VibroSense Meter för tidig, objektiv upptäckt av känselförändringar i händer, fingrar och fötter visas på Svenska Neurologiveckan i Göteborg 8-12 maj

Malmö, 9 maj, 2017. VibroSense Meter är en etablerad objektiv metod med hög känslighet för tidig diagnostik av Hand Arm Vibration Syndrome (HAVS). Tidiga känselförändringar som kan upptäckas med metoden förekommer också vid perifer neuropati som orsakas av t.ex. diabetes, cytostatikabehandling och en rad andra tillstånd. Som förberedelse för en bredare användning av metoden inom neurologi och angränsande discipliner bjuder VibroSense Dynamics in till dialog på Svenska Neurologiveckan i Göteborg 8-12 maj. 

Med tidig upptäckt av perifer neuropati, helst innan symptom uppträder, kan preventiva åtgärder sättas in som kan ha stor betydelse för patienten särskilt eftersom perifer neuropati med tiden kan utvecklas till ett kroniskt tillstånd eller leda till andra allvarliga följder såsom fotsår och amputation. De vanligaste metoderna för att diagnosticera perifer neuropati är subjektiva, har begränsad känslighet och tillfredsställer därför inte behovet av att objektiv kunna upptäcka perifer neuropati tidigt. VibroSense Meter är en etablerad objektiv metod med hög känslighet för tidig diagnostik av Hand Arm Vibration Syndrome och nyligen genomförda studier hos diabetiker har visat på metodens användbarhet för att identifiera diabetespatienter med tidiga tecken på neuropati.

”Tidig upptäckt av diabetiska nervskador är ytterst viktigt och ger oss möjligheter sätta in behandling som kan förebygga fotsår och amputationer för våra diabetespatienter.” Säger Eero Lindholm, överläkare på endokrinologen i Malmö/Lund.

Behovet av en objektiv metod för diagnos av perifer neuropati i samband med cytostatikabehandling och andra tillstånd är också stort och VibroSense Dynamics som har utvecklat instrumentet avser nu inleda tester med instrumentet inom andra områden än HAVS och Diabetes.

VibroSense Meter visas upp i monter nummer 18 på Svenska Neurologiveckan i Göteborg.

Kontakt:

VibroSense AB

Ulf Rogers, Chef för Marknad och Försäljning, kommer att vara på plats i utställningen, monter nummer 18. e-post: ulf.rogers@vibrosense.com, Tel: 0723-100063.

Till redaktionen

Om perifer neuropati

Perifer neuropati kan omfatta allt från domningar till brännande känsla, nervsmärta och stickningar i händer och fötter och för vissa patienter innebär det ett svårt handikapp. Perifer neuropati uppträder i olika skepnader. Hand-arm-vibration syndrom (HAVS) beror på regelbunden användning av vibrerande verktyg, vilket kan orsaka mindre men upprepade skador på blodkärl och nerver. En av de vanligaste orsakerna till perifer neuropati är typ 1 och typ 2-diabetes där skador på perifera nerver orsakas av högt blodsocker och där diabetiska fotsår och i värsta fall amputation så småningom kan bli nödvändig. En annan orsak till perifer neuropati är behandling med cytostatika och om neuropati uppträder kan läkemedelsdosen behöva minskas vilket riskerar att cancerbehandlingen inte fungerar som den ska.

Idag används en rad olika tekniker för diagnos av perifer neuropati och HAVS. För flera av dessa metoder finns det alltid en viss grad av operatörsinflytande även om de standardiseras så mycket som möjligt. Resultaten är därför kvalitativa och inte kvantitativa. Med en typ av test som används testar man för känslan av vibration med en stämgaffel. Andra tekniker inkluderar att fråga patienten om de kan känna beröring med ett s.k. monofilament eller om de kan känna ytlig smärta från ett försiktigt stick med ett stift.

Mer avancerade metoder såsom utnyttjande av en elektronisk stämgaffel som ger en enda frekvens och där intensiteten kan ändras upp och ner har sin begränsning av mätningar vid en enda frekvens och tester så som elektromyografi (EMG) och nervledningshastighet (NCV) utförs av specialister och kräver experttolkning och de kan dessutom vara smärtsamma.

Om VibroSense Meter och Multi-Frequency Vibrometry

Befintligt instrument: VibroSense Meter (CE-märkt) finns sedan flera år på den skandinaviska marknaden. Instrumentet erbjuder ett kvantitativt och operatörsoberoende sensoriskt test för att diagnostisera perifer neuropati i handen orsakad av regelbunden användning av vibrationsverktyg, vilket kan orsaka mindre men upprepade skador på blodkärl och nerver, ett syndrom som kallas hand-arm-vibrationssyndrom (HAVS ).

Multi-Frequency Vibrometry: Patienten placerar sin hand eller fot på enheten och, på samma sätt som ett hörselprov, rapporterar intensiteten hos de använda frekvenserna som de kan och inte kan känna. Testet applicerar mekaniska vibrationer mellan 4 Hz och 500 Hz för att detektera vävnadsskador över nerverna respektive mekanoreceptorerna eftersom dessa svarar mot olika vibrationsfrekvenser. Testet, som bara tar tre till fyra minuter, genererar ett "vibrogram" som kartlägger patientens känslighet för vibrationer och jämför den mot en åldersmatchad referens.

Om VibroSense Dynamics

VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och marknadsför medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare. Bolaget grundades 2005, har sitt säte i Malmö och är noterat på Aktietorget sedan maj 2015. Företagets vision är att bolagets produkter skall upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln, oavsett orsak, så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder för att förhindra, reducera eller fördröja uppkomst av nervskador i händer och fötter.

VibroSense Meter är CE-märkt.  

Se mer på http://www.vibrosense.se/.  Press kit: http://www.vibrosense.se/presskit-neurologi.

Taggar:

Prenumerera