är Sveriges största förbund för yrkesaktiva skolledare. Förbundets Skolledarförening har 6000 medlemmar inom alla sektorer av skolan.

 

För upplysningar och kommentarer:
Agneta Cederbom, Ordförande Lärarförbundets Skolledarförening   070-836 01 68
Lärarförbundets Pressjour  08-737 69 02

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 230 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.