Lärartätheten på fritidshemmen i Södermanland har försämrats med 57 procent på fem år

Det går fler elever än någonsin på landets fritidshem. I dag på fritidshemmens dag kan Lärarförbundet presentera rapporter på läns- och kommunnivå med ny statistik från Skolverket. Antalet elever per lärare ökar kraftigt på fritidshemmen i Södermanlands län. Däremot har länet mindre elevgrupper än snittet i riket. 

Under de senaste åren har vi generellt sett en kraftigt försämring i lärartäthet på fritidshemmen i nästan hela landet. År 2012 gick det 37 elever per heltidsanställd behörig lärare i fritidshemmen i riket som helhet, år 2017 var den siffran uppe i 54.

Även i Södermanlands län har lärartätheten försämrats på fem års sikt. År 2012 hade fritidshemmen i länet 47 elever per heltidsanställd behörig lärare, jämfört med 73 i dag.

Ett lågt värde är bra i den här grafen. Få elever per lärare betyder hög lärartäthet.

En rapport som Lärarförbundet släppte tidigare i vår visar att lärarna i fritidshem har väldigt lite tid för planering, stora barngrupper gör att lärare går på knäna och att bristerna drabbar kvaliteten i verksamheten. Det kommer att krävas politisk vilja och stora resurser- både på lokalt och nationellt plan- för att fritidshemmen ska kunna fortsätta att utvecklas och bli den unika verksamhet som den har möjlighet att vara.

– Bristen på utbildade lärare i fritidshemmen gör det svårt att bedriva undervisning utifrån läroplanens intentioner och fritidshemmen har dessutom aldrig haft så många inskrivna elever som i dag. Ändå lyser satsningarna med sin frånvaro. Vi är nu mitt uppe i en avtalsrörelse, lärararbetsgivarna har nu chansen att ändra på det, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Jämfört med andra län i Sverige har fritidshemmen i Södermanland även relativt många elever per fritidshemslärare. Länet har den tredje lägsta lärartätheten på fritidshemmen i riket.

Att ha ett lågt värde i det här diagrammet är bra. Få elever per lärare betyder hög lärartäthet.

Elevgrupperna på fritidshemmen i Södermanland mindre än snittet i riket

Under 2017 gick det 38 elever per fritidshemsavdelning i Södermanlands län. Det är färre än snittet i landet, som ligger på 40 elever.

Att ha ett lågt värde i det här diagrammet är bra. Det betyder att elevgrupperna är relativt små.

Jämfört med 2016 minskade antalet elever per fritidshemsavdelning med 2,5 elever i Södermanlands län, vilket alltså innebär en förbättring. I hela landet låg elevgruppernas storlek på fritidshemmen däremot kvar på ungefär samma nivå som året innan.

– Vi vill se nationella riktmärken för elevgruppernas storlek och upprätta en plan för hur riktmärkenas nivåer ska nås. Att resurser satsas för högre lärartäthet genom fler utbildade lärare i fritidshemmen och säkra tillräcklig tid för planering, reflektion och utveckling av all undervisning för varje lärare i fritidshemmen, säger Johanna Jaara Åstrand.

– Med satsningar på fler lärare i fritidshem, högre lön, bättre arbetsvillkor kan vi höja lärareffekten i fritidshemmen. Politikerna måste tillföra de resurser som möjliggör för verksamheten att leva upp till hela sin potential. Det är bedrövligt att verksamheten inte prioriteras högre av politiken, tänk om och gör rätt, säger Johanna Jaara Åstrand.

Att ligga lågt i det här diagrammet är bra. Det betyder att elevgrupperna är relativt små.

Unika rapporter för alla kommuner

För att lyfta fram de stora regionala skillnaderna i lärartäthet och gruppstorlekar på fritidshem runtom i landet har Lärarförbundet sammanställt rapporter för samtliga kommuner i landet.

Klicka på den kommun du vill läsa mer om i tabellen nedan.

Antal elever per heltidstjänster med pedagogisk högskoleexamen i Södermanlands län

Kommun 2017 2016 Förändring
Eskilstuna kommun 57,0 52,7 4,3
Flens kommun 73,1 60,3 12,8
Gnesta kommun 127,5 113,2 14,3
Katrineholms kommun 91,4 75,5 15,8
Nyköpings kommun 62,3 60,7 1,6
Oxelösunds kommun 66,2 66,3 −0,2
Strängnäs kommun 140,9 117,7 23,2
Trosa kommun 137,5 179,2 −41,7
Vingåkers kommun 72,5 54,9 17,6

Så här har vi gjort

Undersökningen om lärartäthet i fritidshemmet är baserad på offentlig statistik, som tillhandahålls av Skolverket. Då samlas statistik om hur många barn som går på fritidshemmen, hur många som arbetar där omräknat till heltidstjänster, och hur stor andel av heltidstjänsterna som innehas av pedagogisk personal. Med hjälp av dessa värden räknar Lärarförbundet fram lärartätheten i fritidshemmet.

Statistiken samlas in den vecka som den 15 oktober inträffar varje år och publiceras i april året efter. Det är fritidshemmen och deras huvudmän som själva rapporterar in vilka som är anställda. Denna uppgift jämförs sedan med de offentliga uppgifterna om vilken utbildning en person har, i utbildningsregistret.

Om oss

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 232 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Media

Media